Cho̍k-kûn bîn-cho̍k-chú-gī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Cho̍k-kûn bîn-cho̍k-chú-gī (Eng-gí: ethnic nationalism) sī bîn-cho̍k-chú-gī ê chi̍t khoán, chú-iàu te̍k-sek sī chiàu cho̍k-kûn (ethnicity) lâi tēng-gī bîn-cho̍k (nation).

Cho̍k-kûn bîn-cho̍k-chú-gī chú-tiuⁿ ta̍k-ê jîn-lūi ê cho̍k-kûn lóng ū koân ka-tī koán-lí kap to̍k-li̍p. Bîn-cho̍k-chú-gī-chiá jīn-ûi beh ta̍t-sêng thâu-chêng chit-ê bo̍k-phiau, siōng-hó ê hong-sek tō sī hō͘ ta̍k-ê cho̍k-kûn lóng ū in ka-tī ê kok-ka he̍k-chiá sī chū-tī ê siā-hoē, bô siū-tio̍h pa̍t-ê cho̍k-kûn iah koân-le̍k-chiá ê khòng-chè kap ap-pek.

Chiaⁿ chē bîn-cho̍k-chú-gī-chiá lia̍h-kóng bîn-cho̍k-chú-gī sī chín-kiù sè ê iah nńg-lio̍h ê cho̍k-kûn siōng-hó ê chhiú-lō͘, in jīn-ûi chiah-ê sè ê kap pí-kàu-tek khah bô le̍k-liōng ê cho̍k-kûn in-ūi kap pa̍t-ê cho̍k-kûn sio-lām siū-tio̍h ui-hia̍p. Bîn-cho̍k-chú-gī-chiá mā siūⁿ-kóng chit-ê sè-kài ē in-ūi bûn-hoà to-iūⁿ-sèng ê cheng-ka piàn-chò koh-khah hó, in mā kā choân-kiû-sèng ê éng-hióng kap thàu-lām khoàⁿ-chò tùi to-iūⁿ-sèng ê sńg-tn̄g.