Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi (中国中央电视台/CCTV), Tiong-kok kok-ka tiān-sī-tâi, 1958 nî 5 goeh 1 hō chhì pò· chiat-bo̍k, kāng-nî 9 ge̍h 2 hō chèng-sek khai-thong. Tiān-sī-tâi tú sêng-li̍p ê sî, miâ hō·-chò Pak-kiaⁿ Tiān-sī-tâi, chêng 1978 nî 5 ge̍h 1 hō, kóe miâ Tiong-iong Tiān-sī-tâi, Eng-bûn kán-chheng sī CCTV, kàu-taⁿ í-keng hoat-tián chiâⁿ-chòe chi̍p-ha̍p tiān-sī, tiān-iáⁿ, khá-thong chè-chok, bāng-lō·, pò-chóa, sò·-ūi tiān-sī téng kok-chióng múi-thé kong-lêng chāi-lāi ê tōa-hêng sin-bûn gû-lio̍k ki-kò·, hêng-sêng mûi-thé soan-thôan, kóng-kó keng-êng kah sán-gia̍p thok-tián chit-khóan to-gôan-hòa keng-eng ê kiok-bīn.

Tiong-iong Tiān-sī-tâi sī Tiong-kok siōng tiōng-iàu ê sin-bûn gû-lio̍k ki-kò·, sī chi̍p-chèng-tóng kah chèng-hú siāng tiōng-iàu ê soan-thôan bú-khì, i tī chôan-kok jîn-bîn tang-tiong ê tē-ūi mā sī bô lâng pí-ē-tio̍h. Tiong-kok-lâng thàu-té thong-kòe Tiong-iong-tâi liáu-kài gōa-khàu ê sè-kài, ah sè-kài óan-á chia̍p-chia̍p keng-kòe Tiong-iong-tâi teh se̍k-sāi Tiong-kok.

Chiat-bo̍k pîn-tō kán-kài[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-kok chêng kái-kek khai-hòng liáu-āu, Tiong-iong Tiān-sī-tâi to̍h hoat-tián kài kín, piàn-hòa kài chia̍p. Bo̍k-chiân, Tiong-iong-tâi lóng-chóng khai-pān 15 thò ê tiān-sī chiat-bo̍k, kū-thé pau-koah: sin-bûn-tâi, chong-ha̍p-tâi, keng-chè-tâi, chong-gē-tâi, kok-chè pîn-tō, thé-io̍k-tâi, lông-giap kun-sū tâi, tiān-sī-kio̍k pîn-tō, Eng-gú-tâi, kho-kàu-tâi, hì-khio̍k pîn-tō, se-pō· pîn-tō, siáu-jî pîn-tō, im-ga̍k-tāi téng-téng, i ê lāi-iông chha-put-to í-keng hok-khàm Tiong-kok siā-hōe seng-o̍ah ê kok-ê léng-he̍k. Chôan-pō· tiān-sī chiat-bo̍k lóng-chóng tit-beh 400 tòng, múi kang hòng-sàng ê sî-kan chhiau-kòe 270 tiám-cheng, kî-tiong sio̍k-î kā-kī chè-chok ê chiat-bo̍k liōng-kî-iok-á chiàm 7-siâⁿ-pòaⁿ. Tiong-iong-tāi chú-iàu ê sī sú-iōng Tiong-bûn (Hôa-gí), sòa--lâi sī Eng-gú, che í-gōa, óan-á ū chió-sò· ê Hoat-gú, Se-pan-gâ-gú, Bân-lâm-gú kah Kńg-tang-ōe ê chiat-bo̍k. Tiong-iong-tâi tī Tiong-kok Tāi-liok ê jîn-khàu hok-khàm-lu̍t ta̍t-kàu 90%, koan-chiòng lâng-sò· chhiau-kòe 11-ek. Kî-tiông, tē-4-tâi sī Tiong-bûn kok-chè pîn-tō, tē-9-tâi sī Eng-gú pîn-tō. Chit 2 tâi tiān-sī chiat-bo̍k thong-kòe ōe-chheⁿ thôan-sàng ê ki-su̍t, ē-tàng hok-khàm chôan sè-kài.

