O͘-chúi-kau

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Tâi-ôan Hái-kiap

O͘-chúi-kau (Tâi-ôan Hái-kiap), sī tī-leh Tâi-ôan kah Tiong-kok Tāi-lio̍k tiong-kan ê 1-tiâu hái-kau. Té-lí-ha̍k chí-bêng Tâi-ôan-hái-kiap ê hái-he̍k hōan-ûi sī án-ne ê: siōng pak-pêng chham Tang-hái ê hun-kài-sòaⁿ sī í Tâi-ôan-tó ê Hù-kùi-kak kah Hok-kiàn Pêng-thâm-tó ê liân-sòaⁿ ûi piau-chún; siong lâm pêng sī í Hok-kiàn Tang-soaⁿ-tó hām Tâi-ôan Gô-lôan-phīⁿ chi-kan ê liân-sòaⁿ chò hun-kài-sòaⁿ, óa lâm pêng to̍h-sī Lâm-hái kah Pa-sū-hái-kiap.

Tâi-ôan-hái-kiap chú-iàu mā-sī Tāi-lio̍k-kè (Tāi-lio̍k-pêⁿ) ê té-lí hêng-thài. Hái ê chhim-tō͘ bô chhiau-kòe 200 kong-chhioh. Hái-he̍k lāi ê tó-sū, tî-liáu khò-kīn Tāi-lio̍k ê iân-hái tó-sū í-gōa, iáu-koh ū Phêⁿ-ô͘-kûn-tó kah Pîn-tong ê Sió-liû-kiû.

Éng-kòe, Tâi-ôan-hái-kiap hō͘ lâng kiò-chòe O·-chúi-kau. Bêng, Chheng nn̄g-ê tiâu-tāi, chiâⁿ chōe Bân-lâm-lâng kah Kńg-tang ê kheh-lâng-á sian-āu liâu-kòe chit-tiâu O͘-chúi-kau lâi-kàu Tâi-ôan khui-hng (開墾). Chin chōe kòe-tò͘ ê lâng hō· hong-éng kah hái-chúi hap--khì, éng-óan bô-miā koh tiōng-seng. Tùi kó͘-chá-lâng lâi kóng, Tâi-ôan-hái-kiap sī hiah-nī-á hong-hiám, ē-tàng kóng sī "cha̍p khì káu bô-miā". Kàu-taⁿ tī Bân-lâm kah Tâi-ôan bîn-kan lóng ū teh kóng 1-kù sio̍k-gí-ōe, hō͘-chòe "liâu-chúi kòe Tâi-ôan, ē-kha (siang-kha) kiat nn̄g-ôan" ( 蹽水过台湾,下骹(双骹)结两丸 ).