Chū-kiâⁿ tōa-phàu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

 

Hoat-kok CAESAR Chū-kiâⁿ tōa-phàu,chhái-iōng Unimog khah-chhia kái-chong
Eng-kokTē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn sî-kî ho̍k-e̍k ê Chú-kàu chū-kiâⁿ tōa-phàu,tòa chi̍t-ê QF 25 pōng liû-tôaⁿ phàu.
Tek-kok chè PzH2000 Chū-kiâⁿ liû-tôaⁿ phàu,chit-ê phàu ū koh-khah kiông ê chong-kah kap tōng-le̍k hē-thóng

Chū-kiâⁿ tōa-phàuEng-gí: Self-propelled artillery),chí an-chong tī kau-thong kang-khū téng-bīn, pí-jū sú-iōng chhia-lióng té-pôaⁿ chū-pī tōng-le̍k,bô-su-iàu kî-thaⁿ chhia-lióng khan-ín ê tōa-phàu,tāi-to-sò͘ ū khin chong-kah pó-hō͘,tōa-phàu it-poaⁿ sī liû-tôaⁿ-phàu、pek-kek-phàu、ka-lông-phàu、hoán-thán-kek-phàu、hóe-chìⁿ-phàu或ko-siā-phàu téng. Kap it-poaⁿ tōa-phàu lóng-sī thoa-chhia lâi chài ū chha-pia̍t,su-iàu lī-iōng kî-thaⁿ chhia-lióng,siù-le̍k he̍k-chiá sī jîn-le̍k î-tóng,kap khó-lêng su-iàu an-chong ê kòe-têng.

Tû-liáu chū-kiâⁿ tōa-phàu í-gōa, koh-ū chi̍t-chióng chū-ūn tōa-phàu iah-sī chheng-chò té-tô͘ chū-hêng khan-ín tōa-phàu,sī tī su-iàu khan-ín ê tōa-phàu ka-siōng sió-hêng ga-só͘-lín iân-jín ê hú-chō͘ tōng-le̍k chong-tì APU,tû-liáu ē-tàng pang-chān phah-chhèng sî ê chhau-chok,koh ē-tàng té-kū-lî ê hêng-tōng,m̄-koh chit-khoán siat-kè pèng-bô pau-koa tī chū-kiâⁿ-phàu ê kui-lūi tang-tiong, iû-goân sio̍k-tī khan-ín tōa-phàu, chhin-chhiūⁿ Hun-lân 155 GH 52 APU.

Siat-kè[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chū-kiâⁿ-phàu(chū-kiâⁿ tōa-phàu)ùi tōa-phàu hoat-tián,i ê siat-kè su-kiû sī ūi-tio̍h beh tòe-tio̍h o͘-tó͘-bái hòa pō͘-tūi ê ūn-tōng-la̍t,lâi î-chhî hóe-le̍k chi-oân. Tng o͘-tó͘-bái hòa he̍k-chiá sī ki-hâi hòa pō͘-tūi ê pi-lē cheng-tióng ê sî-chūn,chū-kiâⁿ-phàu ê su-kiû iā tòe-leh sêng-tióng.

Chu-kiâⁿ-phàu sú-iōng ê chhia-lióng té-pôaⁿ pau-koat ùi chiàn-chhia (thán-kek)chong-kah-chhia iah-sī tho͘-lá-kuh téng lâi kái-chong,he̍k-sī choan-bûn siat-kè ê liān-tòa iah-sī liān-á-hêng chài-khū téng. Tōa-phàu chong-tì ê hong-sek ū ti̍t-chiap chiong khan-ín tōa-phàu khǹg-tī chhia-lióng téng-bīn,chhái-iōng kò͘-tēng,téng-bīn khai-hòng ê chok-chiàn-chhng,sui-bóng kò͘-tēng, m̄-ku téng-bīn ū pó-hō͘ ê chok-chiàn-chhng,he̍k-chiá-sī oân-choân khàm-ba̍t koh ē-tàng tńg-se̍h ê phàu-thah.

Kap chiàn-chhia ê chha-īⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chū-kiâⁿ-phàu kap chiàn-chhia tī gōa-hêng ū sio-siāng ê só͘-chāi,ū-kóa chiàn-chhia ê siat-kè iā í thê-kiong pō͘-peng hóe-le̍k chi-oân chò chú-iàu jīm-bū chi-it,m̄-ku chū-kiâⁿ tōa-phàu pún-chit siōng iû-goân kap thán-kek bô-kâng. Chêng-chiá iáu-sī sio̍k-tī āu-hong chi-oân ê phàu-peng bú-khì,chí-sī ē-sái ka-kī hoa̍t-tōng bô su-iàu khan-ín. Hiō-chiá sī chiân-sòaⁿ tu̍t-kek bú-khì. In-chhú sī kok-hong-bīn chok-chiàn sèng-lêng siōng siang-hong ū bōe-chió khu-piat.

