跳至內容

Wikipedia:I-ha̍k bián-chek seng-bêng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chù-ì: che sī chi̍t hūn pī thê-gī ê chhó-gí chhò͘-sû
Wikipedia bô thê-kiong i-ha̍k kiàn-gī

Wikipedia pau-hâm chin chē i-ha̍k hong-bīn ê bûn-chiuⁿ, tān-sī bô jīm-hô lí-iû pó-chèng chia-ê bûn-chiuⁿ lóng sī chèng-khak bô-chhò--ê. Goán mā oân-choân bô-hoat-tō͘ pó-chèng tī chia-ê bûn-chiuⁿ lāi ê jīm-hô tîn-su̍t sī chin-si̍t, chèng-khak ia̍h cheng-khak--ê. Tio̍h-sǹg chi̍t ê koan-î i-ha̍k hong-bīn ê tîn-su̍t sī "chún-khak--ê", i mā ū khó-lêng bô sek-ha̍p lín-ê chèng-thâu.

Wikipedia téng thê-kiong ê sìn-sit siōng-ke sī chi̍t ê tiong-li̍p ê kài-liām, i bōe-ēng tāi-thè lâi-chū choan-gia̍p jîn-oân ê kiàn-gī. Pí-lūn chi̍t ūi ha̍p-keh ê i-su, hō͘-lí jîn-oân, io̍h-che-su téng-téng.

Bô chi̍t ê chham-ú-chiá, hē-thóng koán-lí-oân, khai-hoat-oân, Wikipedia ê chàn-chō͘-chiá ia̍h jīm-hô chi̍t ê hām Wikipedia ū koan-hē ê kò-jîn ē-tàng tùi chhì-tô͘ sú-iōng lâi-chū chit-ê bāng-chām ê chhò-gō͘ sìn-sit só͘ chō-sêng ê hiō-kó ia̍h kiat-kó hū jīm-hô chek-jīm.

Chhiáⁿ chù-ì: Wiki bô thê-kiong i-ha̍k kiàn-gī. Wikipedia hām Wikimedia ê kî-thaⁿ kang-sū lāi ê lōe-iông bōe-sái pī kái-soeh chò chhì-tô͘ thê-kiong jīm-hô ū-koan i-ha̍k hong-bīn ê ì-kiàn.

Tong-jiân, goán kó͘-lē lín tī CC-BY-SA 3.0 hia̍p-gī kap GNU chū-iû bûn-tóng hí-khó-chèng hā kè-sio̍k kòng-hiàn ū-koan i-ha̍k kap kiān-khong hong-bīn ê bûn-chiuⁿ.