Tē-kiû

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Tē-kiû
Tùi Apollo 17 khoàⁿ tē-kiû (1972)

Tùi Apollo 17 khoàⁿ tē-kiû

Bu̍t-chit sèng-chit
Chhiah-tō poàⁿ-kèng 6,378.135 km
Ke̍k-tē poàⁿ-kèng 6,356.750 km
Pêng-kin poàⁿ-kèng 6,372.795 km
Chhiah-tō îⁿ-kèng 40,075.004 km
Ke̍k-tē îⁿ-kèng 39,940.638 km
Pêng-kin îⁿ-kèng 40,041.455 km
Iông-liōng 1.0832×1012 km3
Chit-liōng 5.9737×1024 kg
Bi̍t-tō· 5.515 g/cm3
Piáu-bīn-chek 510,065,284.702 km2
Chhiah-tō piáu-bīn tāng-le̍k 9.766 m/s2 (1 gee)
Escape velocity 11,180 m/s
Sidereal rotation period 23.934 tiám-cheng
Equatorial inclination to orbit 23.45°
Piáu-bīn un-tō·
siōng-kē pêng-kin siōng-koân
185 K 287 K 331 K
Piáu-bīn ap-le̍k 1 bar
Kúi-tō sèng-chit
Kàu Ji̍t-thâu ê pêng-kin kī-lī 149,597,890 km (1.000 A.U.)
Perihelion (siōng óa) 147,100,000 km
Aphelion (siōng hn̄g) 152,100,000 km
Sidereal orbit period 365.25636 days (1.0000174 )
Pêng-kin kúi-tō sok-tō· 29,785.9 m/s
Orbital eccentricity 0.01671022
Orbital inclination to Ecliptic 0.00005°
Kúi-tō îⁿ-kèng 924,375,700 km
Oē-chheⁿ 1 (Go̍eh-niû)
Siáⁿ-lâng ê oē-chheⁿ Ji̍t-thâu
Tāi-khì sêng-hūn
nitrogen 77%
sng-sò· 21%
argon 1%
carbon dioxide

chúi-khì

bî-liōng

Tē-kiû (地球) sī Thài-iông-hē 9 tōa hêng-chheⁿ chi-it, nā-beh pí-kàu chià-ê hêng-chhiⁿ lī Ji̍t-thâu ê hn̄g-kīn, Tē-kiû sǹg-sī pâi tī tē-3-ūi. Tē-kiû sī leh ûi-jiâu Ji̍t-thâu chò kong-choán, siâng-sî iū-koh chū-choán chò ūn-tòng. Tē-kiû kong-chóan ūn-hêng ê kúi-tō liōng-kî-iok sī "ah-nn̄g-hêng"--ê. Tē-kiû se̍h Ji̍t-thâu 1-khôan sī 1-nî, chū-chóan 1-khôan sī 1-ji̍t (1-kang). Tē-kiû sī Thài-iông-hē siōng tōa ê lio̍k-tē hêng-seng (terrestrial planet), sī bo̍k-chêng ûi-chí, jîn-lūi chai-iáⁿ--ê î-it ū chúi kah sèⁿ-miā tī-leh ê hêng-chhiⁿ.

Tē-kiû ko·-ko· ū 1-lia̍p thian-jiân ê oē-chheⁿ, tō-sī go̍eh-niû. Ge̍h-niû ûi-jiâu Tē-kiû se̍h 1-khôan sī 1 go̍eh-ji̍t.

