Fasci-chú-gī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
Chèng-tī ì-sek-hêng-thài
Bû-chèng-hú-chú-gī
Chheⁿ-sek bû-chèng-hú-chú-gī
Sè-kài-chú-gī
Chū-iû-ì-sek-chú-gī
Bû-chèng-hú kiōng-sán-chú-gī
Kiōng-sán-chú-gī
Ki-tok-kàu kiōng-sán-chú-gī
Kái-hòng sîn-ha̍k
Bû-chèng-hú kang-hōe-chú-gī
Kang-hōe-chú-gī
Chheⁿ-sek kang-hōe-chú-gī
Bû-chèng-hú siā-hōe-chú-gī
Siā-hōe-chú-gī
Bîn-chú siā-hōe-chú-gī
Ki-tok-kàu siā-hōe-chú-gī
Chū-iû-ì-sek siā-hōe-chú-gī
Seng-thài siā-hōe-chú-gī
Hu̍t-kàu siā-hōe-chú-gī
I-su-lân siā-hōe-chú-gī
Chìn-pō͘-chú-gī
Kûn-thé-chú-gī
Siā-hōe bîn-chú-chú-gī
Ki-tok-kàu bîn-chú-chú-gī
Siā-hōe chū-iû-chú-gī
Chū-iû-chú-gī
Pó-siú chū-iû-chú-gī
Jîn-bûn pó-siú-chú-gī
Chū-iû pó-siú-chú-gī
Pó-siú-chú-gī
Khoân-kéng-chú-gī
Bîn-cho̍k pó-siú-chú-gī
I-su-lân-chú-gī
Goân-lí-chú-gī
I-su-lân goân-lí-chú-gī
Chéng-cho̍k-chú-gī
Bîn-cho̍k-chú-gī
Kun-kok-chú-gī
Fasci-chú-gī
Chèng-tī chú-tê

Fasci-chú-gī ê sû-goân sī fasces chit-ê jī, Lô-má Tè-kok ê sî bat ēng chit-ê sû lâi chí pa̍k-chò kui-kún ê chhâ-ki, ē chioh chit-ê sû lâi ēng, sī beh chhú hit āu-piah: 1 ki chhâ-ki beh áu hō͘ tn̄g chin khoài, m̄-koh pa̍k-chò kui-khún beh áu tō chin oh ê ì-sù. Fasci-chú-gī-chiá jīn-ûi, nā ta̍k-ê lâng lóng kian-sim kin-toè 1 ê thâu-lâng, án-ne chit-ê kok-ka chiū ē chhin-chhiūⁿ chiâⁿ khún ê chhâ-ki hiah-ni̍h-á ióng-kò͘.

Iā Fasci-chú-gī khêng-si̍t sī kóng 1 chióng chèng-hú ê khoán-sek, tī thàn Fasci-chú-gī ê kok-ka--ni̍h, kok-ka sī khoàⁿ-chò pí jīn-hô kò-jîn koh khah tiōng-iàu--ê, ū chit-khoán chèng-hú ê kok-ka sù-siông ū 1 ê to̍k-chhâi-chiá leh chò chú-chhâi, i ū la̍k tùi chèng-hú kap jîn-bîn oân-choân khòng-chè ê koân, sui-bóng toā-to-sò͘ ê fasci-chú-gī-chiá ē tông-ì kok-ka sī siōng-tiōng-iàu ê mi̍h, chóng--sī hiān-si̍t-tek in ê kiâⁿ-pàng khah sêng sī in beh hō͘ to̍k-chhâi-chiá khah iâⁿ koè kok-ka lāi-té ê sū-sū hāng-hāng, sīm-chì poâⁿ-koè tī jîn-lūi kap oa̍h-miā pún-sin.

Fasci-chú-gī sī tī tē-jī chhù sè-kài tāi-chiàn hit-tah-á tī Au-chiu chhut-hiān--ê, khí-tì sī ū chiâⁿ chē lâng kiaⁿ kiōng-sán-chú-gī, chū-án-ne in siūⁿ-kóng bîn-chú bô kàu-gia̍h thang pó-hō͘--in, iā Fasci-chú-gī tō sī beh kái-koat hit-tang-chūn ê lâng tùi kiōng-sán-tóng ê kiaⁿ-hiâⁿ.