Ē-mn̂g Tāi-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Ē-mn̂g Tōa-o̍h ( 厦门大学, kán-chheng "Hā-tāi" ), ia̍h Ē-mn̂g Tāi-ha̍k, Tiong-kok Kàu-io̍k-pō· ti̍t-sio̍k ( 直属 ) ê tiōng-tiám chong-ha̍p-sèng toā-o̍h.

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k/Ē-mn̂g Tōa-o̍h 廈門大學 Xiamen University

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k hāu-hui.gif

Ha̍k-hāu chu-kù: Chū kiông put sek, chí û chì siān (自强不息,止于至善)
Hiān-jīm hāu-tiúⁿ Tiuⁿ Êng
Ha̍k-ha̍k sèng-chit Kong-li̍p
Kiàn hāu sî-kan 1921 nî
Ha̍k-hāu chū-chí Tiong-kok Hok-kiàn Ē-mn̂g / Chiang-chiu
Ha̍k-seng lâng-sò· Chāi-hāu-seng beh óa 29000 lâng
Phok-sū-seng 1501 lâng
Sek-sū-seng 8785 lâng
Gōa-kok liû-ha̍k-seng kah Káng-Ò-Tâi ha̍k-seng 1200 gōa lâng
Hái-gōa hâm-siū ha̍k-seng 6000 gōa lâng
Kàu-su lâng-sò· 4600
Ha̍k-hāu khôan-kéng Chhī-khu (Ē-mn̂g), Chng-kha ( Liông-hái Káng-bóe tìn, Siông-an )
Ha̍k-hāu bīn-chek 8000 gōa bó·

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hā-tāi sī ài-kok Hôa-kiâu Tân Kah-kiⁿ sian-siⁿ tī 1921 nî pān--ê, sī Tiong-kok kūn-tāi-sú siōng tē-it keng Hôa-kiâu pān--ê tāi-ha̍k. Bo̍k-chiân Hā-tāi mā-sī Tiong-kok chiòng keng-chè te̍k-khu tang-tiong, to̍k-to̍k chi̍t-keng sio̍k-î Kàu-io̍k-pō· ti̍t-chiap kóan-lí ê chong-ha̍p-sèng tāi-ha̍k, siâng-sî, iū-kok sī kok-ka "211 kang-thêng" kah "985 kang-thêng" tiōng-tiám kiàn-siat ê tē-it phoe ko chúi-pîⁿ ê tāi-ha̍k chit-it.

Hā-tāi kiàn hāu kàu-taⁿ 83 nî, sian-āu chhiâⁿ-iúⁿ liáu 12 bān gōa pún-kho-seng kah sek-sū-seng. Che í-gōa, bat tiàm Hā-tāi ha̍p-si̍p kòe, kang-chok kòe ê Tiong-kok lióng-īⁿ (Tiong-kok Kho-ha̍k-īⁿ, Tiong-kok Kang-thêng-īⁿ) ê īⁿ-sū chhiau-kè 50 lâng.

Hāu-hn̂g ê khôan-kéng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k hāu-hn̂g pun-chòe "pún-pō·, Chiang-chiu hāu-khu, Chi̍p-bí hāu-khu" saⁿ pō·-hūn. Pún-pō· tiàm tī Ē-mn̂g-tó sai-lâm-pō· ê hái-piⁿ-á, chiàm-tē beh kàu 2500 bó·. Chiang-chiu hāu-khu tiàm-leh Ē-mn̂g-tó tùi-bīn ê tāi-lio̍k, iā-to̍h-sī Liông-hái-chhī ê Káng-bóe tìn (港尾镇), kah Ē-mn̂g-tó keh-hái-sio-khòaⁿ, Chiang-chiu hāu-khu chiàm-tōe bīn-chek 2568 bó·. Chi̍p-bí hāu-khu tòa leh Ē-mn̂g Chi̍p-bí bûn-kàu-khu, chiàm-tōe bīn-chek 3000 bó·. Saⁿ-ê hāu-khu chôan-pō· óa-soaⁿ khò-hái, lóng tiàm leh kong-kéng iu-bí iū-koh tiām-chēng ê só·-chāi, hāu-hn̂g ê kiàn-tiok hong-keh thàu-té ūn-iōng "Kah-kiⁿ hong-keh" ( chham-khó Tân Kah-kiⁿ kah Chi̍p-bí-khu ).

Hā-tāi Tô·-su-kóan lóng-chóng ū chông-su 310 bān chheh, ha̍k-hāu gī-khì siat-pī chóng kè-ta̍t ta̍t-kàu 5 ek kho· ( Jîn-bîn-pē ). Hā-tāi hāu-hn̂g ko-sok sìn-sit bāng-lō· kiàn-siat, bô-lūn kui-bô· a̍h-sī tòng-chhù, lóng tī kok-lāi pâi thâu-chêng, taⁿ sī CERNET2 chú-iàu liân-chip-tiàm chit-it.

Ki-kò·[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hā-tāi chit-chūn ū 1 ê gián-kiù-seng ha̍k-īⁿ kah 18 ê kî-thaⁿ ha̍k-īⁿ, lóng-chóng 43-ê hē kah 1 tōa phoe ê kho-gián ki-kò·. Hiān-chú-sî, Hā-tāi í-keng sī 1 só· chong-ha̍p sèng-chit ê tāi-ha̍k, lūi-pia̍t pau-koah: jîn-bûn kho-ha̍k, siā-hōe kho-ha̍k, chū-jiân kho-ha̍k, kang-thêng kah ki-su̍t kho-ha̍k, kóan-lí kho-ha̍k, gē-su̍t kàu-io̍k kho-ha̍k, i-ha̍k kho-ha̍k téng-téng, kho-lūi si̍t-chāi chiâⁿ chiâu-chn̂g ( chiâu-chôan ).

Hā-tāi lāi-té ê gián-kiù-īⁿ, tiong-sim, só·, sek, lóng-chóng ū 80-ê, kî-tiong kok-ka tiōng-tiám si̍t-giām-sek 1 keng, kok-ka choan-gia̍p si̍t-giām-sek 1 keng, Kàu-io̍k-pō· tiōng-tiám si̍t-giām-sek 3 keng, Hok-kiàn-séng tiōng-tiám si̍t-gia̍p-sek 1 keng, Hok-kiàn-séng kang-thêng ki-su̍t giám-kiù tiong-sim 1 chō, Hok-kiàn-séng giám-kiù tiong-sim 1 chō, Kok-ka bûn-kho tiōng-tiám gián-kiù ki-tē 5 ê.

Hā-tāi Tô·-su-kóan

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]