"Thó-lūn:Biān-chek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
:Che sī ēng-hoat (''usage'') ê būn-tê. Chin-chōe ê chôan-iú bêng-sû lóng sī it-kòan ēng hit-ê sio̍k-tī kiò-chòe "Hàn-bûn" ê im. Chhin-chhiūⁿ "人口" èng-kai thak-chòe "jîn-kháu", bô lâng kóng "lâng-kháu", sui-jiân "人" chit-jī ū nn̄g-chióng ''tio̍h'' ê tha̍k-hoat. Siāng-khóan án-ni "biān-chek" nā tha̍k-chò "bīn-chek" ia̍h ē thiaⁿ-tio̍h chin kî-koài, bōe sūn-ní. Nā jī-tián kì-jiân siá án-ni, khó-lêng tio̍h chiàu án-ni khah sūn.
:Lēng-gōa chi̍t tiám chiū-sī, chit-ê sī chi̍t-ê pek-kho chôan-su, só·-í góa siūⁿ, nā ē-tàng, lán iû-goân chīn-liōng ēng khah bûn ê ōe lâi piáu-ta̍t sī khah hó. --[[User:HYC|HYC]] 03:39, 21 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
 
::Góa m̄-chai lí kúi-hòe lâng, góa ka-kī tha̍k/khoàⁿ "bīn-chek" chit-khoán tho̍k-im ē-sái kóng chiâⁿ koàn-sì koh chū-jiân. Góa kám-kak pek-kho-choân-su tha̍k ū bat siōng iàu-kín, m̄-bián te̍k-pia̍t kiông-tiāu (a̍h-sī pâi-thek) [[bûn-giân]] im. [[User:A-giâu|A-giâu]] 16:35, 21 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
14,442

次編輯

Sûn-lám me-niú