Phek-iông Ha̍k-hn̂g Ha̍k-seng Hōe-gī Sū-lio̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Phek-iông Ha̍k-hn̂g Ha̍k-seng Hōe-gī Sū-lio̍kJi̍t-gí:碧陽学園生徒会議事録,Eng-gí:Student Council's Discretion) sī Khoê Koan-lâm (Aoi Sekina) siá ê khin-sio-soat, chhah-tô͘ sī Káu Sîn-hông (Kira Inugami).

Kò͘-sū[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Phek-iông Ha̍k-hn̂g ha̍k-seng-hōe, sī ēng kap kî-thaⁿ ha̍k-hāu bô-kâng ê te̍k-sû hong-hoat soán-chhut , tio̍h-sī chin tan-sûn ê jîn-khì tâu-phiò. Kiat-kó soán-chhut Eng-iá Kiú-lê-bāng chò-thâu ê chèng-to bí-siàu-lú, m̄-koh ha̍k-seng-hoē lāi ū chi̍t-ūi sī khò iōng-kong tha̍k-chheh , tī kî-boa̍t-khó tiong the̍h tioh tē-it peh chap peh miâ, ēng iu-siù ha̍k-seng miâ-gia̍h ka-ji̍p ha̍k-seng-hoē ê cha-po͘ ha̍k-seng Sam-kiā Kiān. Kò͘-sū lāi-iông chú-iàu sī biâu-siá ha̍k-seng-hoē ji̍t-siông ūn-chok ê chêng-hêng.

Jîn-bu̍t[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Sam-kiā Kiān (杉崎 鍵 Sugisaki Ken?)
Ha̍k-seng-hoē hù-hoē-tiúⁿ , 2 nî B pan. Hiat-hêng A hêng. Cha-po͘ chú-kak , mā sī tī kò͘-sū lāi siá chit pún sió-soat ê lâng.
Eng-iá Kiú-lê-bāng (桜野 くりむ Sakurano Kurimu?)
Ha̍k-seng hoē-tiúⁿ.Hō͘ lâng bô-hoat siūⁿ-kàu i-sī-ko-tiong-saⁿ nî kip ê sè hàn goā piáu, hui-siông kah-ì chia̍h tiⁿ chia̍h, giân-hêng kí-chí khoàⁿ-khí-lâi pí si̍t-chè nî-lêng khah ha̍p-tī goā-bô͘. Chhú-goā , chin iông-ī to hō͘ ka-kī só͘ khoàⁿ-tio̍h , thiaⁿ-tio̍h ê miâ kù téng-téng hō͘ éng-hiáng, tiāⁿ-tiāⁿ chí-hui kî-thaⁿ ha̍k-seng-hoē sêng-oân. It-tàn hoat-hiān ū-hèng-chhù ê sū-bu̍t to bē kán tan kiat sok. Put-sam-sî in-ūi chi̍t-koá tu̍t-hoat kî-sióng ê kè-oē kā kui-ê ê ha̍k-seng-hoē sêng-oân thoa hā-súi.
Âng-hio̍h Ti-hiân (紅葉 知弦 Akaba Chizuru?)
Ha̍k-seng-hoē su-kì.Kap Kiú-lê-bāng tú hó siong-hoán, ū toā-lâng pan ê goā-piáu kap chāi-chāi-léng-chēng ê chhú-sū thài-tō͘, chū-án-ne tī ha̍k-seng-hoē ū-jî kun-su pan ê chûn-chāi.
Chui-bêng Chhim-hā (椎名 深夏 Shiina Minatsu?)

Ha̍k-seng-hoē hù-hoē-tiúⁿ , 2 nî B pan. Sui-jiân bô te̍k-tēng ê siā-thoân oa̍h-tāng , tān in-ūi ūn-tōng sîn-keng chhiau-kûn ēng tàu-saⁿ-kāng ê sin-hūn chhut-se̍k chiâⁿ chē ūn-tōng siā-thoân. In-ūi kò-sèng chin lâm-sèng-hoà, só͘-í tī lú tông-ha̍k keng chin khang-siū-hoan gêng, i pún-lâng mā bô goā chāi-ì ê khoán.

Chui-bêng Chin-tong (椎名 真冬 Shiina Mafuyu?)

Ha̍k-seng-hoē koè-kè, 1 nî C pan. Ū-tām-po̍h bô choan-tióng kap lâm-sèng chiap-chhiok , ēng ' Chin-tong' chū-chheng ka-kī. Kò-sèng kap á-chí tú-hó tian-tó, jiû-jio̍k koh un-sûn.

Sió-soat[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Bàng-gah[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ha̍k-seng-hoē ê I̍t-chûn[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tī pù-sū-kìⁿ chu-pâng hoat-hêng ê " Drago nAge Pure ( ドドラゴンエイジピュア,ドラゴンエイジPure) " vol. 12 khai-sí liân-chài. Kai cha̍p-chì tī vol. 15 hiu khan āu, liân-chài soà-kàu " Goe̍h-khan Dragon Age ( 月刊ドラゴンエイジ) " téng , tùi 2009- nî 3-ge̍h hō chiap-sio̍k liân-chài. Lāi-iông kin-toè sió-soat ê hong-hiòng, tān pō͘-hūn kò͘-sū ê sūn-sū iú-só͘ tiàu-tōng.

Goā-pō͘ Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]