Mozilla Firefox

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Firefox 1.0, Eng-gí pán

Mozilla Firefox (chìn-chêng kiò chò Phoenix, Mozilla Firebird) sī Mozilla Ki-kim-hōe chhōa-thâu khai-hoat ê 1-ê bāng-lō· liû-lám-khì. Firefox ū lâng hoan-e̍k chò Hóe-hô·-lî. I hām khah chá khai-hoat ê Mozilla Suite sio-siâng, sī khai-hòng goân-má (open source) ê chū-iû nńg-thé (hí-khó-su iōng Mozilla Public License), chham-ú khai-hoat ê gī-kang kúi-nā-pah lâng. Firefox tī 2004 nî 11-goe̍h 9 chèng-sek tùi-gōa kong-khai 1.0 pán. Chóng--sī, chìn-chêng tō í-keng ū chē-chē mûi-thé tan-ūi, koan-chhat-ka o-ló. Firefox 1.0 tī 12 kang lāi tō hông lia̍h 5-pah-bān pái khah ke, ah tī 1 goe̍h-ji̍t ê sî-kan chi-lāi ū chhiau-kòe 1-chheng-bān pái ê hā-chài.

Firefox siāng sin ê pán-pún sī 3.0 pán, 2008 nî 6 goe̍h 17 kong-khai. Kong-khai ê 24 tiám-chēng lāi phah-phoà kì-lio̍k, hông lia̍h chhiau-koè 8-pah-bān pái.

Firefox 89

Khai-hoat le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit ê kè-ōe pún-chiâⁿ sī Mozilla kè-ōe ê 1-ê chhì-giām-sèng ê hun-ki (Eng-gí: branch). Mozilla ê chi̍t-kóa-á khai-hoat-chiá kám-kak hit-ê kè-ōe kòe-thâu siū Netscape ê iau-kiû sok-pa̍k, sán-phín ê kong-lêng oân-ná thài chē-ê (chō-chiâⁿ nńg-thé-phòng), in choaⁿ-á koat-tēng khai-sí khai-hoat 1-ê khah sè, khah kín, tan-tan ū liû-lám-khì ê sin sán-phín, thâu-khí-sian hō-miâ Phoenix (hōng-hông-chiáu). Kàu taⁿ í-keng chiâⁿ-chò chéng-kô Mozilla khai-hoat ê chú-iàu hong-hiòng, àn-sǹg bī-lâi ē chhú-tāi bo̍k-chêng ê Mozilla sán-phín. Chá-kî ê khai-hoat-chiá sī Dave Hyatt kap Blake Ross; hiān-chú-sî sī Ben Goodger chhōa-thâu.

Ū kúi-nā-ê liû-lám-khì oân-ná sú-iōng Mozilla ê Gecko pâi-pán iân-jín, khó-pí kóng Galeon, Epiphany, K-Meleon, Camino. Chóng--sī kan-na Firefox hām Mozilla sio siâng, lóng iōng XUL chit ê iōng-chiá kài-bīn gí-giân siat-kè kài-bīn. XUL ē-sái tī bô kāng pêⁿ-tâi, chok-gia̍p hē-thóng (OS) lāi-té sú-iōng, hong-piān lâng khok-chhiong kong-lêng, pau-koah oāⁿ chú-tê (phôe), tàu khok-chhiong-kiāⁿ.

Te̍k-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ē-kha thó-lūn Firefox ê te̍k-sek. Kî-tiong pō·-hūn Mozilla Suite, Opera, Safari, téng-téng ê liû-lám-khì oân-ná ū.

