Ji̍t-thâu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Ji̍t-thâu (Thài-iông) sī lán thài-iông-hē î-it ê 1 lia̍p chheⁿ. Tē-kiû kap só·-ū kî-thaⁿ ê hêng-seng lóng lia̍h ji̍t-thâu chò chiu-choán ê tiong-sim. Ji̍t-thâu mā-sī thian-bûn-ha̍k lāi-té lán khiā ê thian-hô-hē chē-chē chheⁿ ê kî-tiong 1 lia̍p.


In-ūi thài-iông-hē ê hêng-seng lóng àn ji̍t-thâu teh se̍h, só·-í tī thian-bûn-ha̍k kap thài-khong lú-hêng ê kè-e̍k lāi-té, ji̍t-thâu oan-nā chin tiōng-iàu, it-poaⁿ lóng hō· lâng the̍h lâi ēng chòe kí-hô ê tiong-sim-tiám. Lēng-gōa thài-khong-chûn mā ē-tàng sūn thài-iông-hong lâi sái, thài-iông-hong sī ji̍t-thâu siā--chhut-lâi ê lia̍p-chí.

Thài-iông-lêng kap kong-ha̍p-chok-iōng hō· o̍ah-miā kā en-thu-lo·-phi (entropy) ge̍k-choán, mā thàu-kòe chhòng-chō koh khah ho̍k-cha̍p ê hun-chú, chhin-chhiūⁿ nn̄g-pe̍h-chit kap kàⁿ-sò· (enzyme), lâi kā khah-bô ti̍t-sū ê hun-chú hôe-ho̍k ti̍t-sū.

Lán chòe-kīn chai-iáⁿ ū chi̍t-kóa khiā tī hái-té ê o̍ah-mi̍h, in sui-bóng chiò bē-tio̍h ji̍t-thâu, m̄-koh sī khò hòa-ha̍k-ha̍p-sêng (chemosynthesis) lâi seng-chûn--ê. In só· ēng--ê sī tē-kiû chiâⁿ-hêng ê sî lâu--lo̍h-lâi ê lêng-liōng. Chit-ê lia̍h-chāi-gōa, jîn-lūi mā ē-hiáu lī-iōng he̍k-iông-ha̍p kap he̍k-hun-lia̍t lâi tit-tio̍h lêng-liōng. Tî-liáu téng-bīn chiah-ê hong-sek í-gōa, lóng-chóng ê o̍ah-miā lóng tio̍h óa-khò Ji̍t-thâu téng-kôan só· hoat-seng ê he̍k-iông-ha̍p lâi tit-tio̍h seng-chûn su-iàu ê lêng-liōng.

Tī ji̍t-thâu téng-kôan, kheng (H, chúi-sò͘, hydrogen) hām hāi (He, helium) kap chò-hóe lâi sán-seng lêng-liōng, tī khah-óa ji̍t-thâu tiong-sim ê só·-chāi mā ū kî-thaⁿ khah tāng ê gôan-sò· teh iông-ha̍p.

Ji̍t-thâu-o·-chí ē kái-piàn tē-kiû-téng ê thiⁿ-khì, mā-ē éng-hióng tio̍h tiān-chú-khì-châi.

Thài-iông-hē
Eight Planets.png
Chheⁿ: Ji̍t-thaû
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hoé-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thiⁿ-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thiⁿ-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi

sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf