Wikipedia thó-lūn:Siá-chok ê kui-hoān

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chhiann ka tiau-ho. To-sia.

Tāi-khài ê sò·-ba̍k[kái goân-sú-bé]

Tó 1 ê phiau-tiám hû-hō? Chi̍t-kóa khó-lêng ê siá-hoat:

 • 5,60 nî-tai
 • 2~3 ê gín-á
 • 2/3,000,000 lâng; 2~3 pah-bān lâng

A-giâu 20:17, 12 Jul 2004 (UTC)

Goa kong:
 • 5,60 nî-tai: m-thang: in-ui 5,600 ni -> si 5600 ni, ia-si 500 kau 600 ni?
 • 2~3 ê gín-á: m-thang: ~ m-si Latin e phiau-tiam hu-ho.
 • 2/3,000,000 lâng; 2~3 pah-bān lâng: iau oe-sai: 2/3 pah-ban lang khah ho.
Siong ho si:
Kaihsu 21:24, 12 Jul 2004 (UTC)

"2-3 pah-bān lâng" kap "2 pah chì 3 pah-bān lâng" ká-ná bô siâng (bô kâng ì-sù). A-giâu 02:54, 13 Jul 2004 (UTC)

Boe-bai, "2–3 pah-bān lâng" (iong –). M-koh kho-leng oe khoann-choe " (ji kiam sann) pah-bān lâng" ( (minus chit) pah-bān lâng).... -- Kaihsu 12:08, 13 Jul 2004 (UTC)
Koh lâi khoàⁿ 1 ē lē: "khì-un -2~-3°" (tha̍k "hù nn̄g saⁿ tō·"). Góa kám-kak ē-sái chiap-siū tilde (~), in-ūi tī hiān-tāi La-teng gí-bûn ū "iok-kî-liōng" ê ì-sù, khó-pí kóng "~5 people". A-giâu 21:41, 13 Jul 2004 (UTC)
Hó. -- Kaihsu 08:40, 14 Jul 2004 (UTC)
Put-kò che mā ū khó-lêng tha̍k chò "hù nn̄g-tō· kàu saⁿ-tō·", in-ūi Tâi-oân koàn-sì kā ~ chún-chò sī hoān-ûi ê hû-hô, ì-sù koh bô kâng. A-giâu 19:47, 15 Jul 2004 (UTC)
Goa kong u chit-chiong su-iau e si, siong ho si spell out. -- Kaihsu 20:07, 21 Jul 2004 (UTC)
Che sī kái-koat ê hoat-tō· chi it. A-giâu 21:38, 21 Jul 2004 (UTC)

Lâng-miâ: Siáⁿ-mi̍h sī "Hàn" miâ?[kái goân-sú-bé]

Hồ Chí Minh kám sǹg hàn-miâ? 김정일/金正日? A-giâu 22:06, 19 Jul 2004 (UTC)

Na an-ne, goa kong: Na-si u Han-mia tiann-tiann iong Ho-lo-oe thak, to iong Ho-lo-oe thak e mia. Na bo, to iong Latin-ji sia pun-lai e thak-hoat. -- Kaihsu 20:09, 21 Jul 2004 (UTC)
Iáu-sī bô khak-tēng siáⁿ-mi̍h chiah sī "Hàn-miâ". Hàn-lâng ê miâ? Hàn-jī ê miâ? It-poaⁿ bô iōng hàn-jī siá, m̄-koh mā ē-sái siá hàn-jī ê miâ? téng-teńg. A-giâu 20:49, 21 Jul 2004 (UTC)

Chhiáⁿ khoàⁿ Zhou Youguang, Hanzi gaige gailun. tē 3 pán. Beijing: Wenzi Gaige Chubanshe, 1979; 211 kàu 213 bīn. -- Kaihsu 20:05, 21 Jul 2004 (UTC)


Lín tiāⁿ-tiāⁿ kā gōa-kok ê kok-miâ, lâng-miâ, pau-koat tōa-to-sò· ê gōa-kok mi̍h-á, ti̍t-chiap iōng hoan-á ōe lâi siá. Kóng si̍t--ê, góa chit-ê m̄-bat hoan-á ōe ê chhau-tē-sông chha-put-to sī khòaⁿ lóng bô. Gōa siong-sìn tōa-pō·-hūn ê lâng kah góa kāng-khóan mā-sī khòaⁿ-bô. Góa jīn-ûi kì-jiân sī Bân-lâm-gí ê pán-pún, to̍h èng-kai àn-chiàu Bân-lâm-gí ê gí-hoat kah hoat-im lâi siá, nā bô che chham Eng-gi-pán, Tek-gí-pán ū siáⁿ-mi̍h hun-pia̍t ? Ta̍k-ê lóng khòaⁿ-bô, kan-na lín chió-sò· ē-hiáu Eng-gí ê lâng chai-iáⁿ, án-ne sī beh án-chóaⁿ thui-kóng ? sī beh án-chóaⁿ hō· lâng chiap-siū, chham-ú ê lâng éng-góan mā bô khó-lêng ê cheng-ka. Chhiáⁿ kok-ūi kóan-lí-ôan chim-chiok su-khó.--Limkianhui 15:02, 22 Aug 2004 (UTC)

