Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blasón de Uesca.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 930 × 1,000 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:1.75 MB)

Aragonés: Blasón de Uesca

Escudo: de azur, un jinete lancero en posición de ataque sobre un corcel, enlanzado, desguarnecido y contornado, apoyado sobre listel recortado, bajo el cual va la leyenda en letras capitales de plata V.V.OSCA (VRBS VICTRIX OSCA). En el cantón diestro del jefe una muesca del mismo metal. Filiera cosida, de gules. Timbrado de corona real abierta. Ornado con una palma de oro y otra de laurel, cruzadas en su nacimiento (BOA, 18.06.2003; corrección de errores BOA 2.02.2004). Guillermo Redondo Veintemillas, Alberto Montaner Frutos y María Cruz García López, Aragón en sus escudos y banderas, Zaragoza, Caja de la Inmaculada, 2007 (Colección Mariano de Pano y Ruata, 26), pág. 162. ISBN 978-84-96869-06-6.


Willtron,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Willtron
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Created by Willtron

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài 6) 20:462008-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài 6) 20:46版本的細圖930 × 1,000(1.75 MB)Willtron{{an|Blasón de Uesca}} ''Escudo: de plata, una llave de gules; cortinado de azur, con dos soles radiantes, el de la diestra de oro y el de la siniestra de plata; jefe, cosido, de gules, con tres ondas de plata. Timbrado de corona real abierta (BOA, 20.06

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況