Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit sù-siông kán-séng chò Interpol, iā tō sī i ê Eng-bûn "International Criminal Police Organization" ê kán-siá. I tī 1923 nî sêng-li̍p, tong-goân-chhoe sī hō-chò "Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Úi-oân-hoē" (International Criminal Police Commission), āu--lâi tī 1956 nî kái-chò hiān-chhú-sî ê miâ. "Interpol" chit-ê kán-siá chū-pún sī beh chò siu tâng-soàⁿ-phoe ê ūi-chí--ê, boé--a chiah ta̍uh-ta̍uh-á sî-kiâⁿ--khí-lâi.

Taⁿ chit-ê cho͘-chit sī thong-sè-kài tē-jī toā ê kok-chè cho͘-chit, kan-taⁿ khah su Liân-ha̍p-kok. Ē-kha sī Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit ê chi̍t-koá chu-sìn:

  • Chóng-pō͘ ūi-tì: Hoat-kok ê Lyon
  • Í-chá ê chóng-pō͘ ūi-tì: Paris hù-kīn ê Saint Cloud
  • Lóng-chóng ê hoē-oân: 184 kok-ka
  • 1 nî ê só͘-hùi: chhiau-koè 3 chheng-bān Au-goân. Hō͘ lóng-chóng ê hoē-oân kok lâi pun-pheⁿ.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit tī 1923 nî tiàm Tang-kok khai-sí ūn-chok, hit-tang-chūn sī hō-chò "Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Úi-oân-hoē" (International Criminal Police Commission, ICPM). Tī Tē-jī chhù Sè-kài Tāi-chiàn ê tiong-kan, Nazi Tek-kok chiàm Tang-kok, iā Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Úi-oân-hoē chū-án-ne hō͘ Nazi khòng-chè, thè Nazi siu-chip chē-chē bô-kāng-khoán ê chu-sìn. Tāi-chiàn soah liáu-āu, Belgien, Hoat-kok, Skandinavia kap Eng-kok ê ko-kip kun-koaⁿ tùi i chò chám-jiân chē kái-kek, iā chit-ê cho͘-chit í sin ê khoán-sek kè-sio̍k ūn-chok.

Cho͘-chit[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit Chóng Pì-su-chhù (The Interpol General Secretariat) tō sī cho͘-chit ê chóng-pō͘, tī cho͘-chit--ni̍h, siōng-toā ê thâu-lâng sī chóng-tiúⁿ (president), koh lâi sī 1 ê pì-su-tiúⁿ. 2001 nî ê sî, ū ùi 54 kok iok-kî-lio̍k 384 lâng tī pù-su-chhù choh-sit. Éng-pái in pān-kong sî-kan sī chá-khí 9 tiám kàu e-po͘ 5 tiám, m̄-koh taⁿ sī kui nî thàng thiⁿ 24 tiám-cheng lóng bô hioh. Kāng 2001 nî hit tang, Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit ū tàu tāi-pó͘ iah chhoē-tio̍h chha-put-to 1400 ê lâng, toā-pō͘-hūn sī choē-hoān.

Ūn-chok[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit pêng bô chèng-tī-tek ê áⁿ-oá. Chí-iàu sī khan-sia̍p khah ke 1 ê kok-ka ê hoān-choē iah sū-kiāⁿ, i tō ē kài-ji̍p. Chiah-ê khè-suh pí-lūn:

Keng-koè chiah chē tang, Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit í-keng hoat-tián chhut i kang-chok ê chhiú-lō͘, i tī ta̍k-ê hoē-oân kok lóng ū 1 ê te̍k-pia̍t pān-kong-sek, miā hō-chò Kok-ka Tiong-iong Pān-kong-sek (National Central Bureau, NCB). Nā ū su-iàu ê sî, Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit tō ê kap chiah-ê pān-kong-sek liân-hê, lâi the̍h chu-sìn he̍k-chiá-sī chìn-hêng pit-iàu ê hêng-tōng. Tò-péng lâi khoàⁿ, chiah-ê tī ta̍k kok ê pān-kong-sek mā ē tāi-piáu hoē-oân kok kap Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit liân-hê thang chò cha-sûn iah iau-kiû hia̍p-chō͘.

Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit mā siu-chip toā-liōng koan-hē hoān-choē kap choē-hoān ê chu-sìn. Chhin-chhiūⁿ hui-hoat ê to̍k-phín kau-e̍k, phah-m̄-kìⁿ iā sī hō͘ lâng thau-the̍h ê hō͘-chiàu kap chhiam-chèng. Hoē-oân kok lóng ē-ēng-tit sú-iōng chiah-ê chu-sìn. Chit-ê cho͘-chit ê jîn-oân pêng bô ti̍t-chiap chhú-lí châ-sûn iah tiau-cha ê khang-khoè, i ê ūn-chok ki-pún-tek sī khò thàu-koè tī ta̍k-ê hoē-oân kok ê kéng-chhat.

Interpol in culture[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Ū 1 ê ga̍k-thoân mā hō-chò Interpol

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]