  • Chiàn-chhia tùi hông-gū iau-kiû chiok koân,só͘-í tāng-liōng tāng、chong-kah kāu,ē-tàng té-khòng te̍k-hong hóe-la̍t. Chū-kiâⁿ-phàu in-ūi chú-iàu sī pō͘-sú sī chián-sòaⁿ hiō-hong,tùi hông-gū iau-kiû bô koân. Chong-kah chí-sī iōng hông-hō͘ ki-chhèng、sió kháu-kèng ki-phàu he̍k-chiá-sī phàu-tôaⁿ kīn kū-lî ê chhúi-phìⁿ chò bo̍k-tek
  • Chiàn-chhia ê chiàn-chhia-phàu ūi-tio̍h beh koàn-chhoan chiàn-chhia chong-kah,in-chhú tōa-phàu phàu-kháu chho͘-sok (chhèng-kháu sok-tō͘) khah koân;chū-kiâⁿ-phàu tō bô-su-iàu.
  • Chiàn-chhia su-iàu koân ê miā-tiong-lu̍t,só͘-í biâu-chún hē-thóng cheng-bi̍t. Chū-kiâⁿ-phàu í kan-chiap biâu-chún ê hn̄g kū-lî phàu-kek、hóe-le̍k ûi-chú,tùi biâu-chún ê iau-kiû bô koân,ū-kóa chū-kiâⁿ-phàu pèng-bô phòe-pī ti̍t-chiap biâu-chún iōng ê biâu-chún-kū.
  • Chiàn-chhia bô-su-iàu kiông-tiāu ko gióng-kak siā-ke̍k lêng-le̍k;chóng-sī chū-kiâⁿ-phàu ūi-tio̍h beh tui-kiû hóe-le̍k jia-khàm hoān-ûi,su-iàu chit hong-bīn ê sèng-lêng.
  • Chiàn-chhia to-sò͘ sī chiân-sòaⁿ tē-tōaⁿ ti̍t-chiap chok-chiàn,su-iàu èng-hù sùn-kan piàn-hòa ê chiàn-hóng,tùi ūn-tōng sèng-lêng kap phaukhauphàu-kháu lêng-oa̍t-tō͘ iau-kiû koân;chū-kiâⁿ-phàu in-ūi chú-iàu sī hiō-hong chìn-hêng hóe-le̍k chi-oân,só͘-í kan-ta su-iàu tiōng-sī hóe-le̍k,bô-su-iàu kè-tō͘ tui-kiû ūn-tōng sèng-lêng kap phàu-kháu lêng-oa̍t-tō͘. Iā án-ne bōe-chió chū-kiâⁿ-phàu kan-ta chhái-iōng kán-īⁿ ê khu-tōng hē-thóng,sīm-chì bô tńg-se̍h phàu-thah ê siat-kè.
  • Chū-kiâⁿ tōa-phàu tāi-to-sò͘ tōaⁿ-io̍h hā-kàng sî-kan tn̂g.

Khu-tio̍k chiàn-chhia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khu-tio̍k chiàn-chhia sī chū-kiâⁿ-phàu ê iân-sin,kap chū-kiâⁿ-phàu kâng-khoán,chài tiōng-hóe-la̍t ê phàu-kóng,siâng-sî iā bô tńg-se̍h phàu-thah ê siat-kè,m̄-ku bô-kâng ê sī khu-tio̍k chiàn-chhia kiông-hòa chong-kah kap chhia ê sèng-lêng,hō͘ iē-tàng kap it-poaⁿ chiàn-chhia kâng-khoán khoài-sok chìn-ji̍p chiàn-tiûⁿ chìn-hêng hóe-le̍k chi-oân. M̄-ku khu-tio̍k chiàn-chhia to-sò͘ bô ko-gióng-kak siā-ke̍k lêng-le̍k,in-chhú siā-têng khah siū hān-chè,siâng-sî kap it-poaⁿ chiàn-chhia pí-khí-lâi,khu-tio̍k chiàn-chhia to-sò͘ khiàm-khoeh lêng-oa̍t-tō͘ koân ê tńg-se̍h phàu-thah,kong-kek èng-piàn-le̍k khah bái,khah sek-ha̍p tēng-tiám pō͘-sú kong-kek te̍k-jîn ê hông-gū-sèng chok-chiàn. Khu-tio̍k chiàn-chhia tang-tiong iā ū phàu-thah, chhin-chhiūⁿ sī:Bí-kok ê M10 Chhui-húi-chiáM18 Tē-ga̍k niauM36 Chhui-húi-chiá téng ê phàu-thah ū téng-bīn ē-tàng 360 tō͘ tńg-se̍h.

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]