Goá án-ne lâi khoàⁿ chit ê būn-tê: tōa-pō·-hūn ê kok-miâ, lâng-miâ m̄-sī seⁿ-sêng bô Bân-lâm hoat-im (sīm-chí bô kò·-tēng ê Phó·-thong-oē hoat-im, siá-hoat) tō-sī chió lâng iōng. Iōng chia kīn goân-bûn ê choan-iōng miâ-sû bô piáu-sī lán siá-ê tō m̄-sī Bân-lâm-gí, tō bô kè-ta̍t. "Khoàⁿ-bô" khah chē sī chheⁿ-hūn, chheⁿ-so· ê chū-jiân hiān-siōng, èng-kai kóng sī "khoàⁿ bē khoàn-sì" lah. Chóng--sī, lūn-chin kóng, nā ti̍t-chiap tùi Hôa-gí "im-e̍k", tùi chi̍t-koá tho̍k-chiá lâi kóng, mā sī chheⁿ-so·. Put-kò goá tông-ì hoat-im ū-sî khah sūn. Lēng-goā 1 ê khó-lū ê in-sò·: tī chit ê kiông-tiāu "kok-chè-hoà ê sè-kài, chham koá goā-bûn ê lâng-miâ, tē-miâ ū ha̍h i ê lô-chek. Goá siong-sìn che ū thó-lūn, si̍t-giām ê khong-kan, seng kóng chia. A-giâu 19:53, 22 Aug 2004 (UTC)
Phó·-thong-ōe (Tiong-kok-ōe) kám sǹg hoan-á ōe? Chhiūⁿ "Cymru", tī Cymru ê lâng kiò Cymru; sī ài siá Ui-ní-su, Wales, Khúm-lī, iā-sī Cymru khah hó? Góa í-keng kā Czesław Miłosz kái-chòe Chhe-sū-óa-hū Mi-ū-ó-sū, án-nē kám khòaⁿ khah ū? -- Kaihsu 20:17, 22 Aug 2004 (UTC)
Ū ah. Khòaⁿ chi̍t-piān tio̍h kì khì-lâi ah. Jî-chhiáⁿ mā chai án-chóaⁿ tha̍k ah! Nā-sī lí bô án-ne hoan-e̍k góa khó-lêng í-ûi liām chò ná-chhiūⁿ phó·-thong-ōe ê 切絲洛 米洛斯茲 leh!
Pian-chip pek-kho chôan su, miâ-sû iōng góan ê liām-hoat, lāi-té tē-it kù tio̍h kái-sòe: che gôan-pún sī siáⁿ-mi̍h bûn, siá chó siáⁿ, kî-thaⁿ ê gí án-chóaⁿ kóng, án-ne sī án-chóaⁿ bōe-sái leh?
Pian-chip pek-kho chôan su, bô èng-kai kā ta̍k-ke tha̍k-chia tòng-chò lóng ē-ēng chhut-kok, lóng ē-hiau chōe-chōe-chióng gōa-gí.
Khó-lêng góa chin-chiàⁿ sī ke-pô, m̄-koh góa chin gōan-í ke-pô chit-kiāⁿ tāi-chì. Hôa-gí í-keng hoan-e̍k kah chiok-lōan ê ah, bô gōan-í khòaⁿ-tio̍h Tâi-gí mā án-ne.
Hoan-e̍k ê tāi-chì, tio̍h sǹg-kóng góan bô chò, pa̍t-ê lâng mā ē chò, pa̍t-ê mûi-thé mā ē chò. Góan Holopedia ū thó-lūn kap kái-piàn ê khong-kan, sī án-chóaⁿ bōe-tàng lâi chò leh?
Mā-sī ài kā Kaihsu sian-siⁿ kóng: lí hôe-tap góa iú-koan hoan-e̍k ê būn-tê tiāⁿ-tiāⁿ lóng sī-- kú chi̍t-ê lē, mn̄g-kóng "Án-ne kam-ū khah hó?" Phian-phian lí ta̍k-pian án-ne mn̄g ê sî, góa lóng kam-kak: khak-si̍t ū kah hó!
Góa sī chin jīn-chin tī-leh thó-lūn chi̍t ê būn-tê, m̄-koh kán-ná kā Kaihsu sian-siⁿ iōng kah chiok thiám ê (tī-leh Chhiū-á-kha). Góa siūⁿ che m̄-sī góa ê pún-ì. Chin sit-lé.--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 15:00, 4 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Ín-hō kap làng-phāng[kái goân-sú-bé]

