Sin-ka-pho ê keng-chè

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Sin-ka-pho sī chi̍t ê to-goân chéng-cho̍k iông-ha̍p ê keng-chè-thé, chú-iàu sī í su-iú keng-chè chiàm chú-tō ê keng-chè ko-tō͘ hoat-tián ê kok-ka, tān-sī chèng-hú ē ēng châi-chèng kap hêng-chèng le̍k-liōng lâi hia̍p-chō in lāi-goā keng-chè ê ún-tēng hoat-tián. Kin-kì Bí-kok thoân-thóng ki-kim-hōe kap The Wall Street Journal 2013 nî ê "keng-chè chū-iû-tō͘ chí-sò͘" pò-kò pâi-miâ, Sin-ka-pho pâi-miâ sè-kài tē-jī, kīn-chhù-î Hiong-káng.

Sin-ka-pho ê keng-chè hoat-tián keng-le̍k liáu iû to̍k-li̍p chho͘-kî sî ê lô-tōng bi̍t-chi̍p-hêng kang-gia̍p, ta̍uh-ta̍uh kòe-tō͘ kàu kū-iú ko-hù-ka ke-ta̍t ê chu-pún, ki-su̍t bi̍t-chi̍p-hêng kang-gia̍p kap ko-kho-ki sán-gia̍p, koh chìn-chi̍t-pō͘ hoat-tián kàu bo̍k-chiân ê sìn-sit sán-gia̍p téng-téng ê tì-hūi bi̍t-chi̍p-hêng keng-chè. Ùi 1970 nî-tāi khai-sí, Sin-ka-pho chiām-chiām pái-thoat liáu kan-na oá-khò choán-kháu bō͘-e̍k î-chhî seng-kè ê kio̍k-bīn, kok-ka chi̍t kang pí chi̍t kang hó-gia̍h, hoat-tián chiâⁿ-chò sin-heng ê sian-chìn-kok, pēng in-chhú pī hō-chò A-sè-a Sù-siáu-liông chi-it.

Sin-ka-pho ê tiān-chú, hoà-kang, kim-iông ho̍k-bū, liān-iû, chhiū-leng, chō-chûn kap choán-kháu kang-gia̍p lóng chiâⁿ hoat-ta̍t. Sin-ka-pho sī Tang-lâm-a ê chi̍t ê chú-iàu ê liān-iû tiong-sim, i-ê liān-iû sán-lêng siong-tong-î chio̍h-iû sán-phín siau-hùi-liōng ê nn̄g pōe.

Sin-ka-pho liông-hó ê kok-ka sìn-iōng, oân-siān ê chèng-hú kàm-koán ki-chè kap kiān-choân ê hoat-lu̍t chè-tō͘, hō͘ i chiâⁿ-chò niá-sian sè-kài ê kok-chè kim-iông tiong-sim. Standard & Poor's tī 2009 nî î-chhî liáu Sin-ka-pho goân-iú ê "AAA/A-1+" chú-koân sìn-iōng phêng-kip, Sin-ka-pho mā sī ûi-it tit-tio̍h chit hāng phêng-kip ê A-sè-a kok-ka. Sin-ka-pho bo̍k-chiân sī A Thài tē-khu siōng-kài sêng-se̍k ê chu-pún chhī-tiûⁿ chi-it.

Sin-ka-pho ê lí-iû-gia̍p tē-ūi tiōng-iàu, chiàm in GDP ê pí-tiōng chhiau-kòe 3%. Ūi-tio̍h beh chhì-kek lí-iû keng-chè, Sin-ka-pho koh tī 2010 nî 2 goe̍h sî, khai-hòng si-hêng 40 tang ê tó͘-kìm, tān-sī che tùi pún-tē-lâng iu-goân hān-chè chin chē. PricewaterhouseCoopers ū-kè, Sin-ka-pho ē tī 2011 nî chhiau-kòe Hân-kok kap Australia chiâⁿ-chò A Thài tē-khu tē-jī toā poa̍h-kiáu chhī-tiûⁿ.