跳至內容

Pang-chān:Án-chóaⁿ phah-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chham-khó: Help:如何輸入白話字

CHÙ-Ì! Chhiáⁿ m̄-thang iōng kū-pán (1.5 pán) ê Taiwanese PackageWikipedia phah pe̍h-oē-jī. Wikipedia iōng thong-iōng-bé chhú-lí pe̍h-oē-jī. Iōng 1.5 pán Taiwanese Package ū ê pe̍h-oē-jī jī-bó ē chaú-cheng piàn loān-bé.

Phah-jī ài iōng siaⁿh?

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iōng ū-hoat-tō͘ su-chhut thong-iōng-bé pian-bé ê Pe̍h-oē-jī nńg-thé. Ē-kha soeh-bêng Keyman kap OpenVanilla 2 chióng ke-si ê iōng-hoat.

Tàu (Install)

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iōng Keyman Pe̍h-oē-jī jī-poâⁿ:

 1. Khì http://lomaji.com/poj/tools/ime/keyman/poj_latest_full.exe kā tóng-àn lia̍h tńg--lâi.
 2. Nā sī lí chìn-chêng ū taù-koè kū-pán ê Keyman, iah sī Keyman Pe̍h-oē-jī jī-poâⁿ, chhiáⁿ seng thêng-chí (Exit) chit-ê kū--ê "Keyman" thêng-sū.
 3. Chhi̍h 2 pái poj_latest_full.exe ê âng-á-phiau, (Install) ê thêng-sū to̍h-ē khai-sí ūn-chok.
 • Chhiáⁿ àn ē-kha ê soeh-bêng iōng Keyman pe̍h-oē-jī jī-poâⁿ (0.6 pán) phah-jī.
  • Beh khai-sí iōng, chhiáⁿ chhi̍h CTRL-ALT-P (3-ê tâng-chê chhi̍h).
  • Àn ē-kha ê pió phah-jī, kap Taiwanese Package ê phah-hoat chin sio-siâng.

Chù-ì: Tiāⁿ-tiāⁿ tú-tio̍h ê būn-tê sī khah kū ê pán-pún.

Phah siaⁿ-tiāu jī-bó ê pō͘-sò͘:

 1. Seng chhi̍h 1-ê âng-sek ê hû-hō (` ' ^ = |). Chiah-ê hû-hō hō-chò deadkey, chhi̍h--lo̍h-khì bē sûi-sî cháu chhut lâi.
 2. Sûi chiap-sòa chhi̍h 1-ê nâ-sek ê ūn-bó-jī (a, i, u, e, o, o͘, m, n).

Seng phah siaⁿ-tiāu chiah phah ūn-bó
a i u e o m n, ng
' á í ú é ó ó͘ ḿ ń
` à ì ù è ò ò͘ ǹ
^ â î û ê ô ô͘
= ā ī ū ē ō ō͘
| o̍͘

Í-siōng lēng-gōa 1 chióng piáu-sī:

Phah Hián-sī Phah Hián-sī Phah Hián-sī Phah Hián-sī Phah Hián-sī Phah Hián-sī Phah Hián-sī
' a á ' e é ' i í ' o ó ' q ó· ' m ḿ ' n ń
` a à ` e è ` i ì ` o ò ` q ò· ` m ` n ǹ
^ a â ^ e ê ^ i î ^ o ô ^ q ô· ^ m ^ n
= a ā = e ē = i ī = o ō = q ō· = m =n
| a | e | i | o | q o̍· | m | n
Phah phīⁿ-im
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
Phah Hián-sī
ALT-n
Phah o͘ hit tiám
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
Phah Hián-sī Soat-bêng
ALT-. · Tiong-kan-tiám (U+00B7)
ALT-SHIFT-. Téng-chiàⁿ-cho·-ha̍p-tiám (U+0358)
 • Windows 95: khah kū ê chok-gia̍p-hē-thóng hoān-sè ē chhut būn-tê.
 • Microsoft Excel: tī Excel phah "ALT-n" bē cháu chhut " ⁿ ".
 • Tī chi̍t-kóa-á èng-iōng nńg-thé ê khôan-kéng chi-hā, pí-lūn-kóng "QQ", bo̍k-chiân iáu-koh bô-hoat-tō· sú-iōng "Keyman pe̍h-oē-jī jī-poâⁿ (0.6 pán)" phah-jī.

Kî-thaⁿ ê soat-bêng

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ē-sài chham-khó:

 • Chhiáⁿ an-chng scim liáu-āu an-chng scim-openvanilla, án-ne tio̍h ē-sái iōng openvanilla ê pe̍h-ōe-jī su-ji̍p. [1]
 • Phah Tâi-gí
 • Gboard (su-ji̍p-hoat hāng-bo̍k tī Eng-gí kài-bīn hō chò "Southern Min", khó-lêng su-iàu seng phah khui "[English one] ([XA])" giân-gí)

Bōe-hiáu phah tiāu-hû

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bē-hiáu phah tiāu-hû mā sī ē-tàng kòng-hiàn.

 • Beh hō͘ lâng siu-kái ê ia̍h ū lia̍t chhut só͘-ū ê "te̍k-sû jī-bó". Ē-sái kéng lâi iōng. (Chham-khó ē-té-bīn ê tô͘)
 • Seng phah bô tiāu ê bûn-jī a̍h-sī iōng sò͘-jī tāi-thè. Pa̍t-lâng ē kā kái chò chèng-sek ê bûn-jī.
 • Mā ōe-sái iōng chit-ê Pe̍h-ōe-jī choán-ōaⁿ thêng-sek! Chin hó-iōng!

Te̍k-sû jī-bó tiàm-tī siu-kái-ia̍h ê ē-té-bîn