Chheⁿ-sek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Chheⁿ-sek
 
Sek-chúi chō-piau
Hex #00FF00
RGB (r, g, b) (0, 255, 0)
CMYK (c, m, y, k) * (255, 0, 255, 0)
HSV (h, s, v) (120%, 100%, 100%)
  *: Tiâu-chéng chò [ 0–255 ]


Chheⁿ-sek (chhiⁿ-) ia̍h chheⁿ, sī sek-chúi chi̍t khoán, í le̍k-sek ûi-chú, ia̍h chio̍h sī pho-tn̂g iok-liōng 520-570 nm ê khoàⁿ-ū-kng, sī chū-jiân-kài phó͘-phiàn--ê sek-tī, te̍k-pia̍t sī ū ia̍p-le̍k-sò͘ (chlorophyll) ê si̍t-bu̍t chio̍h hoán chheⁿ-sek. Chheⁿ-sek khah àm--koá tō sī le̍k-sek.

Giân-gú-ha̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Hō-ló-ōe he̍k-chiá sī Tâi-oân-ōe kóng ê chheⁿ-sek, tú-liáu chú-iàu ê le̍k-sek í-gōa, kap kî-tha chin chē Tang-iûⁿ giân-gú sio-siâng, khah choân-bīn ê ì-sù sī pau-koat kok khoán le̍k-sek kap nâ-sek cho͘-ha̍p--khí-lâi ê sek-chúi, pau-hâm khóng-sek kap kiô-sek téng-téng lóng ē-tàng kóng sī chheⁿ-sek. Chóng-sī sek-tī ê khu-pia̍t kài-liām kap hō-miâ sī siū bûn-hòa éng-hióng--ê, kok bîn-chok kap gí-giân tùi chia sek-tī ê hun-lūi kap lí-kái sī ke-kiám bô tùi-tâng--ê.

Eng-gí ê green chit jī, Hō-ló-ōe tiāⁿ hoan-e̍k chò chheⁿ-sek he̍k-chiá le̍k-sek, i-ê ì-sù mā chin khoah, pho-tn̂g 520-570 nm ê khoàⁿ-ū-kng, pau-hâm le̍k-sek ham chheⁿ-sek lóng chún-sǹg. Nā beh khah cheng-khak, tio̍h-ài ēng X11 sek-chúi (X11 colors) hit khoán sek-chúi phiau-chún, iah sī sRGB hit khoán choa̍t-tùi sek-chúi bô͘-sek (absolute color space) lâi tēng-gī.

Sek-chhái-ha̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chheⁿ-sek sī sio-tha̍h-hêng ê chho͘-kip sek-chúi (primary color), i ê hō͘-pó͘-sek sī #FF00FF ê ?-sek (magenta).

Seng-lí-ha̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chheⁿ-âng sek-bông (red-green color blind) ê lâng toā-hūn ē-tàng khu-hun le̍k-sek ham âng-sek, m̄-koh ē kap pa̍t chióng sek-chúi lām chò-hoé, khó-pí kóng kám-kak chheⁿ-sek ham n̂g-sek chin sio-siâng, le̍k-sek ham tê-sek (brown) chin sio-siâng.

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sú-bé]