NASAMS

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
NASAMS
(Norge (hi̍k-tsiá Kok-ka) sian-tsìn tē-tuì-khong tō-tān hē-thóng)

NASAMS ê huat-siā-khì
Luī-hîng Tē-tuì-khong tō-tān [en] hē-thóng
Guân-sán-tē Norge/Bí-kok
Ho̍k-i̍k kì-lo̍k
Ho̍k-i̍k kî-kan 1998 – bo̍k-tsiân
Sú-iōng tsiá Tsham-ua̍t operators
Sing-sán li̍k-sú
Set-kè-tsiá Kongsberg Defence & Aerospace
Sing-sán-siong Kongsberg Defence & Aerospace kah Raytheon Missiles & Defense
Ki-pún tsu-guân
Sîng-guân 2

Effective firing range

Radius of engagement for each of 12 missile launchers per battery for (NASAMS 2) is 30km[1] and for (NASAMS 3 / AMRAAM-ER) is 50km.[2][3]

Radar detection and engagement range = 120 km[4]

Hui-hîng kuân-tōo

21 km (NASAMS 2)

35.7km (NASAMS 3 / AMRAAM-ER)

NASAMS (ing-gú: Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (Norge sian-tsìn tē-tuì-khong [en] tō-tān hē-thóng), iah kiò-tsò: National Advanced Surface-to-Air Missile System (Kok-ka sian-tsìn tē-tuì-khong tō-tān hē-thóng)[5]) sī tsi̍t-tsióng hun-pòo-sik hām bāng-lōo-huà ê tiong-té tîng[6]:4  tē-ki hông-khòng hē-thóng iû Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) kah Raytheon sóo khai-huat ê hē-thóng.[7] HASAMS tsit-ê hē-thóng ē-tàng hong-ú bûn-jîng-ki (UAV), ti̍t-sing-ki, sûn-hâng tō-tān, bû-în tsok-tsiàn hui-hîng-khì (UCAV) kah hui-ki.[6]:11

NASAMS sī tē-bīn huat-siā ê AIM-120 AMRAAM (sian-tsìn tiong-tîng khong-tuì-khong tō-tān) ê tē-it-pái ìng-iōng. NASAMS-2 sī hē-thóng ê sing-kip pán-pún, ē-sái sú-iōng Link 16, tsū-tsiông 2007-nî khai-sí ūn-hîng. Tsiat-tsí 2022-nî, NASAMS-3 sī siōng-sin ê sing-kip pán-pún; NASAMS-3 tī 2019-nî pōo-sú, tsing-ka huat-siā AIM-9 hiáng-bué-tsuâ hām IRIS-T SLS té-ting tō-tān kah AMRAAM-ER tsing-tîng tō-tān ê lîng-li̍k, pīng ín-ji̍p î-tōng-sik khong-tiong sing-kàng huat-siā-khì. NASAMS í-king tsìng-bîng kah Patriot tíng-tíng uán-tîng hē-thóng ê hōo-siongtshau-tsok-sìng.[8]

Huat-tián[siu-kái | kái goân-sí-bé]

NASAMS ê khai-huat tī 1990 nî-tāi, hit-tong-sî Norge kong-si Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) kah Raytheon ha̍p-tsok lî-tshiánn koh khé-tōng NASAMS kè-uē, tsok-uî Norge hông-ka khong-kun [en] (RNoAF) ê ha̍p-tsok hāng-bo̍k.

Khiā tī KS500F ê tiān-náu hām tsah-ū nn̄g-ê tshái-sik CRT îng-bōo ê KMC9000 khòng-tsè-tâi ê tsong-ha̍p hông-khong tsok-tsiàn kuán-lí tsí-hui khòng-tsè hē-thóng, siōng-tāi-sing sī uī-tio̍h "Norge ko-kip ing-á" (NOAH) kè-uē sóo khai-huat ê,[9] sī tuì MIM-23B ê sing-kip ing-á puànn tsú-tōng luî-ta̍t thâu, tō-sī tē-tuì-khong tō-tān hē-thóng. Tsit-ê tsí-hui khòng-tsè hē-thóng kā hiān-iú ê AN/MPQ-46 "Ko kong-lu̍t tsiò-bîng Doppler luî-ta̍t" (HPIR) kah N/TPQ-36 huán-phàu luî-ta̍t tsi̍p-sîng, thong-kuè TPQ-36A nńg-thé sing-kip kái-tsò uî 3D kē khong-i̍k kàm-sī luî-ta̍t.

Sing-kip liáu-āu ê NOAH uan-ná kā muí-tsi̍t-ê huat-siā-tâi kán-ná kah tsi̍t-ê bo̍k-piau kau-tsiàn, m̄-ku tse lóng bô-kàu lâi ìng-tuì tuā-kui-bôo huat-siā sûn-hâng tō-tān ê sin-ui-hia̍p. In-tshú, RNoAF hā-līng tsìn-tsi̍t-pōo khai-huat kū-iú tsiânn-tsē ê huat-siā-khì kah luî-ta̍t ê hun-pòo-sik, í bāng-lōo uî tiong-sim ê hông-khòng hē-thóng.

