Doraemon

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ke-khì-niau Sió-tin-tang ê sán-phín

Doraemon (Ji̍t-gí: ドラえもん; Hôa-gí: 多啦A夢), khah-chá Hàn-bûn hoan Ke-khì-niau Sió-tin-tang (機器貓小叮噹), sī 1 thò Ji̍t-pún báng-gah. Sió-tin-tang (Doraemon) sī kî-tiong 1 ê kha-siàu ê miâ. Kò·-sū ê lêng-hûn jîn-bu̍t sī 1-chiah tùi bī-lâi tńg-lâi kàu hiān-chāi ê ke-khì-niau. I ê bo̍k-tek sī beh kā bô-lō·-iōng ê Tāi-hiông tàu-saⁿ-kāng, hō· i ū ki-hōe chhut-thâu-thiⁿ, i ê hiō-tāi chiah-bē hō· i khan-thoa--tio̍h.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sió-tin-tang goân-lâi ê chhòng-chok-chiá sī Huziko F Huzio. Siāng-thâu (1969) tī Sió-ha̍k-koán ê báng-gah cha̍p-chì liân-chài. Āu--lâi chhì kái chò tiān-sī báng-gah iáⁿ-chi̍p, 1973 nî hòng-sàng chi̍t-chām-á, m̄-koh bô te̍k-pia̍t siū hoan-gêng. Kàu-kah 1978 nî chiah koh ū Asahi Tiān-sī-tâi têng-sin chè-chok sin chhut-thâu, taⁿ chiah tī Ji̍t-pún tōa-tōa sî-kiâⁿ--khí-lâi. Chū 1980 nî khai-sí ta̍k-nî chhut 1 phìⁿ báng-gah tiān-iáⁿ. Kiám-chhái in-ūi sî-kan khah liōng, tiān-iáⁿ ê kò·-sū tiāⁿ-tiāⁿ an-pâi in khì koài-kî, gûi-hiám ê só·-chāi mō·-hiám.

Sió-tin-tang iok-lio̍k tī 1970 nî-tāi bóe-kî a̍h-sī 80 nî-tāi chho·-kî ín-ji̍p Tâi-oân, tī hia te̍k-pia̍t siū tio̍h kok-hāu-á ha̍k-seng gín-á kah-ì.

Huziko F Huzio kòe-sin liáu-āu (1996), oāⁿ 荻原伸一 kah 岡田康則 kè-sio̍k chhòng-chok.

Sió-tin-tang tit-tio̍h tē-1-kài (1997) ê Tezuka Osamu Bûn-hòa-siúⁿ ê Báng-gah Tōa-chióng.

Kò·-sū, jîn-bu̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Múi 1 chi̍p ê Sió-tin-tang ē-sái kóng tòe 1 ê it-tēng ê iūⁿ kiâⁿ. Kò·-sū ê tōng-ki tùi chú-kak Tāi-hiông khai-sí. I chū-lâi lám-nōa koh bô chì-khì; thé-io̍k a̍h hó, kong-khò a̍h hó, lóng chin han-bān. I mā put-sî hō· i ê tông-o̍h Ki-an, A-hok khi-hū. Só·-í kóng, Tāi-hiông chin chia̍p khì kā Sió-tin-tang sò·-pi-ai, iong i siūⁿ pān-hoat pang i pò-siû a̍h-sī kiâⁿ phiat-pō·. Sió-tin-tang ū 1 ê sin-kî ê "4-tō·-khong-kan lak-tē-á", lāi-té té chiok chē 22 sè-kí ê bī-lâi ke-si a̍h-sī kî-thaⁿ ê mi̍h-á. Sui-bóng ū Sió-tin-tang hó-ì kā tàu-saⁿ-kāng, Tāi-hiông kiàn-pái to m̄-chai hó siu-soah, tì-tio̍h i ê hā-tiûⁿ chóng-sī khah chhám.

Kî-thaⁿ ê jîn-bu̍t koh ū Gî-chēng, 1 ê gâu tha̍k-chheh, hèng sé seng-khu ê cha-bó· gín-á, mā sī Tāi-hiông kah-ì ê lâng. Ki-an sī chhù-piⁿ ê lô·-môa (i ê Ji̍t-gí goân-miâ Zyaian sêng Eng-gí giant ("kī-jîn") ê im), hóe-khì tōa. Ah A-hok sī 1 ê hèng tián in tau hó-gia̍h ê a-sià.

Múi 1 phiⁿ kò·-sū lóng ū Sió-tin-tang the̍h 1 hāng sin ke-si chhut-lâi. Chia ê ke-si chē-chē sī ji̍t-siông seng-oa̍h ê mi̍h-kiāⁿ, cheng-chha ū lâng bē-tit àn-sǹg ê sin-kî chok-iōng. Chhiūⁿ-kóng in ū 1 ê kau-thong kang-khū hō·-chò takekoputa (タケコプター, "tek-á-copter"). Che bē-su it-poaⁿ gín-á chhit-thô ê sè-kâi ti̍t-seng-chiúⁿ-á, ah-m̄-koh chí-iàu kā tì tī thâu-khak téng, tō ē-tàng chài lâng sì-kè poe.

Sió-tin-tang ê Ji̍t-gí goân-miâ lâi chū i ài chia̍h ê piáⁿ, ドラ焼き (dorayaki).

Lâng-miâ tùi-chiàu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-oân pán ê Sió-tin-tang bat kái miâ. Taⁿ hō·-chò To-la̍h-e-bōng. Jîn-bu̍t ê miâ mā tòe leh kái:

Pún-miâ Sin miâ Ji̍t-pún miâ
Sió-tin-tang (小叮噹) 多啦A夢 Doraemon (ドラえもん)
Tāi-hiông (大雄) bô-piàn Nobi Nobita (野比のび太)
Gî-chēng (宜靜) 靜香 Minamoto Sizuka (源静香)
Ki-an (技安) 胖虎 Gôda Takesi (剛田武) (sió-miâ Gian(ジャイアン))
A-hok (阿福) 小夫 Honekawa Suneo (骨川スネ夫)

Chóng--sī, iû-goân bē-chió siáu che ê lâng koàn-sì kū miâ.

Bûn-hòa siōng-cheng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sî-tāi Cha̍p-chì (A-chiu-pán) ê bāng-chām tī 2004 nî thê-miâ Sió-tin-tang chò "A-chiu ê Eng-hiông" chi-it. In phêng-lūn kóng: "...ē-sái kóng Ji̍t-pún só·-ū ê bûn-hòa gōa-siau-phín, bô 1 ê chhiūⁿ chit chiah 22 sè-kí ê niau, hiah-ni̍h-á un-loán, ū bē-su pêng-iú ê khip-ín-la̍t, kiam ū koài-gōng ê jîn-sèng..."

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]