跳至內容

Iú-ki lông-gia̍p

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
California ê iú-ki so͘-chhài.

Iú-ki lông-gia̍p (有機農業) it-poaⁿ ê iau-kiû sī mài sú-iōng hoà-ha̍k ha̍p-sêng ê lông-io̍h, hoà-ha̍k ha̍p-sêng pûi-liāu, ki-in kái-chō seng-bu̍t, tōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t seng-tióng tiâu-chiat-che téng-téng hui-thian-jiân bu̍t-chit ê lông-sán-phín seng-sán ka-kang kòe-têng. Iú-ki lông-gia̍p siong-koan piau-chún tī kok-chè-siōng ū to-iūⁿ-hoà ê hoat-tián, tān-sī chē-chē kok-ka ū chè-tēng siong-koan ê hêng-chèng thêng-sū he̍k-chiá choan-sio̍k ê hoat-lu̍t chìn-hêng kok-chū kéng-lāi thong-iōng ki-pún piau-chún ê it-tì-hoà kap hoat-chè-hoà, put-kò thong-siông kā siong-koan ê giām-chèng khang-khòe khai-hòng hō͘ keng-kòe jīm-chèng ê tē-saⁿ-hong cho͘-chit, kok-kok hêng-chèng ko-kò͘ kan-na chìn-hêng kok khoân-chiat ê kàm-tok. Siong-koan piau-chún ê lōe-iông ū chin toā thêng-tō͘ sī kin-kì Kok-chè Iú-ki Lông-gia̍p Ūn-tōng Liân-bêng, chi̍t ê tī 1972 nî sêng-li̍p, iû sè-kài kok-tē iú-ki lông-gia̍p cho͘-chit kiōng-tông cho͘-sêng ê kok-chè cho͘-chit.