Siáu-iú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

"Bê" choán kah chia (迷). Nā kí chia̍h-mi̍h, chhiáⁿ khoàⁿ moâi (糜).

Siáu-iú sī kóng tùi bó·-1-ê tùi-siōng put-chí-á kah-ì, ū-sî-chūn sīm-chì bē-su khí-kông teh kah-ì ê lâng. Chit-ê tùi-siōng ū khó-lêng sī bó·-1-ê-lâng, bó·-1-ê thôan-thé, bó·-1-khóan gē-su̍t, bó·-1-khóan su-sióng, he̍k-chiá-sī 1-chióng sî-kiâⁿ ê chhu-sè téng-téng.

"Siáu" tī Hō-ló lāi-té ê ì-sù chin-chē, siōng chia̍p thiaⁿ--tio̍h-ê sī kóng lâng sîn-keng bô chèng-siông, ū cheng-sîn-pēⁿ, lēng-gōa mā ū sahⁿ-sim beh ài ī-sèng ê ì-sù, pí-lūn-kóng "siáu-kong-chú", "cha-bó· siáu ang", m̄-koh tī siáu-iú chit-ê sû lāi-té ê "siáu", kap "siáu kó·-phiò" ê siáu kāng-khóan, sī teh kóng lâng tham-lôan, tîm-bê tī bó·-1-hāng tāi-chì, ia̍h-sī mi̍h-kiāⁿ lāi-té.

Eng-gí lāi-té ê tông-gī-sû fan mā-sī keng-kòe ì-sù piàn-hòa liáu-āu chiah ū--ê, fanfanatic kán-séng ê siá-hoat, tī chha-put-to 1525-nî ùi Latin-bûn khip-siu ji̍p-lâi Eng-gí ê sî, ì-sù sī kóng "sîn-keng bô-chèng-siông ê lâng". Nā gôan-té Latin ê hit-ê jī fanaticus, soah-sī kóng lâng hō· Siōng-tè khé-sī, bē-su khí-kông kāng-khóan.

Ū ê siáu-iú ē cho·-chip siáu-iú-hōe, te̍k-pia̍t sī koa-chhiⁿ, ián-ôan, tiān-sī liân-sio̍k-kio̍k, bang-gah ê siáu-iú. In pān o̍ah-tāng, chò bāng-chām lâi liân-lo̍k, hoat-tián.