Tâi-pak-chhī ê ko-kip tiong-ha̍k lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tâi-pak-chhī ê ko-kip tiong-ha̍k lia̍t-toaⁿ (台北市ê高級中學列單) sī chi̍t tiuⁿ ū Tâi-oân Tâi-pak-chhī kok hun-khu ê ko-kip tiong-ha̍k ê lia̍t-toaⁿ.

Bān-hoâ-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Hoâ-kang Ko-tiong [108] Tâi-pak-chhī Bān-hoâ-khu Se-chōng-lō͘ 213 hō http://www.hcsh.tp.edu.tw Archived 2007-09-22 at the Wayback Machine. chhī-li̍p
2 Tāi-lí Ko-tiong [108] Tâi-pak-chhī Bān-hoâ-khu Tiông-sūn-ke 2 hō http://www.tlsh.tp.edu.tw Archived 2013-01-28 at the Wayback Machine. chhī-li̍p, chong-ha̍p ko-tiong, oân-choân tiong-ha̍k
3 Li̍p-jîn Ko-tiong [108] Tâi-pak-chhī Bān-hoâ-khu Kùi-lîm-lō͘ 171 hō http://www.lrsh.tp.edu.tw Archived 2008-11-19 at the Wayback Machine. su-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k

Bûn-san-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Kéng-bí Lú-tiong [116] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Bo̍k-sin-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 312 hō http://www.cmgsh.tp.edu.tw chhī-li̍p, cha-bó͘ ha̍k-hāu
2 Chèng-tāi Hù-tiong [116] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Chèng-tāi-it-ke 353 hō http://www.ahs.nccu.edu.tw kok-li̍p, oân-choân Tiong-ha̍k
3 Ba̍k-sa Ko-kang [116] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Ba̍k-sa-lō͘ Sì-toāⁿ 77 hō http://www.mcvs.tp.edu.tw chhī-li̍p, chong-ha̍p ko-tiong
4 Bān-hong Ko-tiong [116] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Heng-liông-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 115 hāng 1 hō http://www.wfsh.tp.edu.tw chhī-li̍p, oân-choân Tiong-ha̍k
5 Chài-heng Tiong-ha̍k [116] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Heng-liông-lō͘ Sì-toāⁿ 2 hō http://www.thsh.tp.edu.tw su-li̍p, oân-choân Tiong-ha̍k
6 Tāi-sêng Ko-tiong [116] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Siù-bêng-lō͘ Jī-toāⁿ 175 hō http://www.tcsh.tp.edu.tw su-li̍p
7 Tong-san Ko-tiong [116] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Láu-choân-ke 26 hāng 3 hō http://www.tshs.tp.edu.tw su-li̍p; oân-choân tiong-ha̍k
8 Kéng-bûn Ko-tiong [116] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Pó-gî-lō͘ 127 hō http://www.jwsh.tp.edu.tw su-li̍p, oân-choân Tiong-ha̍k
9 Hō͘-kang Ko-tiong [116] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Lô-su-hok-lō͘ La̍k-toāⁿ 336 hō http://www.hchs.tp.edu.tw su-li̍p, chong-ha̍p ko-tiong, ko-chit

Lāi-ô͘-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Lāi-ô͘ Ko-tiong [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Bûn-tek-lō͘ 218 hō http://www.nhsh.tp.edu.tw
2 Lē-san Ko-tiong [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Hoân-san-lō͘ Jī-toāⁿ 100 hō http://www.lssh.tp.edu.tw
3 Bûn-tek Lú-tiong [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Sêng-kong-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 70 hō http://www.sfgsh.tp.edu.tw
4 Hong-chè Ko-tiong [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Sêng-kong-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 61 hō http://www.sfh.tp.edu.tw
5 Ta̍t-jîn Lú-tiong [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Lāi-ô͘-lō͘ Jī-toāⁿ 314 hō http://www.trgsh.tp.edu.tw
6 Lâm-ô͘ Ko-tiong [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Khong-lêng-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 220 hō http://www.nhush.tp.edu.tw
7 Lāi-ô͘ Ko-kang [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Lāi-ô͘-lō͘ It-toāⁿ 520 hō http://www.nihs.tp.edu.tw/

Lâm-káng-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Lâm-káng Ko-tiong [115] Tâi-pak-chhī Lâm-káng-khu Hiòng-iông-lō͘ 21 hō http://www.nksh.tp.edu.tw chhī-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
2 Lâm-káng Ko-kang [115] Tâi-pak-chhī Lâm-káng-khu Heng-tiong-lō͘ 29 hō http://www.nkhs.tp.edu.tw chhī-li̍p
3 Io̍k-sêng Tiong-ha̍k [115] Tâi-pak-chhī Lâm-káng-khu Tiông-iông-lō͘ 366 hō http://www.yucsh.tp.edu.tw Archived 2008-02-05 at the Wayback Machine. chhī-li̍p

