Thó-lūn:Gō͘-ji̍t-cheh

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Siáⁿ-mi̍h sī "chhài-tau"? A-giâu 08:04, 27 Gō·-goe̍h 2006 (UTC)

Chhài-tāu? A-giâu 08:05, 27 Gō·-goe̍h 2006 (UTC)
"Chia̍h-tàu koh ài chia̍h kiô, pû-á kap chhài-tau." Góa thâu-chi̍t-pái thiaⁿ-kòe chit-chióng kóng-hoat, sī tó-ūi ê lē? "Chhài-tau"? kám-ū khò-lêng sī "Chhài-thâu"? --Chùn-hiàn 18:08, 27 Gō·-goe̍h 2006 (UTC)
Pháiⁿ-sè, tiāⁿ-tiāⁿ siá m̄-tio̍h jī. Sī chhài-tāu. Chı̍t-ê lē sī thiaⁿ sī-tōa-lâng kóng ê, sī beh thó hó-kiat-tiāu. Góa kan-taⁿ ōe-kì-tit chia̍h-kiô ōe chhio-tiô, chhun-ê bōe-kì-tit ah. -- Kongthui 20:40, 30 Gō·-goe̍h 2006 (UTC)
五日節扒龍船

五日節,嘛號做五月節/端午節/肉粽節,是咱人五月初五彼工,這工佇臺灣是重要的節日,愛縛肉粽龍船,食晝閣愛食匏仔菜頭