Góa ke pó· 1 chōa "...ín-hō kap kho· tī ín-hō lāi-té ê jī tiong-kan mài làng phāng", m̄-chai ta̍k-ke ū ì-kiàn bo·h? Ì-sù kóng, ín-hō èng-kai ài hām ín--ê bûn-jī "kiap chó-hóe". Lí-iû: lán iōng ê ín-hō bô hun chiàⁿ-tò-pêng. Só·-í nā koh làng-phāng, hiông-hiông ē sa bô tó-1-kù sī kho· tī ín-hō lāi-té. Góa kí 1 ê lē:

...só·-kóng ê " tiān-náu " sī " ū tiān " ê " thâu-náu " lah...

Hiông-hiông 1-ē-khoàⁿ soah bô-hoat-tō· khak-tēng ín-hō teh kho· tó-1-kù, iû-kî tiong-kan pō·-hūn ê phiau-tiám kiat-kò· te̍k-pia̍t ho̍k-chap. Téng-koân ê lē nā chhiūⁿ ē-kha án-ne kái siá--kòe tiāⁿ-tio̍h ke chin hó tha̍k:

...só·-kóng ê "tiān-náu" sī "ū tiān" ê "thâu-náu" lah...

Hoân-gêng siu-tēng í-siōng ê lūn-tiám.

A-giâu 05:19, 28 Nov 2004 (UTC)

Chhiū-á-kha ū siong-koan ê gī-tê[kái goân-sú-bé]

Wikipedia:Chhiū-á-kha/Chhng-khò͘ 1 ū kúi-nā-ê gī-tê ū koan-hē:

 • Pe̍h-ōe-jī chìaⁿ-jī-hoat
 • FORMAT of the year/month/day, etc.
 • Án-chóaⁿ-siá chit-má ê 中華民國政府單位?
 • Án-chóaⁿ-siá ū Ji̍t-pún hàn-jī ê lâng-miâ, tè-miâ?

A-giâu 00:21, 12 1g 2005 (UTC)

Kū Holopedia ê thó-lūn[kái goân-sú-bé]

 • FORMAT of the year/month/day, etc:
  • 1981 nî, 1981 Nî , 1981-nî?
  • 1 go̍eh v.s. Chia go̍eh. X go̍eh 3 v.s. X go̍eh chhe saⁿ ,X go̍eh chhe-3.? Pektiong 06:36, 30 Jan 2004 (GMT)
   • "It-go̍eh" (tan-sûn piáu-tat sūn-sī) pí "1 go̍eh" khah chheng-chhó. "1 go̍eh" ē-sái sī "1-ê go̍eh" ê ì-sù (piáu-tat sò·-liōng). "Chiaⁿ-go̍eh" pí "it-go̍eh" khah thôan-thóng, put-kò "it-go̍eh" khah tan-sûn. Siá "m go̍eh d" (optional ê "chhe" séng-lio̍k). A-giâu 05:19, 16 Apr 2004 (GMT)
 • Áng-chóaⁿ-siá chit-má ê 中華民國政府單位? Ū kùi-chióng khó-lêng:
Tiong-hôa-bîn-kok sin-bûn-kio̍k
Tiong-hôa-bîn-kok tī Tâi-oân sin-bûn-kio̍k
Tâi-oân sin-bûn-kio̍k
Pektiong 01:42, 27 Jan 2004 (GMT)
Tiong-hôa-bîn-kok sin-bûn-kio̍k A-giâu 16:20, 27 Jan 2004 (GMT)
 • Áng-chóaⁿ-siá ū Ji̍t-pún hàn-jī ê lâng-miâ, tè-miâ?
長崎県, Nagasaki-ken==>???
Tn̂g-kiā kōan (Kanji:長崎県;Nagasaki-ken)?
Pektiong 01:42, 27 Jan 2004 (GMT)
Nagasaki kōan (Ji̍t-bûn:長崎県)?
Siông-iōng miâ (jû Tang-kiaⁿ, Tāi-pán, Pak-hái-tō) ē-sái siá Hō-ló im.
A-giâu 16:17, 27 Jan 2004 (GMT)