Âng-sek Io̍h-oân-á kap Nâ-sek Io̍h-oân-á

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Âng-sek Io̍h-oân-á kap Nâ-sek Io̍h-oân-á (Eng-gí: red pill and blue pill) sī 1 kù liû-hêng ê ōe, tāi-piáu--ê sī pit-su ài-tī "Âng-sek Io̍h-oân-á" kap "Nâ-sek Io̍h-oân-á" 2 ê chi-kan, soán-te̍k kî-tiong 1 ê. Nā thun--lòe âng-sek ê io̍h-oân-á, ē-tàng liáu-kái hiān-si̍t ê sè-kài, put-an kap thòng-khó͘, m̄-koh sī chiâⁿ-si̍t ê sè-kài; nā chia̍h nâ-sek ê io̍h-oân-á, to̍h tāi-piáu lí siūⁿ-beh kè-sio̍k kòe phó͘-thong ê ji̍t-chí, khoài-lo̍k, m̄-koh soah m̄-chai kî-si̍t sī hŏng khòng-chè--ê, ké--ê sè-kài.

Gí-sû goân-thâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bí-kok tiān-iáⁿ The Matrix lāi-té, Morpheus iau-chhiáⁿ chū-kak Neo lâi khai-káng, lo̍h-bóe, tī I bīn thâu-chêng kiò I soán-te̍k beh chia̍h âng-sek io̍h-oân-á a̍h-sī nâ-sek io̍h-oân-á. Chit-chhut tiān-iáⁿ ê sè-kài, sī teh-kóng AI (jîn-kang tì-hūi) khòng-chè só͘-ū ê jîn-lūi, kan-taⁿ chi̍t-sut-á lâng chhin-chhiūⁿ Morpheus teh kiù hŏng tiān-náu khòng-chè ê jîn-lūi. Nā chia̍h âng-sek--ê, to̍h pit-su hòng-khì goân-té ê seng-oa̍h, tāi-piáu bô khak-tēng ê bī-lâi, m̄-koh ē-sái ùi bú-thé (The Matrix) khòng-chè ê sè-kài tháu-pàng, chìn-ji̍p chiâⁿ-si̍t ê sè-kài, m̄-koh hit-ê sè-kài í-keng sī chu-goân khiàm-kheh ê bī-lâi khoân-kéng, seng-oa̍h ē chiok sin-khó͘. M̄-koh nā ū lâng chia̍h nâ-sek--ê, to̍h tāi-piáu lí soán-te̍k 1 tiâu goân-té an-ún seng-oa̍h--ê lō͘, tńg-khì bû-ti ê sè-kài, chhin-chhiūⁿ 1 ê bí-lē ê kaⁿ-ga̍k, kè-sio̍k siūⁿ bú-thé (The Matrix) ê khòng-chè, chòe-āu, Neo soán-te̍k âng-sek ê io̍h-oân-á.