Thó-lūn:Pe̍h-ōe-jī ê chiàⁿ-jī-hoat

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
 • Tōa-siá ê 'chh' sī 'Chh' iā-sī 'CHH' ?
  • upper case: CHHÒNG; LJUBLJANA
  • title case: Chhòng; Ljubljana
  • lower case: chhòng; Ljubljana -- Kaihsu 15:27, 28 Jul 2004 (UTC)
 • 'aⁿ' sǹg 1-ê 'grapheme' -->'ap','a̍p' ma sèng 1-ê 'grapheme'? Pektiong 14:43, 28 Jul 2004 (UTC)

HTML ê <th>[kái goân-sú-bé]

<th> piáu-sī lōe-iông sī "table heading", it-poaⁿ sī pió ê thâu-1-chōa. Nā beh ū chho·-thé, iōng wiki gí-hoat, CSS, <strong> èng-kai khah sek-tong. A-giâu 22:30, 28 Jul 2004 (UTC)

Jī-bó ê tēng-gī?[kái goân-sú-bé]

A kah Aⁿ tāi-piáu 2 ê im-sò· bô m̄-tio̍h, m̄-koh POJ ê thoân-thóng kám ū kā tòng-chò 2 ê jī-bó? A-giâu 19:34, 24 Aug 2004 (UTC)

POJ thoân-thóng án-choàⁿ khu-hun goá m̄-chai. M̄-koh, "ⁿ" èng-kai bô ko·-toaⁿ chhut-hiàn ê chêng-hêng, "ⁿ" ma m̄-sī siaⁿ-tiāu hû-hō. Só-í, A kah Aⁿ sèng 2-ê Alphabet khó-lêng sèng hap-lí. Pektiong 01:23, 26 Aug 2004 (UTC)

Ū phīⁿ-hòa-ūn ê ji̍p-siaⁿ tàu-té án-chóaⁿ siá???[kái goân-sú-bé]

Thôan-thóng ê POJ lâi-kóng, bú-im (母音) chiâⁿ chió, ū khiàm-khoat! Pí-lūn-kóng, "hm̍h hm̍h chia̍h saⁿ óaⁿ-kong" (tiàm-tiàm chia̍h saⁿ óaⁿ-kong) ê "hm̍h", i ê bú-im sī "m̍h", che thôan-thóng ê POJ to̍h bô... iáu-ū, Chôan-chiu-khiuⁿ "mn̍gh-kiāⁿ" (Chiang-chiu-khiuⁿ sī "mi̍h-kiāⁿ") ê "mn̍gh", i ê bú-im sī "n̍gh", che thôan-thóng ê POJ mā bô. Che lóng sī āu--lâi lâng kā thiⁿ--lo̍h-khì-ê. Nā sī kan-na chit 1-pòaⁿ-ê-á, mā m̄-sī chiâⁿ pháiⁿ kái-koat, siāng-kài hāi--ê sī chhan-chhiūⁿ hiah-ê "入声鼻化韵", tàu-té sī beh seng siáⁿ phiⁿ-im "ⁿ", a̍h sī seng siá ji̍p-siaⁿ-bóe "h" ?? Chit-ê būn-tôe kán-ná kàu-taⁿ bô lâng tiōng-sī, che chin-hāi! Góa khòaⁿ Tâi-Hôa Sòaⁿ-téng Sû-tián sī seng siá ji̍p-siaⁿ-bóe "h", tò-bóe chiah siáⁿ phīⁿ-im-bóe "ⁿ". Put-jî-kò, lán Bân-lâm-gú wikipedia soah tó-hó tian-tò-péng, Pe̍h-ōe-jī chiàⁿ-jī-hoat lāi-té ê soeh-bêng sī seng siá "ⁿ", tò-bóe chiah koh siá "h". Tàu-té beh án-chóaⁿ lâi chhú-lí chit-ê būn-tê leh? Chhéng-kàu lán kok-ūi hiong-chhin pêng-iú. A-giâu hiaⁿ, lí ê khòaⁿ-hoat siáⁿ-khóan ? A-kun--á hiaⁿ, lí leh khòaⁿ-hoat án-chóaⁿ ? Kî-thaⁿ ê pêng-iú leh? Kū-thé ê kí-lē: sahⁿ <-->saⁿh, hauhⁿ<-->hauⁿh, khauhⁿ<-->khauⁿh --221.12.180.139 08:07, 23 1g 2005 (UTC)Limkianhui