Pak-tâu-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Tiong-chèng Ko-tiong [112] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Bûn-lîm-pak-lō͘ 77 hō http://www.ccsh.tp.edu.tw chhī-li̍p
2 Bî-koh Ko-tiong [112] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Chu-hái-lō͘ 50 hō http://www.wghs.tp.edu.tw su-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
3 Ho̍k-heng Ko-tiong [112] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Ho̍k-heng-sì-lō͘ 70 hō http://www.fhsh.tp.edu.tw chhī-li̍p
4 Si̍p-sìn Ko-tiong [112] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Pak-tâu-lō͘ Jī-toāⁿ 55 hō http://www.shvs.tp.edu.tw su-li̍p, chong-ha̍p ko-tiong
5 Tun-sū Kang-siong [112] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Choân-goân-lō͘ 221 hō http://www.thvs.tp.edu.tw/ su-li̍p, ko-chit

Sìn-gī-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Siông-san Ko-tiong [110] Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu Ke-lâng-lō͘ It-toāⁿ 156 hō http://www.sssh.tp.edu.tw chhī-li̍p
2 Éng-chhun Ko-tiong [110] Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu Siông-san-lō͘ 654 hō http://www.ycsh.tp.edu.tw chhī-li̍p
3 Hia̍p-hô Iū-tek Ko-tiong [110] Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu Tiong-hàu-tang-lō͘ Gō͘-toāⁿ 790 hāng 27 hō http://www.hhvs.tp.edu.tw/ su-li̍p
4 Siông-san Ko-siong [110] Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu Siông-san-lō͘ 655 hō http://www.ssvs.tp.edu.tw chhī-li̍p
5 Siông-san Kang-lông [110] Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu Tiong-hàu-tang-lō͘ Gō͘-toāⁿ 236 hāng 15 hō http://www.saihs.edu.tw chhī-li̍p

Siông-san-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Tiong-lūn Ko-tiong [105] Tâi-pak-chhī Siông-san-khu Pat-tek-lō͘ Sì-toāⁿ 101 hō http://www.zlsh.tp.edu.tw chhī-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
2 Se-siông Ko-tiong [105] Tâi-pak-chhī Siông-san-khu Kiān-khong-lō͘ 325 hāng 7 hō http://www.hssh.tp.edu.tw chhī-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
3 Io̍k-ta̍t Ko-siang [105] Tâi-pak-chhī Siông-san-khu Lêng-an-ke 12 hō http://www.yudah.tp.edu.tw/ su-li̍p

Sū-lîm-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Pek-lêng Ko-tiong [111] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Sêng-tek-lō͘ Sì-toāⁿ 177 hō http://www.blsh.tp.edu.tw chhī-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
2 Thài-pak Ko-tiong [111] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Hok-lîm-lō͘ 240 hō http://www.tpsh.tp.edu.tw su-li̍p, chong-ha̍p ko-tiong
3 Hoâ-heng Tiong-ha̍k [111] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Gióng-tek-toā-tō It-toāⁿ 101 hō http://www.hhhs.tp.edu.tw su-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
4 Iông-bêng Ko-tiong [111] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Tiong-chèng-lō͘ 510 hō http://www.ymsh.tp.edu.tw chhī-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
5 Ōe-lí Lú-tiong [111] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Chì-siān-lō͘ Jī-toāⁿ 321 hō http://www.wlgsh.tp.edu.tw su-li̍p, cha-bó͘ ha̍k-hāu, oân-choân tiong-ha̍k
6 Sū-lîm Ko-siong [111] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Sū-siong-lō͘ 150 hō http://www.slhs.tp.edu.tw chhī-li̍p
7 Hoâ-kong Gē-hāu [111] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Kiàn-gia̍p-lō͘ 73 hāng 8 hō http://www.hka.edu.tw su-li̍p

