Wikipedia:Hoat-lu̍t bián-chek seng-bêng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Wikipedia bô thê-kiong hoat-lu̍t ì-kiàn

Wikipedia pau-hâm chin chē hoat-lu̍t choan-gia̍p hong-bīn ê bûn-chiuⁿ, tān-sī goán tùi chia-ê lōe-iông ê chún-khak-sèng bô thê-kiong jīm-hô tam-pó. Goán tùi jīm-hô iú-koan hoat-lu̍t sū-bū hong-bīn ê piáu-su̍t ê chin-si̍t-sèng, chèng-khak-sèng hām chún-khak-sèng lóng bô jīm-hô pó-chèng. Bô-kāng só͘-chāi, bô-kāng sî-kî lāi ê hoat-lu̍t lóng bô sio-siāng, jî-chhiáⁿ ū-sî-á chia-ê piàn-hoà chin kín. Tio̍h-sǹg chi̍t ê piáu-su̍t sī chún-khak--ê, i mā ū khó-lêng kan-na tī chi̍t-koá só͘-chāi sek-iōng; kāng-khoán, Wikipedia lāi iú-koan hoat-lu̍t ê kài-siāu tī tiuⁿ-tah liáu-āu ū khó-lêng í-keng keng-kái, siu-chèng ia̍h thiat-té kái-piàn.

Wikipedia lāi ê hoat-lu̍t sìn-sit siōng-ke kan-na sī kài-lio̍k ê kài-siāu, bô-hoat-tō͘ tāi-thè lâi-chū ha̍p-keh choan-gia̍p jîn-sū ê kiàn-gī. Jû-kó lín bô-hoat-tō͘ ùi kî-thaⁿ koán-tō chiap-chhiok tio̍h ē-ēng sìn-nāi ê lu̍t-su, hoat-lu̍t kò͘-būn ia̍h kî-thaⁿ choan-gia̍p jîn-sū, chhiáⁿ liân-lo̍k lín só͘-chāi-tē ê lu̍t-su hia̍p-hōe ia̍h hoat-lu̍t cho͘-chit lâi he̍k-chhú siong-koan sìn-sit.

Bô chi̍t ê chham-ú-chiá, hē-thóng koán-lí-oân, khai-hoat-oân ia̍h Wikipedia ê chàn-chō͘-chiá ia̍h chi̍t ê jīm-hô hām Wikipedia iú-koan ê kò-jîn ē-tàng tùi chhì-tô͘ sú-iōng lâi-chū chit-ê bāng-chām ê chhò-gō͘ sìn-sit só͘ cho͘-sêng ê hiō-kó kap kiat-kó hū jīm-hô chek-jīm.

Wikipedia ia̍h jīm-hô Wikimedia ki-kim-hōe kang-sū bô eng-kai pī kái-soeh chò chhì-tô͘ thê-kiong iú-koan hoat-lu̍t hong-bīn ê ì-kiàn.

Tong-jiân, goán kó͘-lē lín tī CC-BY-SA 3.0 hia̍p-gī kap GNU chū-iû bûn-tóng hí-khó-chèng hā kè-sio̍k kòng-hiàn ū-koan i-ha̍k kap kiān-khong hong-bīn ê bûn-chiuⁿ.