Flunitrazepam

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


Flunitrazepam, tiāⁿ-tiāⁿ kiò-chòe FM2, Lô-bîn-lo̍k, Hut-sò͘-Siau-An-tēng, Hut-sò͘-Siau-Ki-An-tēng, Hut-sò͘-Kah-Siau-An-tēng,Si̍p-jī-kè, Si̍p-jī-á, Lô--sī Io̍h-chhiúⁿ chè-chō, chhú in ê sêng-hun Flunitrazepam ê siu-bé jī-bó ka goān chē-hêng múi lia̍p 2 hô-khek lâi kán-chheng chòe "FM2". Sī chi̍t-chióng cheng-sîn io̍h-phín, kiông-tō͘ sió-khóa-á lia̍t, Bâ-chùi chìn-chêng iōng io̍h, ài-khùn-io̍h. Sūi-sū io̍h-chhiúⁿ iā ūi i thui-chhut Bí-tit-bîn(Modipanol), kâng-khoán sī su-iàu i-chiok khui-io̍h-hng ê koán-chè io̍h-phín. Ùi 2017 nî 7 goe̍h liáu-āu, Sūi-sū io̍h-chhiúⁿ seng-sán ê FM2 kái-miâ chòe "Ho̍k-ní-bîn"(Fallep), goân-tóe io̍h-piáⁿ nn̄g-bīn lóng-sī si̍p-jī ìn-kì, siu-kái chòe chi̍t-bīn î-chhî si̍p-jī gám, lēng-gōa chi̍t-bīn sī sò͘-jī 2.

Ho̍k-ní-bîn pau-chong chiàⁿ-bīn
Ho̍k-ní-bîn pau-chong pōe-bīn
Sūi-sū io̍h-chhiúⁿ chhut-phín ê tī-liâu khùn-bîn ê io̍h-bu̍t, ū Flunitrazepam, ìn si̍p-jī gám

Io̍h-bu̍t te̍k-sèng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chia̍h liáu-āu it-poaⁿ 20 hun-cheng ōe-tàng khí-ài-khùn, io̍h-hāu sî-kan 8-12 tiám-cheng, chok-iōng sī phó͘-thong ài-khùn-io̍h ê cha̍p-pōe, cheng-sîn liáu-āu ē ū chùi-kè-mî ê kám-kak kap pō͘-hūn kì-tî sòng-sit (thong-siông sī chia̍h io̍h-á liáu-āu kàu khùn chìn-chêng ê hit-tōaⁿ sî-kan), só͘-í chia̍h io̍h-á liáu-āu m̄-thang chhau-chok ke-khì á-sī sái-chhia, jî-chhiáⁿ eng-kai khak-tēng ōe-tàng ū 8-12 tiám-cheng ê khùn-bîn sî-kan bē siū-tio̍h táⁿ-jiáu, bián-tit hoat-seng hûi-hiám, mā ōe-tàng hō͘ kun-bah pàng-sang kap kiám-khin kín-tiuⁿ kap chiau-sim, sek-iōng tī chá-chhíⁿ sit-bîn hoān-chiá. Chi̍t-kóa i-seng ē iōng tī tan-sûn sit-bîn kap bān-sèng-pīⁿ ín-khí ê khùn-bîn chiòng-gāi, m̄-koh su-iàu tī beh khùn chìn-chêng chia̍h io̍h-á kap bē-tàng lim-chiú, nā-sī bô i-seng ê chhú-hng m̄-thang kap kî-thaⁿ io̍h-á lām chòe-hé sú-iōng. Chia̍h liáu-āu iok-lio̍k ū 13% ê lâng ōe sán-seng hù-chok-iōng, iû-kî tī koân chē-liōng(m̄-sī i-seng chí-sī chi-hā chhiau-kè 4mg)sú-iōng-chiá kap sī-tōa-lâng, í-kip seng-lí bín-kám ê lâng ē hoat-seng, kè-liōng sú-iōng-chiá ê hù-chok-iōng ū kē-huih-ap, chhùi ta-sò, chùi-kè-mî, tham-bîn, heng-hùn-kám, sèng-kong-lêng kàng-kē, cha̍p-liām, kì-tî lêng-le̍k kap su-sióng chhut-hiān būn-tôe, kun-bah bô khùi-la̍t téng-téng. Tōa-liōng sú-iōng chit-ê io̍h-á ē-ū ut-chut, khang-hi-kám, bô-la̍t-kám, iàm-sè-kám, chū-sat chhiong-pōng kap cheng-sîn bô-chèng-siông, tiong-chhu sîn-keng kiông-le̍k ap-chè ín-khí chhoán-khùi thêng-chí, huih-ap khoài-kàng, koaⁿ kap io-chí sún-siong téng-téng sīm-chì sí-bông. Lim-chiú ē ka-kiông io̍h-á ê hù-chok-iōng, in-ūi tāi-siā chú-iàu sī koaⁿ, só͘-í koaⁿ kong-lêng bô lí-sióng ê lâng ē hō͘ io̍h-á chek tī thé-lāi, ín-khí chhoán-khùi ap-chè kap kiâⁿ-lō͘ sit-siông. I ê gōa-koan thong-siông sī pe̍h-sek kap kî-thaⁿ ê sek-chúi io̍h-phìⁿ ûi-chú, ū chi̍t-kóa ē tī io̍h-phín téng-bīn ìn FM2 ê jī kap si̍p-jī-kè, tī Tâi-oân o͘-chhī hông chheng-chòe Si̍p-jī-á.

Chham-khó Chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]