Thó-lūn:Si̍t-bîn-tē

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Ah nā X-kok chhōe tio̍h 1 tè bô lâng tòa, bô lâng koán-ha̍t ê thó·-tē (Y-tē), koh ū X-kok-bîn poaⁿ khì hia tòa, Y-tē kám sǹg 1 chióng si̍t-bîn-tē? Lēng-gōa, só·-kóng ê hái-gōa léng-thó· kah "i-nāi-tē" kah si̍t-bîn-tē kám ū bô siâng ê só·-chāi. Chhéng-kàu ta̍k-ê. A-giâu 20:28, 17 Sep 2004 (UTC)

Kun-kù chit pún bāng-lō· Kok-gú sû-tián (國語辭典,台灣) tùi si̍t-bîn-tē ê kái-sek sī : kiông-kok iōng bú-le̍k a̍h-sī keng-chè le̍k-liōng khai-thok a̍h-sī chhim-chiàm pún-thó· chi-gōa ê thó·-té, jî-chhiáⁿ chhú-tit kóan-ha̍t-kôan, chit-chióng khì hông pa̍k-to̍at chèng-tī kah keng-chè to̍k-li̍p kôan-le̍k ê khu-he̍k kah kok-ka, to̍h-sī hō·-chòe si̍t-bîn-tē.......Chiàu án-ne lâi-kóng, hia-ê gôan-té bô lâng kóan, lō·-bóe hông chhōe--tio̍h ( a̍h-sī chiám-niá ) ê thó·-tē, khéng-tēng sī si̍t-bîn-tē. Kóng-kàu chit-ê hái-gōa lēng-thó·, hōan-sè i ê tēng-gī kah khoah, tang-tiong sī-m̄-sī ài pau-hâm si̍t-bîn-tē kah iōng hui si̍t-bîn chèng-chhek tit-tio̍h ê thó·-tē (phì-jû-kóng iōng chîⁿ bóe--ê a̍h-sī iōng kî-thaⁿ khah un-hô ê chhiú-tōaⁿ tit-tio̍h ê thó·-tē ).
" I-nāi-tē " (依赖地, góa jīn-ûi sī i-lāi, mā ē-tàng khòaⁿ 中古音查询), che chú-iàu sī sím-mi̍h khoán ê chêng-hêng, kám ē-tàng chhiáⁿ lí káng-kái khah siông-sè--ê ?--limkianhui 04:59, 18 Sep 2004 (UTC)
Chhin-chhiūⁿ Føroyar (Iûⁿ-á-tó) chit ê tó-sū ē-sái kóng sī Danmark (Tan-be̍h) ê "i-lāi-tē/khu-he̍k". Thó·-tē lī "chú-kok" chin hn̄g, gí-giân bô siáⁿ ē-thong (sui-jiân ū chhin-chiâⁿ koan-hē), chū-bîn ū ko-tō· ê chū-tī-koân, ū ka-kī ê kî-á, gī-hōe, bāng-lō· tāi-hō (.fo), tt. Che bô-sêng tián-hêng ê si̍t-bîn-tē. A-giâu 06:37, 19 Sep 2004 (UTC)
Che to̍h-ài khòaⁿ in kòe-khì sī-m̄-sī ū hông si̍t-bîn kòe, ah í-āu kám ū soan-pò· kiat-sok si̍t-bîn chú-gī. Giâm-keh lâi-kóng, lí pí-lūn ê hit-chióng chêng-hêng èng-kai mā sǹg-sī si̍t-bîn-tē, to̍h ná-chhiūⁿ lí kóng--ê, siōng-ke sī bô-sêng tián-hêng ê si̍t-bîn-tē.--limkianhui 13:00, 19 Sep 2004 (UTC)