Kok-chè Chhiah Si̍p-jī kap Âng Goe̍h-bâi ūn-tōng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Kok-chè Chhiah Si̍p-jī kap Âng Goe̍h-bâi ūn-tōng sī 1 ê í chín-kiù jîn-lūi sèⁿ-miā kap kiān-khong chò bo̍k-phiau ê ūn-tōng.

Sui-bóng che sī 1 ê phoe-bô͘ kài toā ê kok-chè cho͘-chit, m̄-koh i sio̍k-tī bîn-kan ê êng-ûi, pēng bô siū-tio̍h chèng-hú ê khòng-chè.

Chhiah Si̍p-jī ū 1 ê chhut-tī kok-chè-hoat ê te̍k-sû khang-khoè, i sī ûi-it 1 ê ū kok-chè-hoat kau-tiōng jīm-bū ê bîn-kan thoân-thé.

Chit-ê kok-chè ūn-tōng ū hun-chò 3 ê hē-hāng:

Kok-chè Chhiah Si̍p-jī Hoē (ICRC) ê phiau-thâu.
  • Kok-chè Chhiah Si̍p-jī kap Âng Goe̍h-bâi Hia̍p-hoē Liân-bêng (IFRC) sī tī 1919 nî khí-ki--ê, bo̍k-tek sī beh khak-si̍t Kok-chè Chhiah Si̍p-jī kap Âng Goe̍h-bâi ē-tàng saⁿ-kap ha̍p-chok, tī toā phoe-bô͘ ê kín-kip sū-kiāⁿ tong-tiong, thang chò-hoé êng-ûi kiù-chō͘ ê jīm-bū. Chit-ê cho͘-chit ê pì-su-chhù mā kāng-khoán siat tī Sūi-sū ê Genève.
  • Thong-sè-kài ê kok-ka lóng chha-put-to ū Chhiah Si̍p-jī iah Âng Goe̍h-bâi Hia̍p-hoē. 186 ê kok-ka ê Chhiah Si̍p-jī kap Âng Goe̍h-bâi Hia̍p-hoē ū tit-tio̍h Kok-chè Chhiah Si̍p-jī Hoē ê sêng-jīn, chiap-la̍p in chò Kok-chè Chhiah Si̍p-jī kap Âng Goe̍h-bâi Hia̍p-hoē Liân-bêng ê hoē-oân. Ta̍k-ê hia̍p-hoē tī in pún-kok chò-kang, sūn-thàn kok-chè-tek ê jîn-tō hoat-lu̍t kap chit-ê kok-chè ūn-tōng ê kui-tēng. Nā ū pit-iàu, sûi-ê kok-ka pún-sin ê hia̍p-hoē mā ē-ēng-tit chiông-sū kok-chè jîn-tō hoat-lu̍t bô ti̍t-chiap kóng--tio̍h iah ūn-tōng bô ti̍t-chiap siū-koân ê khang-khoè. Pí-lūn "Eng-kok Chhiah Si̍p-jī Hia̍p-hoē" tī kong-kiōng sū-kiāⁿ cho͘-chit chū-goān ê kiù-hō͘-chhia, Tiong-hoa Bîn-kok Chhiah Si̍p-jī Hoē chi-oān iân-hoeh ê khang-khoè téng-téng.

In-ūi Si̍p-jī kap Goe̍h-bâi khan-sia̍p tio̍h Ki-tok-kàu kap Islam-kàu ê ì-hâm, Genève Kong-iok 3 ê hù-ka hia̍p-gī lāi-tè ê Hia̍p-gī III (2005 nî) ū gí-tēng chhái-iōng hù-ka ê phoàⁿ-jīn phiau-thâu, chhú âng chúi-chiⁿ tāi-piáu chhiah si̍p-jī, phiah-khui chong-kàu ê hâm-ì khò-lêng chō-sêng ê būn-tè.

Flag of the Red Cross.svgFlag of the Red Crescent.svg Flag of the Red Crystal.svg
Chhiah Si̍p-jī ūn-tōng ê 3 ê kok-chè phiau-thâu:
chhiah Si̍p-jī, âng Goe̍h-bâi kap âng Chúi-chiⁿ.