Thó-lūn:Khun-thiông

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Thâng-thoā tāi-thè khun-thiông?[kái goân-sú-bé]

Ū lēng-goā 1-ê sû, kóng-chò "thâng-thoā", mā-sī chí lóng-chóng ê kun-thiông-lūi, kò-jîn kám-kak thâng-thoā khah pe̍h, ē-sái khó-lū. Taokara

 • Chiaù Douglas 540 ia̍h ê kái-soeh, thâng-thoāinsects, worms, caterpillars, &c. Thâng-thoā ê ì-sù ná-chhiūⁿ phēng khun-thiông khah khoah-bīn ê khoán-sit. --Kiatgak 04:19, 18 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
  • Chiàu Douglas ê kóng-hoat, thâng-thoā = thâng. A-giâu 05:46, 18 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
  • Tâi-Eng Sû-tián ê kóng-hoat: "insects, worms, reptiles, etc.". M̄-koh Hoâ-gí koh siá "昆蟲", só͘-í sió-khoá ū mau-tún ê só͘-chāi. Kì-jiân bē-tàng khak-tēng thâng-thoā téng-î khun-thiông, jî-chhiáⁿ kan-na sī khun-thiông, goá siūⁿ lán iáu-sī kái tńg khì khun-thiông khah thò-tòng. A-giâu 23:02, 21 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
  • Goá siá 1 ê tēng-gī (thâng-thoā). Chhiáⁿ siu-kái. A-giâu 23:12, 21 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
   • Goá bô ì-kiàn ^^ To̍k-to̍k ū 1-kiāⁿ tāi-chì the̍h chhut-lâi ta̍k-ê chham-khó: ta̍k-khoán gí-giân chi-kan, gí-sû sī bô-khó-lêng tùi-tâng-á tùi-tâng--ê, lán the̍h khun-thiông chit-ê sû lâi kóng, hoâ-gí ê 昆蟲 tēng-gī mā bô kài bêng, nā péng kàu-io̍k-pō· ê kok-gí sû-tián, i ê kái-soeh kan-taⁿ sī: "蟲類的總稱", thâng-lūi, kám m̄ tō-sī "thâng-thoā" ê ì-sù? Nā Ji̍t-gí lâi kóng, 昆虫 ê tēng-gī ū khah hó-sè, 大辞林 kái-soeh kóng 昆虫 sī "節足動物門昆虫綱に属する動物の総称", iā-chiū-sī Eng-gí insect ê ì-sù, m̄-koh Ji̍t-pún-lâng phó-thong-sî-á kóng-oē, 虫(むし) kap 昆虫 mā bô hun kah kài bêng (大辞林 kā むし tòng-chò 昆虫 ê tē-2-ê kái-soeh).
   • Goá ê ì-sù sī, bô-kâng pán-pún ê Wikipedia chi-kan hō·-siōng chò liân-kiat ê sî, goân-té tō chin oh phiah-bián sû kap sû tī ta̍k-khoán gí-giân tiong-kan ê cheng-chha, koh the̍h Hō-ló ê tē-it-jîn-chheng to-sò· tāi-bêng-sû lâi kóng, "lán" kap "goán" koh-iūⁿ ê só·-chāi, khióng-kiaⁿ-á tō chin oh ēng wikipedia 1-ê sû tùi 1-ê sû ê lô·-chek hām kî-thaⁿ gí-giân chò tùi-èng.
   • Chit-khoán lē èng-kai chin chē, khun-thiông/thâng-thoā cho̍at-tùi m̄-sī ko·-chi̍t-ê lē, ta̍k-ê hoān-sè ē-sái bóng siūⁿ-khoàⁿ beh án-choáⁿ chhú-lí (pí-lūn-kóng: Ji̍t-pún sî-tāi chiah khip-siu ê chioh-sû "khun-thiông" tī wikipedia ū tùi-èng, lán goân-té ū ê sû "thâng-thoā" soah bô-hoat-tō· hām kî-thaⁿ ê gí-giân chò tùi-èng.)
