Pang-chān:Pian-chi̍p

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chit hūn soat-bêng bûn-kiāⁿ kà lâng án-choáⁿ iōng Wikipedia ê wiki gí-hoat phian-chi̍p bûn-chiuⁿ. Ká-sú ū toh-ūi bô chheng-chhó--ê, chhiáⁿ siu-kái a̍h-sī tiàm thó-lūn-ia̍h thó-lūn.

Sió siu-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikipedia khu-pia̍t "tōa siu-kái" kap "sió siu-kái". It-poaⁿ lâi kóng, sió siu-kái pau-koat kàu-chèng phèng-im, chhiâu bûn-jī keh-sek, sió chhiâu bûn-jī lōe-iông. Kî-thaⁿ ê phian-chi̍p lóng sī tōa siu-kái, che pau-koat siau-tû 1 tōa chōa jī, kái-siá lōe-iông, pó·-chhiong lōe-iông, oāⁿ tô·, téng-téng. Kan-taⁿ ū khui kháu-chō jī-chhiáⁿ ū teng-ji̍p ê iōng-chiá chiah ū-thang chí-tēng i ê phian-chi̍p sī "sió siu-kái".

Iōng-chiá ē-tàng soán-te̍k mài tī Chòe-kīn ê kái-piàn hit ia̍h khòaⁿ tio̍h sió siu-kái, án-ne ē-tàng choan-sim chù-ì khah tiōng-iàu ê kái-piàn.

M̄-thang kā tōa kái-piàn chù-siá sī sió siu-kái, iû-kî sī thâi lōe-iông ê tōa tōng-chok keng-ka m̄-thang kóng sī sió siu-kái. Kah-nā bô tiuⁿ-tî chù m̄-tio̍h, lô-hoân tńg-khì têng pó· chù, soat-bêng téng 1 hāng si̍t-chāi sī tōa siu-kái.

Wiki gí-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tōaⁿ-lo̍h, paragraph, lia̍t-toaⁿ kap soàⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Beh khòaⁿ-khì-lâi chhiūⁿ án-ne... ...Lí ài phah

Tōaⁿ-lo̍h ê thâu:

Tōaⁿ-lo̍h

Tōaⁿ-lo̍h kiáⁿ

Tōaⁿ-lo̍h sun


== Tōaⁿ-lo̍h ==

=== Tōaⁿ-lo̍h kiáⁿ ===

==== Tōaⁿ-lo̍h sun ====

Chhi̍h Enter 1 pái bē khui sin toāⁿ-lo̍h.

Ji̍h 2 pái chiah ē.

Chhi̍h Enter
1 pái 
bē khui 
sin toāⁿ-lo̍h. 

Ji̍h 2 pái 
chiah ē.
Pek i oāⁿ-chōa
mā ū khó-lêng (chīn-liōng mài).
Pek i oāⁿ-chōa<br/>mā ū khó-lêng (chīn-liōng mài).
 • Lia̍t-toaⁿ chin hó siat:
  • lia̍t 1 hāng, thâu-chêng hē 1 lia̍p chheⁿ (*)
   • jú chē lia̍p chheⁿ jú ē-kha-chàn.
* Lia̍t-toaⁿ chin hó siat:
** lia̍t 1 hāng, thâu-chêng hē 1 lia̍p chheⁿ (*)
*** jú chē lia̍p chheⁿ jú ē-kha-chàn.
 1. Ū sò·-jī ê lia̍t-toaⁿ mā kán-tan:
  1. it
 2. che mā sī jī, m̄-koh bô kāng chàn.
# Ū sò·-jī ê lia̍t-toaⁿ mā kán-tan:
## it
## jī
# che mā sī jī, m̄-koh bô kāng chàn.
 • Sīm-chí ē-sái 2 chióng thàu-lām
  1. a̍h sī pau tī lāi-té
   • chhiūⁿ án-ni
    mā ē-sái tī lia̍t-toaⁿ lāi-té
    oāⁿ-chōa
* Sīm-chí ē-sái 2 chióng thàu-lām
*# a̍h sī pau tī lāi-té
*#* chhiūⁿ án-ni<br>mā ē-sái tī lia̍t-toaⁿ lāi-té<br>oāⁿ-chōa
Tēng-gī lia̍t-toaⁿ
lia̍t chhut 1 kóa tēng-gī
sû ê tēng-gī
; Tēng-gī lia̍t-toaⁿ : lia̍t chhut 1 kóa tēng-gī
; sû : sû ê tēng-gī
Colon chhōa-thâu ē hit chōa (toāⁿ-lo̍h) ê tò-chhiú-pêng ū làng-phāng.