Phiau-chún
Firefox chhin-chhiūⁿ só·-ū ê Mozilla sán-phín, i àn-chiàu W3C ê WWW phiau-chún kiâⁿ, pau-koah chi-oān in ê (X)HTML, CSS kap MathML. CSS2 khah chē í-keng ū chi-oān; iáu teh chhiâu ê CSS3 phiau-chún mā ū pō·-hūn chi-oān. Firefox chi-oān ECMA/ISO ê JavaScript phiau-chún (ECMAScript). Chi-oān sin phiau-chún (SVG, APNG, XForms, téng-téng) ê khang-khòe tng teh chìn-hêng. Firefox tùi PNG chit ê tô·-hêng keh-sek ê chi-oān pí IE khah thàu-thiat, ū châi-tiāu chhú-lí thàu-bêng-tō· (transparency).
An-choân-sèng
Kàu taⁿ Firefox ê an-choân-sèng pí IE ke khah koân, hoat-kiàn ê nńg-thé-khang it-poaⁿ chiâⁿ kín tō siu-pó· hó-sè. An-choân kong-si Secunia.com 2004 nî 12 goe̍h 1 hō ê pò-kò hián-sī Firefox bô poàⁿ hāng bōe siu-pó· ê khang, ah IE iá ū 19 hāng.
Hun-ia̍h liû-lám
Firefox ún-chún lâng tiàm kāng 1 ê thang-á khui kúi-nā-ê bāng-ia̍h. Chá-chêng ê Mozilla Suite tō ū hun-ia̍h liû-lám (tabbed browsing) ê kong-lêng; Firefox tùi hia sêng-sio̍k. Pán-pún 1.0 khai-sí ū thang kiông-chè só·-ū ê liân-kiat khui tī hun-ia̍h, mài khui sin thang-á.
Tiô-thang-á-tòng
Firefox ū chó·-tòng tiô-thang-á (pop-up) ê hoat-tō·. I chū-pún siat-tēng ē tòng-tiâu só·-ū bāng-chām tōaⁿ--chhut-lâi ê tiô-thang-á. Iōng-chiá ē-iōng-tit siat 1 ê "pe̍h-miâ-toaⁿ" lia̍t chhut bô beh chó·-tòng ê chām, mā ē-sái oân-choân mài chó·-tòng. Firefox chá-kî tō ū tiô-thang-á-tòng chit ê phiat-pō·. IE kàu-kah Windows XP (SP2) chhut-lâi liáu-āu chiah ke chit khoán kong-lêng.
Lia̍h-tóng-àn hoa̍t-lo̍h-khì
Firefox ùi 0.8-pán khai-sí ū 1 ê "lia̍h-tóng-àn hoa̍t-lo̍h-khì" (download manager). Chìn-chêng hām IE sio-siâng, kiàn lia̍h 1 kiāⁿ tō cháu chhut 1 sìⁿ thang-á chhut--lâi. Sin pān-hoat thóng-it hoa̍t-lo̍h. Bo̍k-chêng siāng tōa ê phoe-phêng sī che bô chi-oān cross-session resuming (tòng-tiām hā-chài liáu-āu koh chiap-sòa lia̍h ê hoat-tō·, jī-chhiáⁿ tiong-kan ē-sái kā liû-lám-khì koaiⁿ-tiāu); m̄-koh Firefox 3 kui ê hoa̍t-lo̍h-khì lóng têng siá--koè, tō ū chiap-soà lia̍h ê kong-lêng.
Oa̍h Su-chhiam
Thoân-thóng ê su-chhiam chū 1.0 PR khai-sí pìⁿ-chiâⁿ hoa̍t-lo̍h RSS/Atom "chhī-liāu" (feed) ê ke-si, hō·-chò Live Bookmarks. Múi 1 pit chhī-liāu pìⁿ 1 ê su-chhiam giap-á (folder), giap-á lāi-té ê su-chhiam tāi-piáu chhī-liāu thê-kiong ê sin-bûn-tiâu. Firefox ē àn-sî khì sûn tēng-ia̍t ê chhī-liāu. Iōng-chiá kiám-cha su-chhiam tō ē-tit chai-iáⁿ sin-bûn chhī-liāu ê tōng-chēng. Chìn-chêng ê chhī-liāu kái-tha̍k nńg-thé lóng mā kā chhī-liāu chún-chò sī it-poaⁿ ê bāng-ia̍h liân-kiat, ia̍h-tō-sī 1 ê su-chhiam, ah sin-bûn hāng-bo̍k hām su-chhiam bô tī-tāi.
Chú-tê
