Phang-bi̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Phang-bi̍t.

Phang-bi̍t sī 1 khoán e̍k-thé ê chia̍h-mi̍h, sī bi̍t-phang iōng hoe-bi̍t chè-chō--ê. Chò-hó liáu-āu, bi̍t-phang ē kā phang-bi̍t siu-khǹg tī phang-siū--ni̍h. Phang-bi̍t sī tiⁿ--ê, ē-sái ēng lâi tāi-thè thn̂g.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Phang-bi̍t ū hông kì-chài tī Chut Ai-ki̍p Kì lāi-té, tiāⁿ-tiāⁿ kap hō͘ lâng hoaⁿ-hí kap sóng-sîn ê mi̍h-kiāⁿ chò liân-sióng. Tī Sèng-keng lāi-té, Siōng-tè ín hō͘ Í-sek-lia̍t-lâng ê thó͘-tē tō kiò-chò Lâu Leng kap Bi̍t ê Tē. Qur’an lāi-té mā ū kóng-tio̍h bi̍t, mā ēng lâi phì-jū hó mi̍h kap pháiⁿ mi̍h.

Lâi-goân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bi̍t tō chhan-chhiūⁿ chiú, ū chē-chē bô-kâng ê chióng-lūi, koh sûi-ê ê chu-bī, sek-chúi kap liāu-sin lóng bô-kâng. Chi̍t-koá khah sù-siông ê chióng-lūi sī bi̍t-phang ēng kim-hoe-chhài ê hoe-hún chò--ê. Chiah-ê bi̍t khah khó koh i ê sek-chúi kap pa̍t-ê pí sǹg tiong-tiong-á, nā chiap-chhiok khong-khì, ē khah gâu gêng chò kò͘-thé.

Siù-kiû-hoe hit lūi--ê mā hō͘ phang the̍h-lâi chò koh 1 khoán tiāⁿ-tiāⁿ khoàiⁿ ê phang-bi̍t. Koh ū chi̍t-koá hoe, pí-lūn moá-soaⁿ-âng kap tō͘-koan-hoe, ē hō͘ chò--chhut-lâi ê bi̍t ū to̍k, lâng chia̍h-liáu ū pāi-hāi, m̄-koh bi̍t-phang tō bô siū éng-hióng. Lâng nā chia̍h-tio̍h chit lūi ê phang-bi̍t, tō ná chia̍h-tio̍h bê-hoàn-che, kiâⁿ-pàng ē bô tiāⁿ-tio̍h koh sit-khì khòng-chè.

Sú-iōng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Phang-bi̍t ka-jia̍t pēng bōe sán-seng to̍k-sò͘, só͘-í ē-sái ēng tī hong-pôe kap sio ê ím-liāu, m̄-koh ko-un ē hō͘ tōa-pō͘-hūn ê êng-ióng sêng-hūn cho-siū phò-hoāi. Thong-siông bô kiàn-gī án-ne sú-iōng.
  • Siāng kán-tan ê sī iōng peng-chúi ia̍h-sī siông-un chúi phàu chò ím-liāu, mā tiāⁿ-tiāⁿ tī mī-pau ia̍h-sī hang-piáⁿ téng ti̍t-chiap tô͘-boah.
  • Ū-sî-chūn mā chò-ûi ka-pi ia̍h-sī âng-tê téng ê ím-liāu tiong tāi-thè thn̂g chò-ûi tiâu-bī-phín sú-iōng. Phang-bi̍t ê chú-iàu sêng-hūn chi-it sī kó-thn̂g, tī ko-un sî bô iông-e̍k kám-kak tio̍h tiⁿ-bī, só͘-í tī sio ê ím-liāu tiong thiⁿ-ka phang-bi̍t sî ài chù-ì m̄-thang kòe-liōng.
  • Hang ê sî-chūn ka-ji̍p phang-bi̍t, tiⁿ-bī kap sek-tī ē koh-khah hó.
  • Tī i-io̍h siōng, ē-tàng iōng tī tī-liâu ka-sàu. Chò-ûi gōa-iōng io̍h-á, phang-bi̍t ē-tàng chhiok-chìn siong-kháu jū-ha̍p, tī-liâu khùi-siong.

在醫藥上,可以用於治療咳嗽[4]。作為外用藥,蜂蜜可以促進傷口癒合,治療潰瘍。 在中藥上,常與中藥材的粉末一起作成蜜丸,稱為蜜煉。蜂蜜炒乾後作為栓劑,可治療便秘;內服有潤燥通便的療效,但也能緩和瀉藥(大黃、芒硝)的瀉下之力。 從蜂巢中搾取蜂蜜後剩下的蜂巢的主要材料是蜂蠟,由工蜂所分泌,用來製作蜂巢。蜂蠟可以用來作為蠟燭,塗料等的原料。