Tāi-an-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Su-tāi Hù-tiong [106] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Sìn-gī-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 143 hō http://www.hs.ntnu.edu.tw Archived 2008-10-26 at the Wayback Machine. kok-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
2 Ho̍k-heng Si̍t-tiong [106] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Tun-hoà-lâm-lō͘ It-toāⁿ 262 hō http://www.fhjh.tp.edu.tw su-li̍p
3 Tāi-an Ko-kang [106] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Ho̍k-heng-lâm-lō͘ Jī-toāⁿ 52 hō http://www.taivs.tp.edu.tw chhī-li̍p, chong-ha̍p ko-tiong
4 Hô-pêng Ko-tiong [106] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Ngō͘-liông-ke 100 hō http://www.hpsh.tp.edu.tw chhī-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
5 Iân-pêng Tiong-ha̍k [106] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Kiàn-kok-lâm-lō͘ It-toāⁿ 275 hō http://www.yphs.tp.edu.tw su-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
6 Kim-au Lú-tiong [106] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Hâng-chiu-lâm-lō͘ Jī-toāⁿ 1 hō http://www.cogsh.tp.edu.tw su-li̍p, cha-bó͘ ha̍k-hāu, chong-ha̍p ko-tiong
7 Khai-pêng Ko-tiong [106] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Ho̍k-heng-lâm-lō͘ Jī-toāⁿ 148 hāng 24 hō http://www.kpvs.tp.edu.tw su-li̍p, chong-ha̍p ko-tiong
8 Tang-hong Kang-siong [106] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Sìn-gī-lō͘ Sì-toāⁿ 186 hāng 8 hō http://www.tfvs.tp.edu.tw su-li̍p
9 Kiâu-tī Kang-siong [106] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Ke-lâng-lō͘ Jī-toāⁿ 172 hō http://www.gvs.tp.edu.tw su-li̍p
10 Khai-pêng Chhan-ím Ha̍k-hāu [106] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Ho̍k-heng-lâm-lō͘ Jī-toāⁿ 148 hāng 24 hō http://www.kpvs.tp.edu.tw su-li̍p

Tāi-tông-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Sêng-ian Ko-tiong [103] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Sêng-tek-lō͘ Jī-toāⁿ 235 hō http://www.cyhs.tp.edu.tw Archived 2008-11-04 at the Wayback Machine. chhī-li̍p, chong-ha̍p ko-tiong, oân-choân tiong-ha̍k
2 Chì-jîn Ko-tiong [103] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Lâm-kiaⁿ-se-lō͘ 64 hāng 17 hō http://www.cjvs.tp.edu.tw su-li̍p
3 Bêng-lûn Ko-tiong [103] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Sêng-tek-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 336 hō http://www.mlsh.tp.edu.tw chhī-li̍p
4 Chēng-siu Lú-tiong [103] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Lêng-hā-lō͘ 59 hō http://www.bish.tp.edu.tw Archived 2008-11-04 at the Wayback Machine. su-li̍p, cha-bó͘ ha̍k-hāu, oân-choân tiong-ha̍k
5 Khé-chhong Ha̍k-hāu [103] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Tiōng-khèng-pak-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 320 hō http://www.tmd.tp.edu.tw/tmd/ chhī-li̍p, te̍k-sû ha̍k-hāu
6 Tiō-kang Ko-siang [103] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Bîn-koân-se-lō͘ 225 hāng 24 hō http://www.tkcvs.tp.edu.tw/ su-li̍p, ko-chit

Tiong-chèng-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Kiàn-kok Tiong-ha̍k [100] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Lâm-hái-lō͘ 56 hō http://www.ck.tp.edu.tw chhī-li̍p, cha-po͘ ha̍k-hāu
2 Pak-it Lú-tiong [100] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Tiōng-khèng-lâm-lō͘ It-toāⁿ 165 hō http://www.fg.tp.edu.tw chhī-li̍p, cha-bó͘ ha̍k-hāu
3 Sêng-kong Ko-tiong [100] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Chè-lâm-lō͘ It-toāⁿ 71 hō http://www.cksh.tp.edu.tw chhī-li̍p, cha-po͘ ha̍k-hāu
4 Lâm-hoâ Ko-tiong [100] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Theng-chiu-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 58 hō http://www.nhwsh.tp.edu.tw su-li̍p
5 Kiông-sù Ko-tiong [100] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Theng-chiu-lō͘ Jī-toāⁿ 143 hō http://www.qshs.tp.edu.tw/html/ su-li̍p
6 Khai-lâm Siang-kang [100] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Chè-lâm-lō͘ It-toāⁿ 6 hō http://www.knvs.tp.edu.tw su-li̍p

Tiong-san-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Tiong-san Lú-tiong [104] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Tiông-an-tang-lō͘ Jī-toāⁿ 141 hō http://www.csghs.tp.edu.tw chhī-li̍p, cha-bó͘ ha̍k-hāu
2 Tāi-ti̍t Ko-tiong [104] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Pak-an-lō͘ 420 hō http://www.dcsh.tp.edu.tw chhī-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
3 Tiong-heng Ko-tiong [104] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Chu-lūn-ke 42 hō http://www.chsh.tp.edu.tw Archived 2019-05-08 at the Wayback Machine. su-li̍p
4 Chhī-li̍p Tāi-tông Ko-tiong [104] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Tiông-chhun-lō͘ 167 hō http://www.ttsh.tp.edu.tw chhī-li̍p, oân-choân tiong-ha̍k
5 Su-li̍p Tāi-tông Ko-tiong [104] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Tiong-san-pak-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 40 hō http://www.tsh.ttu.edu.tw su-li̍p, iû Tāi-tông Kong-si só͘ chhòng-siat
6 Tiō-kang Hō͘-ka [104] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Sin-seng-pak-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 55 hō http://www.tcnvs.tp.edu.tw/ su-li̍p