Firefox ū-hoat-tō· oāⁿ phôe (skin), múi-1-tè phôe tāi-piáu 1 ê "chú-tê" (theme) he̍k-chiá kóng khoán-sek. Mozilla ê Update chām thê-kiong chē-chē khoán-sek chāi lâng lia̍h khì iōng. Chia ê chú-tê lóng sī sú-iōng-chiá kòng-hiàn--ê, iōng XUL siá--ê.
Khok-chhiong-kiāⁿ
Firefox ún-chún lâng tàu nńg-thé kiāⁿ, hō·-chò "khok-chhiong-kiāⁿ" (extensions). Khok-chhiong-kiāⁿ iōng lâi khok-chhiong ki-pún kong-lêng a̍h-sī kái-piàn in ê hêng-ûi. Chit ê siat-kè chhiâng-chāi hō· lâng poaⁿ chhut-lâi tián Firefox ê chhiú-lō·. Ka-thiⁿ ê kong-lêng chē-chē khoán, pau-koah chó·-tòng bāng-ia̍h kóng-kò; tiâu-chéng liû-lám ê hong-sek; hián-sī khì-siōng pò-kò, kó·-chhī chu-sìn, téng-téng; thê-kiong khai-hoat-chiá iōng ê ke-si, pang-chān lia̍h mi̍h-kiāⁿ. Chin chē Mozilla Suite ê kong-lêng (chhin-chhiūⁿ ChatZilla, goe̍h-thiah-á) taⁿ lóng kái siá chò khok-chhiong-kiāⁿ. In-ūi án-ne, Firefox khah hó khòng-chè i ê tōa-sè, mā khah hó boán-chiok bô kāng sú-iōng-tīn ê su-iàu. Mozilla Ki-kim-hōe ū siat 1 ê Mozilla Update bāng-chām choan-bûn hō· lâng lia̍h chiah-ê khok-chhiong-kiāⁿ. Si̍t-chè-siōng Firefox oân-ná ū-hoat-tō· chū-tōng àn-sî khì hia sûn -chhōe khah sin ê pán-pún. Tû-liáu khok-chhiong-kiāⁿ í-gōa, mā thàu-kòe chit ê hē-thóng keng-sin iōng-chiá kài-bīn ê chú-tê phôe kap Firefox chú-thé.
Chāi-tē-hòa
Firefox khai-hòng lâng siat-kè ha̍h chāi-tē su-iàu ê gí-giân pán-pún. Koaⁿ-hong chām lia̍t chhut 26 khoán gí-giân (1.0-pán); iū-koh ū pa̍t ê gí-giân pán-pún; kàu kah 2.0-pán ū lia̍t 45 khoán gí-giân, koh ke 5 khoán gí-giân-pau.
Iōng-chiá soán-te̍k kap ún-su-koân
Firefox ū-hoat-tō· pang iōng-chiá kì bi̍t-bé kap thiⁿ pió. Liû-lám le̍k-sú, chiap-siū ê cookie, lia̍h-lo̍h-lâi chiām-sî pó-chûn ê bāng-ia̍h chu-goân (cache), bi̍t-bé, téng-téng lóng-chóng ū-thang kā chhit tiāu.
Chhiau-chhōe ke-si
Firefox ū 1 pō· chhiau-chhōe bāng-ia̍h bûn-jī ê kang-hu hō·-chò "ná phah ná chhōe" (find as you type). Iōng-chiá chi̍t-ē khai-sí phah-jī, Firefox sûi chū-tōng chhiau-chhōe tng teh tha̍k ê hit ia̍h; chhōe--tio̍h ê koan-kiàn sû oē chhái-sek piau-sī. Firefox ê ke-si-tiâu (tool bar) mā ū 1 ê kài-bīn choan-bûn hō· lâng chhiau-chhōe bāng-lō· chu-goân. Chit ê ke-si hō-miâ chò Mycroft (chhui-lí siáu-soat jîn-bu̍t Sherlock Holmes ê a-hiaⁿ). Mycroft thê-kiong chē-chē plugin hō· lâng hām kok-pia̍t bāng-chām ê kiám-sek iân-jín chih-chiap. Goân-chong ê Firefox ū kah Google, Yahoo!, Amazon.com, téng-téng ê bāng-chām plugin. Wikipedia oân-ná ū Mycroft plugin. Mycroft plugin ū-hoat-tō· tēng-kî chū-tōng keng-sin. Iōng-chiá mā ē-sái ka-tī siat-kè plugin.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]