Phah Enter ē-tàng khai-sí 1-ê sin chōa (it-poaⁿ ê keh-sek).

Che chú-iàu iōng lâi ín-iōng 1-tōaⁿ khah tn̂g ê bûn-jī. Chóng--sī mā chhiâng-chāi iōng lâi hoa̍t-lo̍h thó-lūn-ia̍h ê tùi-oē.

: Colon chhōa-thâu ē hit chōa (toāⁿ-lo̍h) ê tò-chhiú-pêng ū làng-phāng. 
Phah Enter ē-tàng khai-sí 1-ê sin chōa (it-poaⁿ ê keh-sek).
IF a line of plain text starts with a space THEN
 it will be formatted exactly
  as typed;
 in a fixed-width font;
 lines won't wrap;
ENDIF
this is useful for:
 * pasting preformatted text;
 * algorithm descriptions;
 * program source code
 * ASCII art;
 * chemical structures;

WARNING If you make it wide, you force the whole page to be wide and hence less readable. Never start ordinary lines with spaces.

(see also below)
 IF a line of plain text starts with a space THEN
  it will be formatted exactly
   as typed;
  in a fixed-width font;
  lines won't wrap;
 ENDIF
 this is useful for:
  * pasting preformatted text;
  * algorithm descriptions;
  * program source code
  * ASCII art;
  * chemical structures;
Centered text.
<center>Centered text.</center>
1 tiâu hoâiⁿ ê soàⁿ: bīn-téng

ē-kha

Chú-iàu iōng lâi chéng-lí thó-lūn-ia̍h.

1 tiâu hoâiⁿ ê soàⁿ: bīn-téng
----
ē-kha

Tô·[siu-kái | kái goân-sí-bé]

See Extended image syntax for more options.

Beh khòaⁿ--khì-lâi chhiūⁿ án-ne... ...Lí ài phah
1 tiuⁿ tô·: Wikipedia - Chū-iû ê Pek-kho-choân-su

It-poaⁿ kan-na ún-chún iōng ū thoân chiūⁿ lán bāng ê iáⁿ-siòng, pau-koah commons: chit ê kong-ke ê iáⁿ-siòng chi̍p. Beh thoân iáⁿ-siòng chiūⁿ-bāng, khì Special:Upload. Í-keng chiūⁿ-bāng ê iáⁿ-siòng tī Special:Imagelist ē-tit khoàⁿ.

1 tiuⁿ tô·: [[Image:Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg]]

Tô· + tāi-thè bûn-jī:

[[Image:Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg|Wikipedia - Chū-iû ê Pek-kho-choân-su]] 

Liû-lám-khì nā siat-tēng bô beh hián-sī tô· (a̍h-sī hián-sī bē chhut-lâi), ē oāⁿ hián-sī hit tiuⁿ tô· ê tāi-thè bûn-jī. Só·-í siāng hó ū siat chit khoán bûn-jī (kán-tan biô-siá tô· ê lōe-iông).

Chhi̍h tô· ē cháu khì hit tiuⁿ tô· ê biô-su̍t-ia̍h. Mā ē-sái ti̍t-chia̍p liâm khì hit ia̍h (Image thâu-chêng ke : 2 tiám): Image:Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg

[[:Image:Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg]]

Beh chò 1 ê bûn-jī liân-kiat ti̍t-chia̍p liâm khì 1 tiuⁿ tô·, iōng "media":
Holopedia ê ang-á-phiau


[[media:Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg|Holopedia ê ang-á-phiau]]

Ke-si-thâu-á[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Mozilla Firefox ê iōng-chiá ē-sái an-chng Michael Keppler ê Wikipedia extension.