 • Góa tong-chho· án-nē siá ê lí-iû sī
  • POJ ê siá-hoat sī siaⁿ-bó(聲母)+ūn-bó(韻母)+tiāu-hū(調符).
  • Nā lán kah khòaⁿ-chò ūn-bó ê 1-pō·-hūn. Pí-lūn kóng aⁿ séng 1-ê ūn-bó. Nā lán kah ji-bóe e h khòaⁿ-chò tiāu-hū ê 1-pō·-hūn. Chit 2-ê lí-iû ka khì-lâi --> siá aⁿh, bô-siá ahⁿ.
 • Che sī góa kó-jîn ê khòaⁿ-hoat. Pektiong 11:55, 23 1g 2005 (UTC)
Góa chia 1 pún POJ sû-tián ū lia̍t hm̍h chit sû, m̄-koh bô siu mn̍gh-kiāⁿ (sui-bóng ū án-ne kóng). In-ūi POJ chêng-kàu-taⁿ ū siu-kái--kòe, "thoân-thóng" ē-sái kóng oân-ná tòe teh ián-piàn. Chāi góa liáu-kái, hiān-chhú-sî ū kúi-nā-ê lâng lóng kám-kak -h hē tī bóe-liu khó-lêng khah thò-tòng. Tùi tiān-náu (kè-sǹg-ke) chhú-lí ê kak-tō· lâi kóng, góa kò-jîn mā khah kah-ì án-ne chò. Chóng--sī bûn-hiàn ká-ná khah koàn-sì siá tī thâu-chêng (-hⁿ). Tông-jiân, bô-lūn tó-1-chióng siá-hoat lóng bē khì éng-hióng tio̍h hoat-im. Nā sī lán chia ê pêng-iú ē-tàng ū 1 ê kiōng-sek, bô tiāⁿ-tio̍h tùi Wikipedia í-gōa ê lâng mā ē ū éng-hióng.
Góa kám-kak Pektiong kóng "kā khòaⁿ-chò ūn-bó ê 1-pō·-hūn", che ū tō-lí. Kì-jiân sī kāng-1-ê tan-ūi, tō m̄-mó· thiah-khui. Au-chiu 1-kóa-á gí-giân kā aⁿ siá chò ã. Oāⁿ chò POJ, ji̍p-siaⁿ ê aⁿ kiám-chhái ē-sái siá chò ãh (-h chò bóe). Tông-jiân, bô lâng án-ne siá.
Í-siōng chhiáⁿ chí-kàu.
A-giâu 14:47, 23 1g 2005 (UTC)

Wikipedia:Chiàⁿ-jī-hoat: Siaⁿ-tiāu ê gôan-chek[kái goân-sú-bé]

Nā chiàu chit-má tē-3-tiâu ê gôan-chek, "kàu" èng-kai siá choh "kaù". M̄-chai gôan-chek ài án-chóaⁿ kái chiah ē ha̍p chèng-khak ê siá-hoat? Ē-kha ê m̄-chai kám ē-sái?

Nā-sī siang-bó-im ah-sī saⁿ-bó-im,

 1. Nā tē-1-ê bó-im sī i ah-sī o, phiat tī tē-2-ê bó-im,
 2. Nā tē-1-ê bó-im m̄-sī i ah-sī o, phiat tī tē-1-ê bó-im.

Í-siōng 2-tiâu kui-chek chin kán-tan, ū in ê iu-tiám. Kò-jîn thê-chhut lēng-gōa 1-thò khah ho̍k-cha̍p ê kui-chek, bóng chham-khó. Chú-iàu ūi beh hóng kū bûn-hiàn ê kòa-im-hoat (sui-jiân kóng, kū bûn-hiàn mā chhiâng-chāi bô it-tì):

 1. Nā tē-1-ê bó-im sī i, phiat tī tē-2-ê bó-im;
 2. Nā tē-1-ê bó-im sī o pēng-chhiáⁿ bó-im-chhòaⁿ āu-piah kap 1-ê chú-im (-h, -n, -t) a̍h-sī phīⁿ-im (-ⁿ), phiat tī tē-2-ê bó-im (lē: oa̍h, oân, oa̍t, oàiⁿ);
 3. Kî-thaⁿ ê ho̍k-cha̍p bó-im (bó-im-chhòaⁿ) lóng phiat tī tē-1-ê bó-im (lē: ia̍t, óa, hòa).

A-giâu 16:18, 20 5g 2005 (UTC)