Tank

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
98-sek Chú-le̍k Chiàn-chhia
98-sek Chú-le̍k Chiàn-chhia

Thán-kek (Eng-gí:Tank, Hàn-jī:坦克) sī chi̍t-chióng chiàn-chhia, Tī Tiong-kok kó·-tāi ê chiàn-cheng tang-tiong, chiàn-chhia to̍h hō·-lâng tòng-chòe 1-chiòng tiōng-iàu ê tu̍t-kì (Hàn-jī : 突击) chong-pī, siū-tio̍h kó·-chá lâng ê tiōng-sī. Tī hiān-tāi ê chiàn-cheng tong-tiong, chiàn-chhia choh-ûi lio̍k-kun kiàn-siat ê ki-chhó· chong-pī, koh-khah sī siū-tio̍h kun-hong ê phó·-piàn tiōng-sī. Kî-tiong, Thán-khek kū-pī kong-kek kah hong-siú ê lêng-le̍k, tī chiàn-tiûⁿ téng lú lâi lú béng, tit-tio̍h kun-chèng tong-kio̍k, iû-kî sī lio̍k-kun ê kah-ì, só·-í, thán-kek chong-pī mā tit-tio̍h chin-tōa ê hoat-tián.

Thán-kek ê hāu-lêng tī-leh i ê kong-kek lêng-le̍k, hông-siú lêng-le̍k kah ki-tòng lêng-le̍k.

  • Hông-hō· lêng-le̍k : chhái-iōng hok-ha̍p chong-kah, hō· phó·-thong ê phàu-tôaⁿ chin oh-tit kā phah thàng-kòe; chhái-iōng chú-tōng chong-kah, tí-khòng choan-iōng chhoan-kah-tôaⁿ ê kong-kek; chhái-iōng hun-chhng ê ki-su̍t, thê-kôan chéng-thé seng-chûn lêng-le̍k, che-í-gōa, iá-koh kū-pī khah ôan-siān ê hông to̍k-khì ê kong-lêng.
  • Ki-tōng lêng-le̍k : than-kek kū-iú tāi-iok 1500 bé-la̍t ê hoat-tōng-ki, siong-tòng î hóe-chhia a̍h-sī ki-tōng-chhia ê tōng-le̍k; liān-tōa (履帶) he̍k-chiá to-lûn-sek ê hêng-sú hē-thóng, chìn-1-pō· thê-kôan thán-kek pôaⁿ-soaⁿ kòe-niá ê lêng-le̍k; âng-gōa-sòaⁿ chiàm-bōng-kiàⁿ hē-thóng ē-tàng pó-chèng thán-kek-chhia liông-hó ê thong-sī lêng-le̍k; lēng-gōa, gâu liâu-chúi kah iu-siù ê chúi-bīn hêng-sú lêng-le̍k hō· thán-kek-chhia kū-pī chúi-lio̍k chok-chiàn ê hāu-lêng. Chit-chūn, tōa-to-sò· ê thán-kek, lóng ū 70 kong-lí í-siōng ê o̍at-iá sok-tō·, 60-tō· ê peh-kiā lêng-le̍k, ē-tàng lòng-kòe 1 kong-chhioh kāu ê piah-chhiûⁿ, chia̍h-chúi chhim-tō· ta̍t-kàu 2 kong-chhioh, tiàm chúi-bīn hâng-hêng 10 kong-lí bô būn-tôe. Kū-pī chiah-nī chōe iu-liông ê sèng-lêng, ē-tàng khòaⁿ-chhut thán-kek ê ki-tòng sèng sī kî-thaⁿ ê khì-chhia éng-góan bô hoat-tō· thang pí-phēng--ê.

Thán-kek-chhia ê lūi-pia̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thán-kek-chhia ē-tàng hun-chòe 4-chióng ê lūi-hêng : chú-chiàn thán-kek, tiong-hêng thán-kek, khin-hêng thán-kek kah te̍k-chéng thán-kek.

chú-chiàn thán-kek chú-iàu sī iōng-lâi kah te̍k-jîn ê thán-kek chok-chiàn; tiong-hêng thán-kek chú-iàu sī phòe-ha̍p pō·-peng chok-chiàn; khin-hêng thán-kek ē-tàng iōng kun-lām ūn-sàng a̍h-sī khong-ūn kàu chok-chiàn ê só·-chāi, iōng-lâi phòe-ha̍p khong-kàng-peng a̍i-sī hái-kun lio̍k-chiàn-tūi ê chok-chiàn; te̍k-chióng thán-kek it-poaⁿ sī bô-lâng kà-sái ê khin-hêng thán-kek, ē-sái tī chiàn-tiûⁿ téng chò chin-chhat, mā ē-sái iōng-lâi chài-móa hóe-io̍h chhiong-ji̍p te̍k-kun ê tiōng-iàu kun-sū siat-si, liáu-āu kā i chà-tiāu.

Phêng-lūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thán-kek ê chok-iōng tong-jiân chin tiōng-iàu, put-lī-kò nā-sī bô kî-thaⁿ peng-chióng ê phòe-ha̍p kah chi-chhî, mā-ē chiâⁿ-chòe hóan thán-kek pō·-peng kah bú-chong ti̍t-seng hui-ki ê bah-tiam, ho· i bô hoat-tō· hoat-hui kong-hāu. Ōe koh kóng tò-tńg, ká-sú te̍k-jîn ê pō·-peng nā bô phòe-pī tùi-hū thán-kek ê tàng-bú-khì, tng-tong i cho-siū thán-kek kong-kek ê sî-chūn, kióng-kiaⁿ mā-ē chin put-hēng, hōan-sè chún-sǹg Sun-bú chāi-sè mā bô i hoat, chí-hó khòaⁿ-phòa kin-liâu, khah-bōe tú-tio̍h pa̍t-tiâu .