Portal:Contents/Portals

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kong-kiōng gē-su̍t[kái goân-sí-bé]

i-tsiàu 「文化藝術獎助及促進條例」佮「公共藝術設置辦法」 siong-kuan kui-tīng, kong-iú kiàn-tio̍k bu̍t kah tiōng-tāi kong-kiōng kang-tîng ê hing-kiàn ki-kuan ing-kai pān-lí kong-kiōng gē-su̍t, îng-tsō bí-ha̍k khuân-kíng, sóo pān-lí king-huì tsì-tsió ta̍t-kàu hit ê kiàn-tio̍k bu̍ kah tiōng-tāi kong-kiōng kang-tîng kiàn-tsō kè-siàu ê pah-hun-tsi-it。[1]

i-tsiàu「公共藝術設置辦法」sóo tshing ê kong-kiōng gē-su̍t kè-uē, sī tsí pān-lí gē-su̍t tshòng-tsok、tshik-uē tián-lám、bîn-tsiòng tsham-ú、kàu-io̍k thui-kóng、kuán-lí uî-hōo í-ki̍p kî-thann kah kong-kiōng gē-su̍t siong-kuan ê hong-àn。

kok-kip tsìng-hú ing-kai sîng-li̍p kong-kiōng gē-su̍t sím-gī huē, sím-gī sóo tsú-kuán ê tiōng-tāi kong-kiōng kang-tîng kah kuán-hat ê kong-iú kiàn-tio̍k bu̍t ê kong-kiōng gē-su̍t siat-tì kè-uē í-ki̍p siong-kuan sū-hāng。

kok-lāi kong-kiōng gē-su̍t tsìng-tshik tuè sî-tāi kiânn, 20 guā nî lâi tsìng-tshik hong-hiòng kái-piàn ián-tsìn, ē-tàng sǹg-sī kok-bîn bí-ha̍k thui-kóng kuè-tîng ê sok-iánn。[2]

tsá-kî í phah-phuà ha̍k-īnn、Bí-su̍t-kuán ìn-siōng uî bo̍k-piau, hōo gē-su̍t ti̍t-tsiap tsìn-ji̍p ji̍t-siông sing-ua̍h, tsù-tiōng gē-su̍t phín ê siat-tì, kî-bōng thàu-kuè bîng-hián ê bí-kám tiau-sok, tshòng-tsō ē-tàng kim-kim-khuànn ê bí-ha̍k bo̍k-piau, tshuā-niá bîn-tsiòng tshòng-tsō bí-lē ê sing-ua̍h。

2008 nî, tsāi huat-līng tsè-tīng kah tsìng-tshik tsiām-tsiām thui-tōng king-kuè 15 nî, bîn-tsiòng í-king phóo-phiàn bat kong-kiōng gē-su̍t、kū-pī kong-kiōng gē-su̍t ê kuan-liām, jî-tshiánn tiōng-iàu kong-kiōng khong -kan long siat-tì gē-su̍t phín ê tsîng-hóng hā, huat-līng bo̍k-piau tsion g「siat-tì kong-kiōng gē-su̍t」siu-tsìng uî 「pān-lí kong-kiōng gē-su̍t kè-uē」, put-tsài kiông-tiāu 「siat-tì gē-su̍t phín」,tsuán-hiòng kiông-tiāu tsok-phín ing-kai koh-khah iông-ha̍p sóo-tsāi sing-ua̍h khong-kan、gē-su̍t tshòng-tsok ing-tong ē-sái tâng-tsê thê-sing sóo-iú kok-bîn ê bí-ha̍k siu-ióng kap kong-bîn siā-huē ê kong-bîn ì-sik。

tsong-ha̍p í-siōng, kong-kiōng gē-su̍t tsìng-tshik sī tsi̍t hang tuè sî-tāi ián-tsìn、tián-hiān tsuân-thé kok-bîn bûn-huà li̍k ê tiōng-iàu bûn-huà tsìng-tshik。

  1. https://publicart.moc.gov.tw/home/zh-tw
  2. https://publicartawards.moc.gov.tw/index/zh-tw