Iōng-chiá thó-lūn:Kiatgak

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Request for translation. Yanka Kupala and Yakub Kolas[kái goân-sí-bé]

Warm greeting from Belarusian Wikipedia! This year we celebrate 130. birthday of Belarusian great poets en:Yanka Kupala and en:Yakub Kolas Could you help us to translate articles into your unique and honourable language? Thank you in advance! --Rymchonak 2012-nî 1-goe̍h 14-jἰt (Pài 6) 17:12 (UTC)

hello. I`m from Poland and I`ve got one request for you. I collect words in various languages and now I`m looking for word "sugar" in different languages. At the momment I have got 228 counterparts of this word. But I can`t find "sugar" in Taiwanese language, so, can you send me what`s called "sugar" in Taiwanese language?

Please don`t answer here because I`m not User here. Please answer here or send me e-mail (szoltys@o2.pl)

It`s very important for me!

Thank you very much!

--83.30.117.89 18:50, 9 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC) - Szoltys1990 from Polsh Wikipedia

Request yet[kái goân-sí-bé]

Hello second time. I`ve got one request yet. Can you send me what`s the letter after "thn" in Taiwanese sugar because I don`t see it (I have not got a Taiwanese font in my computer). Thank you.

Request yet[kái goân-sí-bé]

Hello second time. I`ve got one request yet. Can you send me what`s the letter after "thn" in Taiwanese sugar because I don`t see it (I have not got a Taiwanese font in my computer). Thank you. --83.30.140.210 05:18, 10 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC) (Szoltys1990)

Sio-chioh-mn̄g[kái goân-sí-bé]

Kiatgak, chia̍h pá--boe? ^^

Góa sī Voyu--lah, lâi chia kā lí sio-chioh-mn̄g--chi̍t-ē. Lí chit-chām-á kha-chhiú chiâⁿ mé--oh, siá chin chē phiⁿ.

Ū 1-kiāⁿ tāi-chì beh chhéng-kàu. Góa khòaⁿ lí ê post lāi-té, " o·" ( pak-tó·-piⁿ ū 1-tiám ê " o " ) kan-taⁿ ē pìⁿ-chò " o? "--neh. M̄-chai sī m̄-sī góa ê browser siat-tēng ê būn-tê, ia̍h-sī pian-bé ū cháu-cheng--khì. Lí kám chai-iáⁿ gôan-in?

Taokara01:59, 13 Nov 2005 (UTC)

 • o? lāi-té hit ê ?hô͘-lô͘-tiám phiau-chún ê Unicode pian-bé (U+0358).
 • Beh khoàⁿ ū? Ài chng ū chi-oān ê jī-hêng, chhiūⁿ Tâi-gí Unicode téng-téng.
 • Beh su-ji̍p? Ē-tit chham-khó Án-chóaⁿ phah-jī ê 1.1.2.3 Phah o· hit tiám.
 • Chham-khó chham-khó. Khah oân-chéng ê kui-hoān tiāⁿ-tio̍h ài kā A-giâu in chhéng-kaù--a. --Kiatgak 11:33, 13 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)

Keyman phòe Firefox 1.5 (RC3)[kái goân-sí-bé]

Kia̍t-ga̍k hiann:

Che Keyman kài-sêng hām Firefox 1.5 chhì-giām-pán bē ha̍h: ALT-n phah bē chhut phīnn-im hû-hō. Firefox 1.0x bô chit-ê būn-tê. Mā bat ū pa̍t-khoán nńg-thé oân-ná sio-siâng ē án-ne . A-giâu 17:06, 18 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)

"Kè-kò͘"[kái goân-sí-bé]

"Kè-kò͘" si̍t-chāi sī teh chioh Hoâ-gí "架構" (framework) chit sû, m̄-koh "kiat-kò͘" (structure) mā ū ha̍h. A-giâu 07:22, 8 Jī-goe̍h 2007 (UTC) "Kut-kè" 骨架 kám ē-sái?--Albert 07:35, 8 Jī-goe̍h 2007 (UTC)

 • Pháiⁿ-sè, í-chá tha̍k ū, chit pái kò͘ beh chhâ World Wide Web, Tâi-ji̍t koh chhâ bô, lâng koh bô sóng-khoài, soah lia̍h-chún sī phah m̄ tio̍h--khì.
 • Albert hiaⁿ, kám-siā. M̄-koh kut-kè Tâi-ji̍t mā bô siu, hoān-sè mā sī chioh-sû? --Kiatgak 06:43, 9 Jī-goe̍h 2007 (UTC)
 • Tan-to̍k khoàⁿ kè-kò͘, kiat-kò͘ kap kut-kè: kut-kè ū kū-thé ê ì-siōng tī--leh, khah hó lí-kái chhun--ê hit 2 ê. --Kiatgak 10:36, 9 Jī-goe̍h 2007 (UTC)
 • Chò khí-bô͘ ê lâng kā removable partial denture ê metal framwork kiò-chò "chhn̂g" (床). Goá m̄-chai i ê lâi-goân sī tó-ūi, chhiáⁿ bóng chham-khó.--Albert 11:57, 9 Jī-goe̍h 2007 (UTC)

lō͘-sóe[kái goân-sí-bé]

