Wikipedia:Hàn-jī bûn-chiuⁿ ê kui-hoān

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Hàn-jī bûn-chiuⁿ ê kui-hoān sī ūi-tio̍h bī-lâi khai-hòng sú-iōng hàn-jī siá bûn-chiuⁿ só͘ chè-tēng ê kui-hoān.

Kiàn-li̍p hàn-jī bûn-chiuⁿ ài chù-ì ê tāi-chì[kái goân-sí-bé]

Hàn-jī bûn-chiuⁿ só͘ sú-iōng ê namespace[kái goân-sí-bé]

Sui-jiân khai-hòng hàn-jī su-siá, tān-sī main namespace (goân-lâi siá bûn-chiuⁿ ê só͘-chāi) iu-goân sī ài ēng Pe̍h-ōe-jī siá. Bī-lâi ē cheng-ka chi̍t-ê hō-chò Hàn-jī ê namespace, chit-ê namespace ē chhú-tāi bo̍k-chiân hàn-jī siá tī Thó-lūn namespace ê chōng-hóng, kái-koat thó-lūn kap hàn-jī bûn-chiuⁿ lām chò-hóe ê chêng-hêng.

Beh án-chóaⁿ kiàn-li̍p hàn-jī bûn-chiuⁿ?[kái goân-sí-bé]

Chhiūⁿ téng chi̍t-ê tōaⁿ-lo̍h siá--ê, Hàn-jī namespace sī choan-bûn the̍h-lâi siá hàn-jī bûn-chiuⁿ ê khong-kan; só͘-í, lí nā beh siá chi̍t-phiⁿ hàn-jī bûn-chiuⁿ, tio̍h-ài siá tī-leh hit-ê khong-kan lāi.

Pí-lūn kóng:

Lí nā beh kiàn-li̍p chi̍t-phiⁿ hō-chò "百科全書" ê hàn-jī bûn-chiuⁿ, lí m̄-thang ti̍t-chiap siá "百科全書" chit-ia̍h, lí èng-kai seng chhōe-tio̍h i só͘ tùi-èng ê Pe̍h-ōe-jī bûn-chiuⁿ, iā-chiū-sī Pek-kho-choân-su, chiah khì siá Hàn-jī:Pek-kho-choân-su. Lo̍h-bóe, ūi-tio̍h lī-piān lāi-pō͘ liân-kiat, chiah kā 百科全書 chit-ia̍h redirect khì Hàn-jī:Pek-kho-choân-su.

Beh án-chóaⁿ kiàn-li̍p hàn-jī lūi-pia̍t?[kái goân-sí-bé]

iáu-bōe chè-tēng siong-koan kui-hoān

Beh án-chóaⁿ kiàn-li̍p hàn-jī pang-bô͘?[kái goân-sí-bé]

iáu-bōe chè-tēng siong-koan kui-hoān

Hàn-jī bûn-chiuⁿ ê lōe-iông[kái goân-sí-bé]

Hàn-jī bûn-chiuⁿ chham i só͘ tùi-èng ê Pe̍h-ōe-jī bûn-chiuⁿ, 2-pêng ê lōe-iông ài chīn-liōng kāng-khoán, siu-kái bó͘ chi̍t-pêng liáu-āu, tio̍h-ài koh khì siu-kái lēng-gōa chi̍t-pêng.

Hàn-jī ê iōng-jī kui-hoān[kái goân-sí-bé]

Hàn-jī ê iōng-jī it-ti̍t sī kok-kài cheng-lūn ê tiōng-tiàm, che mā sī ūi-siáⁿ-mi̍h Holopedia kàu-taⁿ iu-goân bô khai-hòng hàn-jī siá bûn-chiuⁿ ê goân-in. Só͘-í, khai-hòng hàn-jī tio̍h-ài seng kā hàn-jī ê iōng-jī chè-tēng hō͘ hó. Koan-î hàn-jī, le̍k-sú siōng ū chē-chē jī-tián kap sû-tián thang-hó chham-khó; bo̍k-chiân lâi khòaⁿ, tī Tâi-oân, siōng-kài chhut-miâ ê jī-tián kap sû-tián ū Ē-mn̂g-im Sin Jī-tián (Kam Jī-tián), Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián, Tâi-gí-bûn Tiong-bûn Sû-tián kap Tâi-oân Bân-lâm-gí Siông-iōng-sû Sû-tián téng-téng, lóng-chóng sī ē-tàng chham-khó ê tùi-siòng.

Hoan-e̍k gōa-lâi-gí ê būn-tê[kái goân-sí-bé]

In-ūi Bân-lâm-gí ê gōa-lâi-gí su-siá pēng-bô chi̍t-thò oân-siān ê im-e̍k lia̍t-toaⁿ, só͘-í bī-lâi tī hàn-jī bûn-chiuⁿ lāi, gōa-lâi-gí ê su-siá ē chhái-ēng "Hàn-lô" (pún-tē-ōe ēng hàn-jī, gōa-lâi-gí ēng lô-má-jī) ê hêng-sek, kàu ū oân-siān ê im-e̍k lia̍t-toaⁿ liáu-āu, chiah kái-chò ēng hàn-jī im-e̍k. Lēng-gōa, iā khó-lū chhái-ēng "Hong-im Hû-hō" lâi chìn-hêng gōa-lâu-gí ê su-siá.

Bân-lâm-gú hàn-jī chu-liāu[kái goân-sí-bé]

Sòaⁿ-téng ê jī-tián kap sû-tián[kái goân-sí-bé]