MIM-23B tō-tān hōo tsú-tōng luî-ta̍t tsè-tō AIM-120 AMRAAM tō-tān tshú-tāi, tsit-ê tō-tān teh guân-tshoo pòo-tì ê hit-tong-sî iah sú-iōng kuàn-sìng tō-hâng hē-thóng, TPQ-36A luî-ta̍t sing-kip uî tńg-se̍h ê AN/MPQ-64 Sentinel phuè-tī. Tshik-tshì huat-siā tī 1993-nî 6-gue̍h tsìn-hîng; tsit-ê hē-thóng tī 1994-nî nî-bué tsì 1995-nî nî-tshe kū-pī tshoo-pōo tsok-tsiàn ê lîng-li̍k, pīng tī 1998-nî tsuân-bīn tâu-ji̍p sú-iōng.

Tsing-kiông-hîng NASAMS-2 tī 2000 nî-tāi khai-huat koh suà-lo̍h-lâi tī 2006-nî tâu-ji̍p sú-iōng, lî-tshiánn tē-3 tāi NASAMS-3 tī 2010 nî-tāi khai-huat pīng ti 2019-nî tâu-ji̍p sú-iōng.

Ho̍k-i̍k li̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tī 2005-nî Bí-kok tsóng-thóng tsiū-tsit tián-lé ê kî-kan, Bí-kok ū kuí-ā-ê NASAMS hông iōng-lâi pó-hōo Washington, D.C. siōng-khòng ê líng-khong, tông-sî iōng-lâi pó-hōo P e̍h-kiong sì-khoo-lián-tńg ê líng-khong.[9][10][11]

Tī 2017-nî Lithuan tsù-bûn NASAMS-3 iōng-lâi thê-ko tsū-sin ê hông-khong lîng-li̍k; tī 2020-nî kau-hù nn̄g-ê iânn ê tsong-pī.[12]

Sú-iōng kok-ka[siu-kái | kái goân-sí-bé]

NASAMS í-king tshut-kháu kàu Bí-kok, koh-lâi NASAMS-2 ê sing-kip-pán í-king tshut-kháu kàu Hunlân, Hôlân, Sepangâ, Oman, kah Chile.[13][14]

Tsiat-tsí 2020-nî, lóng-tsóng ū 12-king kuann-hong îng-ūn-siong. Kongsberg piáu-sī: "NASAMS tng-teh Norge, Sepangâ, Bí-kok, Hô-lan, Hun-lân kah tsi̍t-ê bī-kong-khai ê kheh-hōo lóng tâu-ji̍p sú-iōng. Tsit-ê hē-thóng tng-teh uī Oman, Lithuan, Australia, Hungary and Qatar lâi sing-sán. NASAMS kah sè-kài kok-tē ê lio̍k-kun hā khong-kun tâng-tsê sú-iōng. Tshú-guā, Pho-lân, Elláda, Suī-tián kah Türkiye in uī-tio̍h kok-tsióng bú-khì hē-thóng ūn-hîng, jî-lâi uī-tio̍h tshau-khòng Kongsberg tsí-hui hām Khòng-tsè hong-àn".[6]:10

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "Air Defense: India Gets Integrated". strategypage.com. 2020-03-06. 2021-01-29 khòaⁿ--ê. 
 2. "AIM-120 AMRAAM-Extended Range". GlobalSecurity.org. 
 3. Surface-Launched AMRAAM (SL-AMRAAM / CLAWS), United States of America – Army Technology.com
 4. "Raytheon MPQ-64F1 Improved Sentinel Radar – NASAMS – Kongsberg Defence an Aerospace". 
 5. National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS)
 6. 6.0 6.1 6.2 "NASAMS Air Defence System" (PDF). Kongsberg. 18 June 2021. 
 7. "nasams". www.raytheonmissilesanddefense.com (ēng Eng-gí). 2022-04-07 khòaⁿ--ê. 
 8. "NASAMS Air Defence System". 
 9. Lund, Elisabeth (2006-02-16). "Norske våpen vokter presidenten". Økonomisk Rapport (ēng Norwegian). goân-loē-iông tī 2006-05-19 hőng khó͘-pih. June 24, 2012 khòaⁿ--ê. 
 10. Christensen, Maj. Ola K. (2005-03-08). "The Norwegian Solution!". Battle Griffin 2005 (ēng Norwegian). goân-loē-iông tī 2005-11-16 hőng khó͘-pih. June 24, 2012 khòaⁿ--ê. 
 11. NASAMS September 2015 : "Washington DC has since 2005 been protected 24/7 by NASAMS."
 12. "Lithuania buys Norwegian air defence system amid Russia fears". spacedaily.com. 28 October 2017 khòaⁿ--ê. 
 13. "Rapid Fire: 2010-06-22". Defense Industry Daily. 2010. 2010-06-25 khòaⁿ--ê. 
 14. Dutch Order NASAMS-SLAMRAAM Air Defense Systems (2006-12-08)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: NASAMS