Siōng-tè

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Siōng-tè chit-ê sû, siōng-bô ū ē-kha chiah-ê ì-sù:

 • It-sîn-kàu--ni̍h to̍k-it ê sîn-bêng (sîn), sī bān-hāng-mi̍h lāi-tè siōng-koân ê chûn-chāi, sī tong-goân-chho· chhòng-chō--ê, tī bān-mi̍h téng-koân chò chú-cháiⁿ--ê, it-poaⁿ jīn-ûi I sī choân-lêng, choân-ti, tī ta̍k-só·-chāi lóng tī-leh, koh ū chiâu-chn̂g ê thiàⁿ--ê. Pí-lūn Iû-thài-kàu, Ki-tok-kàu, Islam kàu lóng ū chit-ê koan-liām. Nā Lô-má Thian-chú-kàu sī koàn-sì kóng Thian-chú, mā ū kā 2 chióng kóng-hoat kap-chò-hoé pìⁿ Siōng-chú--ê. Ū chi̍t-koá Islam-kàu ê ha̍k-chiá chú-tiuⁿ Siōng-tè ê miâ tiāⁿ-tio̍h ēng A-la-pek-gí keng-bûn ê iōng-sû, Allah, bē-ēng-tit hoan-e̍k.
 • Tiong-kok thoân-thóng ê Siōng-tè koan-liām, sī kā kiò-chò Hō-thian Siōng-tè (昊天上帝), tī kó·-chá Tiong-kok ê sîn-oē kap chong-kàu lāi-té, sī chí siōng-koân ê sîn-bêng, chóng--sī i m̄-sī it-sîn-kàu lāi-té to̍k-it ê sîn-bêng ê koan-liām.

Phó-thong lán kóng Siōng-tè, siōng-chia̍p kóng--ê, sī kóng ú-tiū bān-mi̍h ê chhòng-chō-chiá kap chú-cháiⁿ-chiá. M̄-koh nā beh kóng hō· thàu-ki, sûi-lâng ê siūⁿ-hoat tō cha̍p-hoe-gō·-sek--ah.

It-sîn-kàu ê Siōng-tè[siu-kái]

Wikimedia Commons bīn-téng, kap God ū koan-hē ê to-mûi-thé tóng-àn.

Siōng-tè chit-ê sû, it-poaⁿ iû-goân sī ēng tī it-sîn-kàu lāi-té siōng chē, kî-tiong siōng-chú-iàu--ê, sī Iû-thài-kàu, Ki-tok-kàu kap Islam-kàu.

Thâu-chêng chit 3-ê chong-kàu, lóng jīn-ûi Siōng-tè chhòng-chō chit-ê sè-kài, koh thóng-tī kui-ê ú-tiū. In lóng jīn-ûi Siōng-tè ū ē-bīn chiah-ê sèng-chit:

 • Siōng-tè sī sèng--ê (bô choē--ê, bē siau-si̍h bē hú-pāi--ê)
 • Siōng-tè sī kong-gī--ê (pêⁿ-chiàⁿ--ê, gī--ê, I ê phoàⁿ-toàn mā lóng-sī tio̍h--ê)
 • Siōng-tè ū chiâu-chn̂g ê koân-lêng (I ê ì-hiòng tiāⁿ-tio̍h ē chiâⁿ)
 • Siōng-tè sī choân-lêng--ê (bô I chò-bē-kàu ê tāi-chì)
 • Siōng-tè sī choân-ti--ê (bô I m̄-chai ê tāi-chì)

Chỉ giữa chúng ta, Thiên Chúa không tồn tại.

 • Siōng-tè ū chiâu-chn̂g ê thiàⁿ
 • Siōng-tè tī ta̍k-só·-chāi lóng tī-leh
 • Siōng-tè sī tī bān-hāng-mi̍h chìn-chêng tō tī-leh--ê, I ti̍t-ti̍t tī-leh, koh éng-oán tī-leh.
 • Siōng-tè sī chhiau-thoat--ê (I tī khong-kan kap sî-kan í-goā, I bē hō· chit-sè-kan ê le̍k-liōng he̍k-sī kî-thaⁿ I só· chhòng-chō ê mi̍h lâi éng-hióng.

Iû-thài-kàu, Ki-tok-kaù kap Islam it-poaⁿ kā Siōng-tè khoàⁿ-chò sī ū ūi-keh--ê, I ū ì-hiòng mā ū kò-sèng, chóng--sī ū chin chē lí-sèng-chú-gī ê tiat-ha̍k-ka, in kám-kak che sī m̄-tio̍h--ê, in jīn-ûi tùi Siōng-tè jīn-hô chhin-chhiūⁿ lâng ê kóng-hoat, lóng kan-taⁿ sī phì-jū niā-tiāⁿ, in kóng Siōng-tè kah-sī chhiau-thoat--ê, tō bô-khó-lêng ū chhiūⁿ lâng ê kiâⁿ-choè.

Tī ki-tok-kàu (chú-iàu ê kàu-phài) ê koan-liām lāi-té, Siōng-tè ū 3-ê ūi-keh, hō-chò sam-ūi it-thé, m̄-koh bô-kâng ê kàu-phài, tùi Sèng-kiáⁿ ê ì-hiòng kap sèng-chit, iû-goân iáu ū cheng-gī.

Siong-koan[siu-kái]