Pang-bô͘ thó-lūn:Tai-oan Goan-chu-bin

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Sêng-jīm vs. sêng-jīn (ūi Talk:Tâi-oân goân-chū-bîn sóa--lâi)[kái goân-sí-bé]

Siōng ē-kha "Koaⁿ-hong ū sêng-jīm" hām "bô sêng-jīm" 2 ê só·-chāi, sêng-jīm ê "jīm" ká-ná sī "jīn" kám m̄-sī? Sī m̄-sī tio̍h siá-chò "Koaⁿ-hong ū sêng-jīn" hām "bô sêng-jīn" khah hó. Chhiáⁿ chham-khó. Taokara 14:21, 25 Cha̍p-jī-goe̍h 2005

"sêng-jīm" ê "jīm" ū 2 chióng kóng-hoat "jīm" kap "jīn". "sêng-jīn" sī m̄ sī khah chē lâng ēng? --Kiatgak 01:29, 26 Cha̍p-jī-goe̍h 2005 (UTC)
Nā khak-tēng ū têng-tâⁿ, ē-sái ti̍t-chiap kái bô iàu-kín, hui-tit chún kái m̄-tio̍h, tō kā kái--tńg-lâi tō hó ah, iû-kî chāi góa liáu-kái, lí ê Tâi-bûn kang-hu choa̍t-tùi bē khah su pa̍t-lâng :) . A-giâu 05:02, 26 Cha̍p-jī-goe̍h 2005 (UTC)
Tâi-Ji̍t soàⁿ-téng pán ū "sêng-jīm", bô "sêng-jīn". Tâi-Hôa kah Tâi-Eng, tian-tò-péng. (Tâi-Eng "sêng-jīm" sī "chiū-jīm" ê ì-sù.) A-giâu 05:41, 26 Cha̍p-jī-goe̍h 2005 (UTC)