Sîn-kî ê hêng-chhiⁿ[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Thài-iông-hē 9 tōa hêng-chhiⁿ sī : Chúi-chheⁿ, Kim-chheⁿ, Tē-kiû, Hóe-chheⁿ, Bo̍k-chheⁿ, Thô·-chheⁿ, Thian-ông-chheⁿ, Hâi-ông-chheⁿ kah Bêng-ông-chheⁿ. Tī-leh Ú-tiū tang-tiong, Tē-kiû sī ûi-it chûn-chāi chúi kah ióng-khì ê chhiⁿ-kiû, che to̍h-sī Tē-kiû siāng-kài te̍k-pia̍t ê só·-chāi. Tē-kiû lī Jit-thâu tāi-iok 1-ek 5000-bān kong-lí hn̄g, kng-sòaⁿ ùi Ji̍t-thâu kiâⁿ-kàu Tē-kiû piáu-bīn, su-iàu 8 hun 20 bió ê sî-kan. Tē-kiû kong-chóan ê sok-tō· sī 1 tiám-cheng 1600 kong-lí, lán lâng soah lóng kám-kak bōe--chhut-lâi. Ge̍h-niû kah Tē-kiû chi-kan ê kū-lî sī 38-bān 4400 kong-lí.

Tē-kiû sī tī-sî hêng-sêng--ê[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Kàu-kah bo̍k-chiân ûi-chí, kho-ha̍k-ka hoat-hiān kóng Tē-kiû téng siāng-kài kó·-chá ê giâm-chio̍h chha-put-to hêng-sêng tī 45~46 ek nî í-chêng, hit-tong-sî Thài-khong tiong chûn-chāi chin-chiàⁿ chōe ê eng-ia kah thô·-hún. In-ūi eng-ia kah thô·-hún ná-lâi-ná-chōe, ná-kha̍h-ná-kāu, sî-kan chi̍t-ē kú-tn̂g, soah lâi hêng-sêng hiān-chú-sî ê Thài-iông-hē kah chiòng hêng-chheⁿ, Tē-kiû mā-sī tī chit-khóan ê chêng-hêng chi-hā seⁿ-chiâⁿ--ê.

Tē-kiû sī jîn-lūi kah seng-bu̍t seng-chûn ê só·-chāi, i ê gōa-piáu îⁿ-lìn-lìn, chhin-chhiūⁿ 1-lia̍p kiû. lán lâng kā chit-lia̍p kiû khòaⁿ-chòe sī iû 2 pō·-hūn chó·-sêng--ê, to̍h-sī "tē-sim" kah "tē-hâm" (Hàn-jī: 地心,地函). Ah tē-hâm ê piáu-bīn sī "tē-khak" (Hàn-jī: 地壳).

Hái kah lio̍k-tē ê kiû-thé[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tē-kiû ê gōa-hêng sī téng-ē lio̍h-á khah píⁿ, tiong-ng lio̍h-á khah phòng, ē-sái kóng sī ah-nn̄g-hêng ê kiû-thé. Tē-kiû ū 2-tiâu chú-iàu ê pòan-kèng, khah tn̂g--ê hit-tiâu keng-kòe Chhiah-tō, tāi-iok 6378 kong-lí tn̂g; khah té--ê hit-tiâu keng-kòe Lâm-Pak-ke̍k, tāi-iok 6356 kong-lí tn̂g.

Tē-kiû ê piáu-bīn-chek tāi-iok 5-ek 1000-ban km², kî-tiong 71% sī hái-iûⁿ, lio̍k-tē bīn-chek kan-na chiàm 29%--niā-niā.

Tē-kiû gōa-piáu-bīn li-li lak-lak, mi̍h-mi̍h mauh-mauh, bōe pêⁿ-tháⁿ. Lio̍k-tē ê pêng-kin kôan-tō· kan-nā 875 kong-chhioh, put-jī-kò, sè-kài siāng-kôan ê soaⁿ Chomolangma Hong (珠穆郎玛, tī Se-chōng 喜瑪拉雅), i ê hái-po̍at ū 8848 kong-chhioh. Hái-iûⁿ ê pêng-kun chhim-tō· tāi-iok sī 3800 kong-chhioh, siōng-chhim ê Mariana hái-kau ū 10,911 kong-chhioh.

Chām-gōa liân-kiat[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Thài-iông-hē
Eight Planets.png
Chheⁿ: Ji̍t-thâu
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hoé-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thian-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thian-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi