Tâi-pak-chhī ê kok-bîn tiong-ha̍k lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tâi-pak-chhī ê kok-bîn tiong-ha̍k lia̍t-toaⁿ (台北市ê國民中學列單) sī chi̍t tiuⁿ ū Tâi-oân Tâi-pak-chhī kok hun-khu ê kok-bîn tiong-ha̍k ê lia̍t-toaⁿ.

Bān-hoâ-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Tāi-lí Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [10858] Tâi-pak-chhī Bān-hoâ-khu Tiông-sūn-ke 2 hō http://www.tlsh.tp.edu.tw/
2 Su-li̍p Li̍p-jîn Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [10853] Tâi-pak-chhī Bān-hoâ-khu Kùi-kîm-lō͘ 171 hō http://www.lrsh.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Bān-hoâ Kok-bîn Tiong-ha̍k [10864] Tâi-pak-chhī Bān-hoâ-khu Se-chōng-lō͘ 201 hō http://www.whjhs.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Liông-san Kok-bîn Tiong-ha̍k [10849] Tâi-pak-chhī Bān-hoâ-khu Lâm-lêng-lō͘ 46 hō http://www.lsjh.tp.edu.tw/
5 Chhī-li̍p Siang-hn̂g Kok-bîn Tiong-ha̍k [10865] Tâi-pak-chhī Bān-hoâ-khu Heng-gī-ke 2 hō http://www.syjhs.tp.edu.tw/

Bûn-san-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Ba̍k-sa Kok-bîn Tiong-ha̍k [11648] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Ba̍k-sa-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 102 hāng 12 hō http://www.mcjhs.tp.edu.tw/
2 Chhī-li̍p Pak-chèng Kok-bîn Tiong-ha̍k [11651] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Chí-lâm-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 2 hāng 14 hō http://www.pcjh.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Kéng-bí Kok-bîn Tiong-ha̍k [11684] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Kéng-tiong-ke 27 hō http://www.cmjh.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Kéng-heng Kok-bîn Tiong-ha̍k [11683] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Kéng-heng-lō͘ 46 hāng 2 hō http://www.chhs.tp.edu.tw/
5 Chhī-li̍p Heng-hok Kok-bîn Tiong-ha̍k [11691] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Hok-heng-lō͘ 80 hō http://www.hfjh.tp.edu.tw
6 Chhī-li̍p Si̍t-chiān Kok-bîn Tiong-ha̍k [11643] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Sin-hāi-lō͘ Chhit-toāⁿ 67 hō http://www.sjjh.tp.edu.tw/
7 Su-li̍p Chēng-sim Kok-bîn Tiong-ha̍k [11687] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Heng-liông-lō͘ Jī-toāⁿ 46 hō http://www.chjhs.tp.edu.tw
8 Chhī-li̍p Bān-hong Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [11696] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Heng-liông-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 115 hāng 1 hō http://www.wfsh.tp.edu.tw/
9 Kok-li̍p Chèng-tāi Hù-tiong Kok-tiong-pō͘ [11656] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Chèng-tāi-it-ke 353 hō http://www.ahs.nccu.edu.tw/
10 Su-li̍p Kéng-bûn Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [11650] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Pó-gî-lō͘ 127 hō http://www.jwsh.tp.edu.tw/
11 Su-li̍p Chài-heng Tiong-ha̍k Kok-tiong-pō͘ [11649] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Heng-liông-lō͘ Sì-toāⁿ 2 hō http://www.thsh.tp.edu.tw/
12 Su-li̍p Tong-san Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [11666] Tâi-pak-chhī Bûn-san-khu Láu-choân-ke 26 hāng 3 hō http://www.tshs.tp.edu.tw/

Lāi-ô͘-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Lāi-ô͘ Kok-bîn Tiong-ha̍k [11468] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Iông-kong-ke 1 hō http://w2.nhjh.tp.edu.tw/
2 Chhī-li̍p Lē-san Kok-bîn Tiong-ha̍k [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Lāi-ô͘-lō͘ It-toāⁿ 629 hāng 42 hō http://www.lsjhs.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Se-ô͘ Kok-bîn Tiong-ha̍k [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Hoân-san-lō͘ It-toāⁿ 27 hō http://www.hhjhs.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Sam-bîn Kok-bîn Tiong-ha̍k [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Bîn-koân-tang-lō͘ 6-toāⁿ 45 hō http://www.smjh.tp.edu.tw/
5 Chhī-li̍p Bêng-ô͘ Kok-bîn Tiong-ha̍k [11486] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Khong-lêng-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 60 hō http://www.mhjh.tp.edu.tw/
6 Chhī-li̍p Tang-ô͘ Kok-bîn Tiong-ha̍k [11478] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Khong-lo̍k-ke 131 hō http://www.dhjh.tp.edu.tw/
7 Su-li̍p Hong-chè Tiong-ha̍k Kok-tiong-pō͘ [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Sêng-kong-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 61 hō http://www.sfh.tp.edu.tw/
8 Su-li̍p Ta̍t-jîn Lú-tiong Kok-tiong-pō͘ [114] Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu Lāi-ô͘-lō͘ Jī-toāⁿ 314 hō http://www.trgsh.tp.edu.tw/

Lâm-káng-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Lâm-káng Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [115] Tâi-pak-chhī Lâm-káng-khu Hiòng-iông-lō͘ 21 hō http://www.nksh.tp.edu.tw/
2 Chhī-li̍p Sêng-chèng Kok-bîn Tiong-ha̍k [115] Tâi-pak-chhī Lâm-káng-khu Hù-khong-ke 1 hāng 24 hō http://www.ccjh.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Sêng-tek Kok-bîn Tiong-ha̍k [115] Tâi-pak-chhī Lâm-káng-khu Tong-sin-ke 108 hāng 23 hō http://www.cdjh.tp.edu.tw/

Pak-tâu-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Pak-tâu Kok-bîn Tiong-ha̍k [11241] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Un-choân-lō͘ 62 hō http://www.ptjh.tp.edu.tw/
2 Chhī-li̍p Bêng-tek Kok-bîn Tiong-ha̍k [11280] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Bêng-tek-lō͘ 50 hō http://www.mdjh.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Chio̍h-pâi Kok-bîn Tiong-ha̍k [11271] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Chio̍h-pâi-lō͘ It-toāⁿ 139 hō http://www.spjh.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Sin-bîn Kok-bîn Tiong-ha̍k [11243] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Sin-bîn-lō͘ 10 hō http://www.hmjh.tp.edu.tw/
5 Chhī-li̍p Kan-tāu Kok-bîn Tiong-ha̍k [11260] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Ti-hêng-lō͘ 212 hō http://www.ktjhs.tp.edu.tw/
6 Chhī-li̍p Thô-goân Kok-bîn Tiong-ha̍k [11257] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Tiong-iong-pak-lō͘ Sì-toāⁿ 48 hō http://www.tyjh.tp.edu.tw/
7 Su-li̍p Kui-san Kok-bîn Tiong-ha̍k [11280] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Bêng-tek-lō͘ 200 hō http://www.ksjh.tp.edu.tw/
8 Su-li̍p Bî-koh Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [11254] Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Chu-hái-lō͘ 50 hō http://www.wghs.tp.edu.tw/

Sìn-gī-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Liû-kong Kok-bîn Tiong-ha̍k [110] Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu Hok-tek-ke 221 hāng 15 hō http://www.lkjh.tp.edu.tw/
2 Chhī-li̍p Heng-ngá Kok-bîn Tiong-ha̍k [110] Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu Siông-tek-lō͘ 168 hāng 15 hō http://www.syajh.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Sìn-gī Kok-bîn Tiong-ha̍k [110] Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu Siông-jîn-lō͘ 158 hāng 1 hō http://www.syijh.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Éng-kiat Kok-bîn Tiong-ha̍k [110] Tâi-pak-chhī Sìn-gī-khu Siông-liông-lō͘ 161 hō http://www.yjjh.tp.edu.tw/

Siông-san-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Se-siông Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [105] Tâi-pak-chhī Siông-san-khu Kiān-khong-lō͘ 325 hāng 7 hō http://www.hssh.tp.edu.tw/
2 Chhī-li̍p Tiong-lūn Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [105] Tâi-pak-chhī Siông-san-khu Pat-tek-lō͘ Sì-toāⁿ 101 hō http://www.zlsh.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Bîn-seng Kok-bîn Tiong-ha̍k [10591] Tâi-pak-chhī Siông-san-khu Sin-tong-ke 30 hāng 1 hō http://web.msjh.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Tun-hoà Kok-bîn Tiong-ha̍k [10551] Tâi-pak-chhī Lâm-kiaⁿ-tang-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 300 hō http://www.thjh.tp.edu.tw/
5 Chhī-li̍p Kài-siū Kok-bîn Tiong-ha̍k [105] Tâi-pak-chhī Siông-san-khu Iân-siū-ke 401 hō http://www.csjh.tp.edu.tw
6 Chhī-li̍p Tiong-san Kok-bîn Tiong-ha̍k [10544] Tâi-pak-chhī Siông-san-khu Ho̍k-heng-pak-lō͘ 361 hāng 7 hō http://www.csjhs.tp.edu.tw/

Sū-lîm-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Sū-lîm Kok-bîn Tiong-ha̍k [11162] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Tiong-chèng-lō͘ 345 hō http://www.sljh.tp.edu.tw/
2 Chhī-li̍p Thian-bú Kok-bîn Tiong-ha̍k [11153] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Thian-bú-tang-lō͘ 120 hō http://www.tmjh.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Lân-ngá Kok-bîn Tiong-ha̍k [11148] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Tiong-sêng-lō͘ Jī-toāⁿ 51 hō http://www.lyjh.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Chì-siān Kok-bîn Tiong-ha̍k [11144] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Chì-siān-lō͘ Jī-toāⁿ 360 hō http://www.jsjh.tp.edu.tw/
5 Chhī-li̍p Hok-an Kok-bîn Tiong-ha̍k [11174] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Iân-pêng-pak-lō͘ Chhit-toāⁿ 250 hō http://www.fajh.tp.edu.tw/
6 Chhī-li̍p Kek-tì Kok-bîn Tiong-ha̍k [11191] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Gióng-tek-toā-tō Sì-toāⁿ 75 hō http://www.gjjh.tp.edu.tw/
7 Chhī-li̍p Pek-lêng Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [11167] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Sêng-tek-lō͘ Sì-toāⁿ 177 hō http://www.blsh.tp.edu.tw/
8 Chhī-li̍p Iông-bêng Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [11165] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Tiong-chèng-lō͘ 510 hō http://www.ymsh.tp.edu.tw/
9 Su-li̍p Hoâ-heng Tiong-ha̍k Kok-tiong-pō͘ [11149] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Gióng-tek-toā-tō It-toāⁿ 101 hō http://www.hhhs.tp.edu.tw/
10 Su-li̍p Ōe-lí Lú-tiong Kok-tiong-pō͘ [11143] Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu Chì-siān-lō͘ Jī-toāⁿ 321 hō http://www.wlgsh.tp.edu.tw/

Tāi-an-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Kok-li̍p Su-tāi Hù-tiong Kok-tiong-pō͘ [10658] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Sìn-gī-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 143 hō http://www.hs.ntnu.edu.tw/2003web/
2 Chhī-li̍p Hô-pêng Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [10671] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Ngō͘-liông-ke 100 hō http://www.hpsh.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Jîn-ài Kok-bîn Tiong-ha̍k [10687] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Jîn-ài-lō͘ Sì-toāⁿ 130 hō http://www.jajh.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Kim-hoâ Kok-bîn Tiong-ha̍k [10650] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Sin-seng-lâm-lō͘ Jī-toāⁿ 32 hō http://www.chwjh.tp.edu.tw/
5 Chhī-li̍p Hoâi-seng Kok-bîn Tiong-ha̍k [10655] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Tiong-hàu-tang-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 248 hāng 30 hō http://www.hsjh.tp.edu.tw/
6 Chhī-li̍p Tāi-an Kok-bîn Tiong-ha̍k [10667] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Tāi-an-lō͘ Jī-toāⁿ 63 hō http://www.tajh.tp.edu.tw/
7 Chhī-li̍p Hong-hô Kok-bîn Tiong-ha̍k [10671] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Ngō͘-liông-ke 170 hō http://www.fhjhs.tp.edu.tw/
8 Chhī-li̍p Bîn-cho̍k Kok-bîn Tiong-ha̍k [10673] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Lô-su-hok-lō͘ Sì-toāⁿ 113 hāng 13 hō http://www.mtjh.tp.edu.tw/
9 Chhī-li̍p Liông-mn̂g Kok-bîn Tiong-ha̍k [10659] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Kiàn-kok-lâm-lō͘ Jī-toāⁿ 269 hō http://www.lmjh.tp.edu.tw/
10 Su-li̍p Ho̍k-heng Si̍t-giām Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [10688] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Tun-hoà-lâm-lō͘ It-toāⁿ 262 hō http://www.fhjh.tp.edu.tw/
11 Su-li̍p Li̍p-jîn Kok-bîn Tiong-ha̍k [10680] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu An-hô-lō͘ Jī-toāⁿ 99 hō  http://www.ljjhps.tp.edu.tw/
12 Su-li̍p Iân-pêng Tiong-ha̍k Kok-tiong-pō͘ [10657] Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu Kiàn-kok-lâm-lō͘ It-toāⁿ 275 hō http://www.yphs.tp.edu.tw/

Tāi-tông-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Sêng-ian Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [10364] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Sêng-tek-lō͘ Jī-toāⁿ 235 hō http://www.cyhs.tp.edu.tw/
2 Su-li̍p Chēng-siu Lú-tiong Kok-tiong-pō͘ [103] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Lêng-hā-lō͘ 59 hō http://www.bish.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Kiàn-sêng Kok-bîn Tiong-ha̍k [10351] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Tiông-an-se-lō͘ 37-1 hō http://www.jcjh.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Lân-chiu Kok-bîn Tiong-ha̍k [103] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Tāi-liông-ke 187 hāng 1 hō http://www.lcjh.tp.edu.tw/
5 Chhī-li̍p Tiōng-khèng Kok-bîn Tiong-ha̍k [103] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Tun-hông-lō͘ 19 hō http://cchs.tp.edu.tw/
6 Chhī-li̍p Bîn-koân Kok-bîn Tiong-ha̍k [103] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Tiōng-khèng-pak-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 1 hō http://www.mqjh.tp.edu.tw/
7 Chhī-li̍p Tiong-hàu Kok-bîn Tiong-ha̍k [10343] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Se-lêng-pak-lō͘ 32 hō http://www.chjh.tp.edu.tw/
8 Chhī-li̍p Khé-chhong Ha̍k-hāu Kok-tiong-pō͘ [10371] Tâi-pak-chhī Tāi-tông-khu Tiōng-khèng-pak-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 320 hō http://www.tmd.tp.edu.tw/tmd/

Tiong-chèng-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Tiong-chèng Kok-bîn Tiong-ha̍k [10092] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Ài-kok-tang-lō͘ 158 hō http://www.ccjhs.tp.edu.tw/
2 Chhī-li̍p Hông-tō Kok-bîn Tiong-ha̍k [10048] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Kong-hn̂g-lō͘ 21 hō http://www.htjh.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Lâm-mn̂g Kok-bîn Tiong-ha̍k [10065] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Kńg-chiu-ke 6 hō http://web.msjh.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Kó͘-têng Kok-bîn Tiong-ha̍k [10072] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Tiong-hoâ-lō͘ Jī-toāⁿ 465 hō http://www.thjh.tp.edu.tw/
5 Chhī-li̍p Êng-kiô Kok-bîn Tiong-ha̍k [10087] Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Theng-chiu-lō͘ Saⁿ-toāⁿ 4 hō http://www.ycjh.tp.edu.tw/

Tiong-san-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

# Ha̍k-hāu ê miâ Ha̍k-hāu ê chū-chí Bāng-lō͘ chū-chí Pī-chù
1 Chhī-li̍p Tāi-ti̍t Ko-tiong Kok-tiong-pō͘ [10462] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Pak-an-lō͘ 420 hō http://www.dcsh.tp.edu.tw/
2 Chhī-li̍p Tiông-an Kok-bîn Tiong-ha̍k [10456] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Siông-kang-lō͘ 70 hāng 11 hō http://www.cajh.tp.edu.tw/
3 Chhī-li̍p Pak-an Kok-bîn Tiong-ha̍k [104] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Bêng-chúi-lō͘ 325 hō http://www.pajh.tp.edu.tw/
4 Chhī-li̍p Sin-heng Kok-bîn Tiong-ha̍k [104] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Lîm-sim-pak-lō͘ 511 hō http://www.hhjh.tp.edu.tw
5 Chhī-li̍p Ngó͘-siông Kok-bîn Tiong-ha̍k [10476] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Ho̍k-heng-pak-lō͘ 430 hāng 1 hō http://www.wcjhs.tp.edu.tw/
6 Chhī-li̍p Pin-kang Kok-bîn Tiong-ha̍k [10462] Tâi-pak-chhī Tiong-san-khu Lo̍k-kûn-jī-lō͘ 262 hō http://www.bjjh.tp.edu.tw/

Pang-bô͘:Tâi-pak-chhī ê kok-tiong