Kóng-teng-kang Lô͘-si

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tng-leh chng-phòe A-31 Vengeance hong-chà-ki ê lú-kang, Nashville, Tennessee 1943

Kóng-teng-kang Lô͘-si(Rosie the Riveter)sī Lī-chhù-tāi-chiàn ê bûn-hòa hû-hō chi-it, i ê hêng-siōngdsī chiàn-sî la̍k-pah bān chìn-li̍p chè-chō-gia̍p kang-chhiúⁿ ê lú-sèng ê tāi-piáu(Chit-kóa sit-thâu thoân-thóng-siōng sī lâm-sèng chòe--ê)[1], āu-lâi koh chiâⁿ-chòe Lú-sèng-chú-gī í-kip lú-sèng keng-chè le̍k-liōng ê siōng-tin. Bí-kok siā-hōe tùi lú-sèng chheng khò͘-chong ê khòng-hoān chiap-siū iā kui-kong tī kóng-teng-kang Lô͘-si.

Kóng-teng-kang Lô͘-si siōng ū-miâ ê hêng-siōng sī chit-tiuⁿ J. Howard Miller tī 1943 nî siat-kè ê hái-pò, phiau-tê sī:「Lán Chòe Ōe Kàu!

Norman Rockwell iā tī 1943 nî 5 goe̍h 29 hō hoat-piáu kòe 1 tiuⁿ lūi-sū ê chhah-tô͘. Norman Rockwell kám-ū khòaⁿ-kòe Miller ê hái-pò pèng-bô chheng-chhó. Norman Rockwell ê “Kóng-teng-kang Lô͘-si” iû《Pài-la̍k Boán-pò》sòe hō͘ Bí-kok Châi-chèng-pō͘ lâi chòe thui-siau chiàn-cheng chè-kǹg ê soan-thoân hái-pò. Chiàn-cheng kiat-sok liáu-āu, chit-pak tô͘ in-ūi siū-tio̍h pán-koân pó-hō͘ soah ta̍uh-ta̍uh-á thòe-chhut kong-chiòng ê koan-chù. Norman Rockwell kòe-sin liáu-āu, i só͘-ū ê ōe-chok ûi-sán lóng siū-tio̍h chek-ke̍k ê pó-hō͘. Chit-chióng pó-hō͘ mā hō͘ i ê chok-phín ê siu-chông kè-ta̍t khí--khí-lâi, 2002 nî, chit-pak tô͘ í 5 pah-bān bí-kim ê kè-siàu bōe-chhut. “Lán Chòe Ōe Kàu!” soah kap che tò-pêng, khiàm-khoeh pó-hō͘ tú-hó-sī i āu-lâi tit-tio̍h têng-thâu-siⁿ ê goan-in chi-it .

Tô͘-phìⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lán Chòe Ōe Kàu![siu-kái | kái goân-sí-bé]

J. Howard Miller só͘ siat-kè ê《Lán Chòe Ōe Kàu!》hái-pò

1942 nî, Se-ok Tiān-khì kong-si chhiàⁿ Pittsburgh gē-su̍t-ka J. Howard Miller, ùi kong-si iōng「chiàn-sî tâu-li̍p」chòe chú-tê siat-kè chi̍t-hē-lia̍t hái-pò. 《Lán Chòe Ōe Kàu!》sī chit hē-lia̍t hái-pò tiong siōng chhut-miâ ê chit-tiuⁿ, hit-tiuⁿ hái-pò ōe-chhut kóng-teng-kang Lô͘-si ê keng-tián hêng-siōng(sui-bóng hit-tong-sî「Kóng-teng-kang Lô͘-si」chit-ê miâ-sû iáu-bōe chhut-hiān).

Liû-thoân siōng khoah ê kóng-hoat chi-it sī, Miller sī kun-kù 1942 nî ê chit-tiuⁿ o͘-pe̍h siòng-phìⁿ chè-chok「Lán Chòe Ōe Kàu!」, hit-tiuⁿ siòng-phìⁿ ê chū-kak sī 17 hòe lú-kang Geraldine Doyle(i tong-sî ê miâ-sìⁿ sī Geraldine Hoff Doyle), m̄-ko chit-ê kóng-hoat āu-lâi hông chèng-si̍t sī m̄-tio̍h--ê. [2][3][4][5]. Siòng-phìⁿ téng-bīn ê cha-bó͘ si̍t-chè-siōng sī lēng-gōa chi̍t-ūi lú-kang Naomi Parker Fraley [6][7][8][9]。.

Chham-kiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó Bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Rosie's proud of her band of sisters Ia̍h-bīn chûn-àn pī-hūn by Kevin Cullen, Seattle Times, May 30, 2004
  2. McLellan, Dennis (2010-12-31). "Geraldine Hoff Doyle dies at 86; inspiration behind a famous wartime poster". Los Angeles Times. goân-loē-iông tī 2012-09-20 hőng khó͘-pih. 2013-06-23 khòaⁿ--ê. 
  3. Williams, Timothy (2010-12-29). "Geraldine Doyle, Iconic Face of World War II, Dies at 86". The New York Times. The New York Times Company. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2013-11-13. 2013-11-13 khòaⁿ--ê. 
  4. Memmot, Mark (2010-12-31). "Michigan Woman Who Inspired WWII 'Rosie' Poster Has Died". NPR. goân-loē-iông tī 2013-05-05 hőng khó͘-pih. 2013-06-23 khòaⁿ--ê. 
  5. "Tale of two Rosie the Riveters untangled". Lansing State Journal. 2016-03-01 khòaⁿ--ê. 
  6. Fox, Margalit (January 22, 2018). "Naomi Parker Fraley, the Real Rosie the Riveter, Dies at 96". The New York Times. goân-loē-iông tī 2018-01-22 hőng khó͘-pih. January 22, 2018 khòaⁿ--ê. 
  7. "Pretty Naomi Parker is as easy to look at as overtime pay on the... News Photo | Getty Images". www.gettyimages.com. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-01-27. 2018-01-23 khòaⁿ--ê. 
  8. "Museum Collections, U.S. National Park Service -". museum.nps.gov. goân-loē-iông tī 2016-03-07 hőng khó͘-pih. 2016-03-01 khòaⁿ--ê. 
  9. "Naomi Parker Fraley". www.naomiparkerfraley.com. goân-loē-iông tī 2016-03-05 hőng khó͘-pih. 2016-03-01 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]