   • Goá ē-kì-tit chìn-chêng tī Eng-gí, Ji̍t-gí, Tiong-bûn ê pán-pún o·-pe̍h-se̍h ê sî-chūn, tō bat hoat-hiān hō·-siōng liân-kiat ê sû ì-sù ū cheng-chha--ah. Chóng--sī kah nā khun-thiông í-keng sī lán ū ê gí-sû, the̍h khun-thiông lâi tùi-èng "insect", "昆虫", khak-si̍t khah hó. Taokara 05:44, 22 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Góa sī khah khia tī "kū sû sin iōng" ê kak-tō· lâi khòaⁿ chit-chân tāi-chì. "Thâng-thōa" kì-jiân bô-lâng teh ēng ah, kui-khì the̍h lâi tāi-píáu "khun-thâng", án-ne ē-sái thoat-lî "Hō-ló-gí chí-sī Hôa-gí ê lēng-gōa 1-ê hō·-im" ê chhù-kéng. Tī chiong-lâi ê sû-tián lāi -té chiah-koh chù-bêng i-ê ì-gì kái-piàn ê in-toaⁿ kòe-têng tio̍h-hó.--Albert 06:52, 22 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Góa siūⁿ, èng-kai sī seng ū "thâng-thōa" chit-ê sû ê chhut-sì, jiân-āu chiah-ū hiān-tāi seng-bu̍t-ha̍k tùi "insect" ê hun-lūi tēng-gī. Só·-í lán ê chó·-sian pit-jiân bē seng chún-pī chit-ê sû lâi tùi-èng hiān-tāi seng-bu̍t-ha̍k tēng-gī ê "insect". Tī Hôa-gí ê iōng-hoat, tû-liáu choan-ka hun ē chheng-chhó· khun-thiông kap hui-khun-thiông, tāi-tō-sò· ê lâng iáu-sī kah lióng-chiá hut-hut chò-hóe. Tī Eng-gí lāi-té, "insect" mā-sī ū 2 ê kái-soeh, 1-ê sī choan-gia̍p ê tēng-gī, ah lēng-gōa 1-ê tio̍h-sī it-poaⁿ-lâng ê jīn-bat, chham "tō·-ún-á", "ti-tu" mā pau-koah chāi-lāi. Só·-í lán nā-sī the̍h "thâng-thōa" lâi kí-siap "insect", éng-kai mā-sī thó-tòng--ê.--Albert 07:37, 22 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Goá kám-kak Taokara, Albert ê lūn-tiám ū tō-lí. In-ūi lán siá khun-thiông ê sî-chūn, ū àn-sǹg beh tēng 1 ê kho-ha̍k-te̍k--ê, ki-su̍t-te̍k--ê, ū phó͘-phiàn-sèng ê hâng-oē, só͘-í lí-lūn-siōng lâi kóng, sī èng-kai ū 100% ê sio-tùi-èng (insect = 昆蟲 = 昆虫 = ?thâng-thoā). Kho-ha̍k iōng-gí í-goā tō hoān-sè bô hiah bā. Eng-gí lâi kóng, it-poaⁿ lâng mā sī chhiâng-chāi kā insect tòng-chò pau-koah ti-tu chāi-lāi, só͘-í thong-sio̍k ê tēng-gī khak-si̍t kah ki-su̍t tēng-gī ū cheng-chha. 2 chióng lóng ū i ê ki-chhó͘, lán kau-tāi hō͘ bêng tō OK.
Chìn-chêng Taokara tō bat kiàn-gī lia̍h bông-ko chò Eng-gí "mongoose" ê chóng-chheng. Sui-jiân bûn-hiàn chhan-chhiūⁿ bô chèng-kì kóng bông-ko ē-tit án-ne iōng, chóng--sī i ê ho͘-im khak-si̍t ū-sêng Eng-gí (kah kî-thaⁿ ê Au-chiu gí-giân). "Thâng-thoā" pí-kàu ho̍k-cha̍p--tām-po̍h-á, m̄-koh goân-chek-siōng sī ē-tàng toè teh chhú-lí.
Chhiáⁿ mn̄g "thâng-thoā" kah "thâng" (=Ji̍t-gí musi) kám ū cheng-chha?
A-giâu 09:59, 22 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
Thâng-thoā kap thâng ū cheng-chha--bô, kóng si̍t-chāi goá mā bô-khak-tēng, goá ka-tī sī kám-kak 2-ê sû ì-sù sio-kâng. Nā "insect" beh tùi-èng "khun-thiông" he̍k-chiá-sī "thâng-thoā", goá kám-kak 2-khoán soán-tek lóng ū in ê lī-e̍k, ū kái-soeh hō· chhin-chhó tō hó ^^ Taokara 10:43, 22 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

昆蟲[kái goân-sú-bé]

蜜蜂嘛是昆蟲的一種

昆蟲節跤動物門 (Arthropoda)內面數量上濟,分佈上闊的節跤動物,(人因)是地球頂懸上蓋多樣的動物,到今約略記載有925,000的種,較濟其他所有的動物鬥鬥起來的額,會使講佇逐種環境就有蟲豸佇咧,干焦海裡毋是(人因)的天下。