Thó-lūn:Tâi-oân Bân-lâm-gí Lô-má-jī Pheng-im Hong-àn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

臺灣閩南語羅馬字拼音方案[kái goân-sí-bé]

臺灣閩南語羅馬字拼音方案POJ:Tâi-oân Bân-lâm-gí Lô-má-jī Pheng-im Hong-àn),簡稱為臺羅台羅),是中華民國台灣)政府佇2005年制定的台語(台灣閩南語)拼音方案。這个方案是綜合白話字Pe̍h-oē-jī)佮台灣語言音標方案(TLPA)來制定的。因此看有白話字的人嘛看有台羅。其中嘛有差異:台灣用白話字來寫是「Tâi-oân」,用台羅寫是「Tâi-uân」。

這馬中華民國教育部已經共台羅當作是台語的標準拼音方法。

字母[kái goân-sí-bé]

台羅有16个基本字母(A, B, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U),閣會使組合做7个二合字母(Kh, Ng, Nn, Oo, Ph, Th, Ts)佮1个三合字母(Tsh)來標記台語24个音位。

大寫 A B E G H I J K Kh L M N Ng Nn O Oo P Ph S T Th Ts Tsh U
小寫 a b e g h i j k kh l m n ng nn o oo p ph s t th ts tsh u

音標[kái goân-sí-bé]

聲母[kái goân-sí-bé]

雙唇音 齒齦音 齦顎音 軟顎音 聲門音
清音 濁音 清音 濁音 清音 濁音 清音 濁音 清音
鼻音 m [m]
ㄇ 毛(moo)
n [n]
ㄋ 耐(nāi)
ng [ŋ]
ㄫ 雅(ngá)
塞音 毋送氣 p [p]
ㄅ 邊(pian)
b [b̃]
ㆠ 文(bûn)
t [t]
ㄉ 地(tē)
k [k]
ㄍ 求(kiû)
g [g̃]
ㆣ 語(gí)
(m̄-bián siá) [ʔ]
英( ing)
送氣 ph [pʰ]
ㄆ 波(pho)
th [tʰ]
ㄊ 他(thann)
kh [kʰ]
ㄎ 去(khì)
塞擦音 毋送氣 ts [ʦ]
ㄗ 曾(tsan)
j [ʣ]
ㆡ 熱(jua̍h)
tsi [ʨ]
ㄐ 尖(tsiam)
ji [ʥ]
ㆢ 入(ji̍p)
送氣 tsh [ʦʰ]
ㄘ 出(tshut)
tshi [ʨʰ]
ㄑ 手(tshiú)
擦音 s [s]
ㄙ 衫(sann)
si [ɕ]
ㄒ 寫(siá)
h [h]
ㄏ 喜(hí)
邊音 l [l]
ㄌ 柳(liú)

韻母[kái goân-sí-bé]

前母音 央母音 後母音 韻化輔助音
基本 鼻化 基本 基本 鼻化
高母音 i [i]
ㄧ 衣(i)
inn [ĩ]
ㆪ 圓(înn)
u [u]
ㄨ 污(u)
unn [ũ]
ㆫ 張(tiunn)
m [m̩]
ㆬ 姆(ḿ)
ng [ŋ̍]
ㆭ 酸(sng)
中母音 e [e]
ㆤ 禮(lé)
enn [ẽ]
ㆥ 生(senn)
o [ə]
ㄜ 高(ko)
oo [ɔ]
ㆦ 烏(oo)
onn [ɔ̃]
ㆧ 翁(onn)
低母音 a [a]
ㄚ 查(tsa)
ann [ã]
ㆩ 衫(sann)

韻尾[kái goân-sí-bé]

雙唇音 齒齦音 軟顎音 聲門音
鼻音 -m [m] -n [n] -ng [ŋ]
塞音 -p [p̚]
-t [t̚]
-k [k̚]
-h [ʔ]
前母音 後母音
高母音 -i [i] -u [u]

韻母表[kái goân-sí-bé]

韻腹 陰聲韻 陽聲韻 入聲韻
[m] [n] [ŋ] [p̚] [t̚] [k̚] [ʔ]
[a] a ann am an ang ap at ak ah annh
[aɪ] ai ainn aih ainnh
[aʊ] au auh
[e] e enn eh ennh
[i] i inn im in ing ip it ik ih innh
[ɪa] ia iann iam ian iang iap iat iak iah iannh
[ɪaʊ] iau iaunn iauh
[ɪə] io ioh
[ɪɔ] iong iok
[iu] iu iunn iuh iunnh
韻腹 陰聲韻 陽聲韻 入聲韻
[m] [n] [ŋ] [p̚] [t̚] [k̚] [ʔ]
[ə] o oh
[ɔ] oo onn om ong op ok ooh onnh
[u] u un ut uh
[ua] ua uann uan uat uah
[uai] uai uainn
[ue] ue ueh
[ui] ui
[m̩] m mh
[ŋ̍] ng ngh

特殊母音[kái goân-sí-bé]

一寡方言有特殊的母音,是 POJ 通常毋標的。

TL IPA 對應優勢腔
ir ɨ i/u lâi-khìr
er ɘ ue/e tsí-bēr
ere ɘ̯e e/ue tsuí-kere
ee ɛ e kee-kee kiò

聲調[kái goân-sí-bé]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
傳統調類 輕聲 陰平 陰上 陰去 陰入 陽平 陽上 陽去 陽入 高上
台羅 -- a á à ah â ǎ ā a̍h
舉例 總「是」
tsóng--"sī"

tong

tóng

tòng

tok

tông

tǒng

tōng

to̍k
「紅」紅紅
"a̋ng"--âng-âng
IPA音調符號
高雄腔為主)
(無一定)[1] ˦˦ ˥˧ ˨˩ ˧˨ ˨˦ ˧˧
(鹿港腔)
˧˧ ˦ ˧˥

佮白話字的無仝[kái goân-sí-bé]

  • 有第9調,嘛正式加第6調佮輕聲。
  • 聲母 ch(h) 寫做 ts(h)。
  • Oa/oe 寫做 ua/ue。
  • 「ui」的撇音符號寫佇「i」頂懸,毋是「u」。
  • POJ 的「o͘」(添葫蘆點的 o)佮「ⁿ」(鼻化音)改做台羅的傳統版,毋過正式愛寫做「oo」佮「nn」。
  • Eng/ek 寫做 ing/ik,除非是有 /eŋ/ 佮 /ek/ 韻母的永靖腔。
  • 台羅加一寡特殊的方言音位。

引用[kái goân-sí-bé]

參考[kái goân-sí-bé]