Phái-sè, "Chiú" hit-phiⁿ só͘ siá ê "lō͘-sóe" ái goá chit-chióng kóng-hoat ah-sī "lō͘-sé" chiah-tio̍h. Ūi tio̍h sīm-tiōng goá thâu-tú-á mā koh chhâ Kam-jī-tián, hó-ka-chài tī 647-ia̍h ū chhâ--tio̍h. To-siā ū-lín chia̍h-jia̍t-sim hō͘ chit-gê bāng-chām kè-ta̍t cheng-ka put-siáu. Chin kám-siā hoh.--Chhoà-è 15:06, 20 Sì-goe̍h 2007 (UTC)

 • Ta̍k-ê hō͘-siōng thó-lūn kiû chìn-pō͘. Lí kóng ê būn-tê, goá khǹg khì lô͘-sé ê thó-lūn-ia̍h. --Kiatgak 11:21, 21 Sì-goe̍h 2007 (UTC)

Hêng-chèng jîn-oân soán-kí[kái goân-sí-bé]

Kiong-hí lí chiâⁿ chò Holopedia ê hêng-chèng jîn-oân (sysop). A-giâu 10:21, 23 Sì-goe̍h 2007 (UTC)

 • Kám-siā ta̍k-ê bô khì-hiâm. Goá ài kín chhoē sî-kan lâi khoàⁿ ē-tàng tàu chò siáⁿ khang-khoè. --Kiatgak 06:56, 24 Sì-goe̍h 2007 (UTC)

Nonsense titles being re-created[kái goân-sí-bé]

I see that you have the unwanted visits by the index.php spambot and that unwanted pages are re-created and that you have to delete them over and over again. Page titles can be protected to prevent re-creation. Here is more info:

It seems to me that the best way is by 'transcluding the article onto a page with cascading protection enabled, such as Wikipedia:Protected titles. :

 • Make a page called something like Wikipedia:Protected titles.
 • Transclude the unwanted titles onto it.
 • Protect the new page with cascading protection.
 • Whenever a new spambot page (w/w/w.index.php/w/w/talk etc titles that no human will ever search for or use) pops up, add them to the Wikipedia:Protected titles page.
 • Then you will not have to delete the same page title over and over again. It will not stop other titles, very like those already protected, from beeing created, only the exact titles are protectet.

--Jorunn 07:55, 23 Peh-goe̍h 2007 (UTC)


Greetings Kiatgak[kái goân-sí-bé]

Dear Kiatgak, how are you? I am wondering if you would be so kind to help me translate a very short-stub version of one or two sentences of this article for the Bân-lâm-gú wikipedia? Thank you very much for any advice or help you could offer. I hope to hear from you. All my best, Sol-meu 2008-nî 1-goe̍h 25-jἰt (Gō·) 05:10 (UTC)

Support needed[kái goân-sí-bé]

We need your support here. Thanks. --118.93.167.138 2008-nî 6-goe̍h 3-jἰt (Jī) 07:55 (UTC)

您的管理员状态[kái goân-sí-bé]

您好。我是一位监管员。近期社群通过了一项移除“高级权限”(管理员、行政员等)的方针相关讨论)。根据此方针,监管员将会检查没有不活跃方针的wiki上管理员的活动。

您在zh-min-nanwiki上拥有管理员权限并且已达到了不活跃门槛(两年内既无编辑也无操作日志)。由于zh-min-nanwiki上没有管理员权限审核手续,全域方针在此适用。

若想保留您的权限,您应当向本地社群转告监管员向您发出的不活跃通知。如果社群在讨论后决定保留您的权限,请在监管员通告版联系监管员,并给出相关讨论链接,表明本地社群希望保留您的权限,并且您持续拥有这些权限确有必要。

监管员将评估相应回复。若约一个月后没有回复,我们将移除您的管理权限。如有疑问,我们在评估回复的同时也会交与本地社群对此事做出评价。如果您有任何疑问,请在监管员通告版联络我们。


最诚挚的问候,Rschen7754 2014-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 03:16 (UTC)回覆[回覆]