tóng-àn:IPA chart (C)2005.pdf

頁面內容不支援其他語言。
Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Choân kái-sek-tō͘(1,275 × 1,650 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 58 KB, MIME luī-hêng: application/pdf

Soat-bêng
English: International Phonetic Alphabet chart (2005)
日期
Chhut-chhù https://www.internationalphoneticassociation.org/content/full-ipa-chart
Chok-chiá International Phonetic Association
授權允准
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
你會使自由:
  • 分享 – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • 重新修改 – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
其他版本

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容 繁體中文

著作權狀態 繁體中文

有著作權 繁體中文

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 03:102012-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 03:10版本的細圖1,275 × 1,650 (58 KB)Write English in Cyrillic{{Information |Description ={{en|1=International Phonetic Alphabet chart (2005)}} |Source =http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ipachart.html |Author =[http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/index.html IPA] |Date =2005 |Permission ...

Bô poàⁿ ia̍h liân kàu chit tiuⁿ iáⁿ-siōng.

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料