Hoat-siā ki-su̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-iong Tiān-sī-tâi sin-hō hoat-siā siat-pī taⁿ i-keng kū-pī siong-tong ê kui-bô·, hoat-siā ê ki-su̍t mā í-keng ta̍t-kàu sè-kài sian-chìn chúi-pêng. Î-tōng tē-bīn ōe-chheⁿ he-thióng (DSNG) ū hoat-tō· sûi-sî chiam-tùi tiōng-tōa sin-bûn sū-kiāⁿ chò hiān-tiûⁿ ti̍t-pò·. Chiat-bo̍k chè-chok, sìn-hō· thôan-sàng, ōe-chheⁿ chóan-hoat, sin-bûn hôe-sàng, chôan-pō· lóng-chóng si̍t-hiān sò·-jī-hòa; to-mûi-thé-bāng(多媒体联网) hē-thóng, ū-kóa-á í-keng si̍t-hiān chu-gôan kiōng-hiáng, chho·-pō· hêng-sêng pān-kong chū-tōng-hòa kah tì-lêng-hòa ê kóan-lí thé-hē.

ki-kò·[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-iong Tiān-sī-tâi bo̍k-chiân sī kok-ka hù-pō·-kip ê hêng-chèng tan-ūi, lāi-pō· siat 15 ê kho-sek, ôan-kang tit-beh chiâⁿ-bān lâng. Tit-sio̍k tan-ūi(直属单位) pau-koah Tiong-kok Tiān-sī-kio̍k Chè-chok Tiong-sim, Tiong-iong Sin-bûn-kí-lio̍k Tiān-iáⁿ Chè-pìⁿ-chhiúⁿ, Pak-kiaⁿ Kho-hak kàu-iok Tiān-iáⁿ Chè-pìⁿ-chhiúⁿ téng-téng.

Iong-sī Kok-chè Bāng-lo̍k sī Tiong-kok 6 tōa sin-bûn bāng-chām chi-it.

Tiong-kok Tiān-sī-pò pêng-kin ê hoat-hêng-liōng chhiau-kòe 300-bān hūn, chôan-kok pâi tē-it.

Tiān-sī Gián-kiù sī chôan-kok tē-it pún kong-khai chhut-pán ê tiān-sī choan-gia̍p lí-lūn khan-bu̍t.

Iû Tiong-iong Tiān-sī-tâi to̍k-chu keng-êng ê Tiong-kok Kok-chè Tiān-sī Chóng-kong-si chú-iàu sī chè-chok kah hoat-hêng tiān-sī chiat-bo̍k, kiam chò tiān-sī ki-su̍t ho̍k-bū, tiāu-cha chu-sûn, kóng-kò tāi-lí ê gia̍p-bū, sī kok-lāi sia̍p-ki̍p si̍t-gia̍p tâu-chu kah chu-pún ūn-chok ê chhiau-tōa-hêng chip-thôan kong-si; sī keng-kòe Kok-bū-īⁿ phoe-chún--ê, ûi-it ē-tàng keng-êng tiān-sī chiat-bo̍k pán-kôan kok-chè kau-e̍k ê kong-si. Tiong-kok Kok-chè Tiān-sī Chóng-kong-si bo̍k-chiân í-keng kiàn-li̍p 1-ê hok-khàm chôan-kiû 36-ê kok-ka, kóan-ha̍t 145 keng chú-kong-si ê chiat-bo̍k êng-siau bāng-lo̍k, tī Kang-so·-séng Bû-sek-chhī, Kńg-tang-séng Lâm-hái-chhī, Soaⁿ-tang-séng Ui-hái-chhī, Hô-pak-séng Tok-chiu-chhī (涿州市) téng só·-chāi khí kúi-nā-chō bô-kāng kiàn-tiok kui-bô· ê iáⁿ-sī-siâⁿ.

Châi-sán[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kàu 2000 nî nî-bóe, Tiong-iong Tiān-sī-tâi chéng-kô ki-kò· ê kò·-tēng chu-sán chóng kim-gia̍h ta̍t-kàu 54-ek kho· Jîn-bîn-pē. Ah 2001 nî chôan-nî ê siu-ji̍p chhiau-kòe 60-ek kho· Jîn-bîn-pē, tī chôan-kok kok sin-bûn mûi-thé tang-tiong pâi tē-it.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]