Thó͘-chheⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
NASA Kiâⁿ-chûn-chiá 2-hō hip

Thó͘-chheⁿthài-iông-hē ê 1 lia̍p hêng-seng. Tùi thài-iông hia sǹg--kòe-lâi sī tī tē-6-ūi, sī thài-iông-hē tē-2 tōa ê hêng-seng, kan-na Bo̍k-chheⁿ koh khah tōa. Thó͘-chheⁿ sī 1 lia̍p gá-suh tōa-hêng-seng (gas giant).

Thó͘-chheⁿ ê hêng píⁿ-píⁿ, chhiah-tō kap ke̍k-tē ê ti̍t-kèng cheng-chha beh ū 10% (120,536 km tùi 108,728 km). Che sī in-ūi i chū-tńg ê sok-tō͘ kín, e̍k-thé ê sêng-hūn koân. Pa̍t-lia̍p khì-thé hêng-seng oan-nā ū sio-siâng ê hêng, m̄-koh bô hiah ke̍k-toan. Thó͘-chheⁿ mā sī Thài-iông-hē bi̍t-tō͘ siōng kài kē ê hêng-seng, pêng-kin ê specific bi̍t-tō͘ chiah 0.69, pí chúi ke chin kē. Chóng--sī che sī pêng-kin ê sò͘-ta̍t: tāi-khì-chân ê téng-pêng koh khah kē bi̍t-tō͘, ah i ê he̍k-sim ê bi̍t-tō͘ tō pí chúi ke chin koân.

Thó͘-chheⁿ siōng chhut-miâ ê te̍k-cheng kiám-chhái sī i ê khoân. Galileo Galilei tī 1610 nî iōng i ê chhian-lí-kiàⁿ tāi-seng khoàⁿ--tio̍h, m̄-koh i bô lí-kái hia ê mi̍h sī siaⁿh. Kàu-kah 1655 nî chiah ū Christiaan Huygens iōng 1-thò ke chin ū-la̍t ê chhian-lí-kiàⁿ, koat-tēng Thó͘-chheⁿ ū khoân kho͘ tī goā-bīn. 1675 nî Giovanni Domenico Cassini hoat-hiān hia ê khoân si̍t-chāi sī kúi-nā-ê khah iù ê khoân ha̍p chò-hoé ê, koh khoân kap khoân tiong-ng ū làng-phāng. Āu--lâi ū lâng kā siōng toā ê phāng hō i ê miâ, hō͘-chò Cassini Division.

Pioneer 11-hō tī 1979 nî poe oá Thó͘-chheⁿ. Kiâⁿ-chûn-chiá 1-hō (1980) kap Kiâⁿ-chûn-chiá 2-hō (1981) toè tī āu-piah. Cassini-Huygens thài-khong-chûn tī 2004 nî 7-goe̍h 1 poe ji̍p Thó͘-chheⁿ ê kúi-tō.

Thó͘-chheⁿ ū chin chē lia̍p goe̍h-niû, kî-tiong 30 lia̍p ū hō-miâ. Siông-sè ê sò͘-ba̍k oh koat-tēng, in-ūi se̍h thó͘-chheⁿ ê mi̍h ū bē-chió. Titan sī kui-ê thài-iông-hē î-it 1 lia̍p ū tāi-khì-chân ê goe̍h-niû.

Thài-iông-hē
Eight Planets.png
Chheⁿ: Ji̍t-thaû
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hoé-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thiⁿ-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thiⁿ-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi

sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf