Swadesh hu̍t-sim-sû it-lám-pió

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Swadesh hu̍t-sim-sû it-lám-pióBí-kok gí-giân-ha̍k-ka Morris Swadesh thàu-koè thóng-kè gián-kiù chhut-lâi--ê, muí chi̍t--ê gí-giân lóng ū--ê hu̍t-sim-sû it-lám-pió. Chia it-lám-pió lāi-bīn ū 207--ê hu̍t-sim-sû.

Bân-lâm-gí--ê Swadesh it-lám-pió[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1 kàu 50[siu-kái | kái goân-sí-bé]

piau-hō Eng-gí Bân-lâm-gí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
1 I góa
2 you (singular)
3 he i
4 we gún, góan
5 you (plural) lín
6 they in 𪜶
7 this che
8 that he
9 here chia
10 there hia
11 who siáⁿ-lâng 啥人
12 what siáⁿ-mih 啥物
13 where tó-ūi 佗位
14 when siáⁿ-sî-chūn 啥時陣
15 how án-chóaⁿ 按怎
16 not bē, m̄, bô 𣍐, 毋, 無
17 all lóng
18 many chē
19 some chi̍t-kóa 一寡
20 few chió
21 other kî-thaⁿ 其他
22 one it, chi̍t
23 two nn̄g, jī 兩, 二
24 three saⁿ
25 four
26 five gō͘, ngó͘
27 big tōa
28 long tn̂g
29 wide khoan
30 thick kāu
31 heavy tāng
32 small sòe, sè
33 short
34 narrow e̍h, o̍eh
35 thin po̍h
36 woman í-lîn, lí-jîn, cha-bó͘ 女人, 查某
37 man (adult male) lâm-lîn, lâm-jîn, cha-po͘, ta-po͘ 男人, 查埔
38 man (human being) lâng 人, 儂
39 child gín-á 囝仔
40 wife bó͘
41 husband ang
42 mother a-bú, a-bó 阿母
43 father a-pa 阿爸
44 animal tōng-bu̍t 動物
45 fish
46 bird chiáu
47 dog káu
48 louse sat-bú, sat-bó 蝨母
49 snake chôa
50 worm thâng

51 kàu 100[siu-kái | kái goân-sí-bé]

piau-hō Eng-gí Bân-lâm-gí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
51 tree chhiū
52 forest sim-lîm 森林
53 stick chhiū-ki, chhiū-oe 樹枝, 樹椏
54 fruit koé-chí 果子
55 seed chíng-chí 種子
56 leaf hio̍h-á 葉仔,箬仔
57 root kin
58 bark chhiū-phoê, chhiū-phê 樹皮
59 flower hoe
60 grass chháu
61 rope soh-á 索仔
62 skin phoê-hu, phê-hu 皮膚
63 meat bah
64 blood hoeh, huih, hiat
65 bone kut
66 fat (n.) jī-nn̂g, lī-nn̂g 膩瓤
67 egg nn̄g
68 horn kak
69 tail boé-á, bé-á 尾仔
70 feather ú-mô͘ 羽毛
71 hair thâu-mn̂g 頭毛
72 head thâu
73 ear hīⁿ
74 eye ba̍k-chiu 目睭
75 nose phīⁿ
76 mouth chhuì
77 tooth gê, chhuì-khí 牙, 喙齒
78 tongue chhuì-chi̍h 喙舌
79 fingernail chíng-kah 指甲
80 foot kha 跤, 骹
81 leg thuí
82 knee kha-thâu-u 跤頭趺
83 hand chhiú
84 wing si̍t, si̍t-kó͘ 翼, 翼股
85 belly pak, pak-tó͘ 腹, 腹肚
86 guts tn̂g
87 neck ām-kún 頷頸
88 back kha-chiah-phiaⁿ 尻脊骿
89 breast ling, leng, ne
90 heart sim, sim-chōng 心, 心臟
91 liver koaⁿ
92 drink lim
93 eat chia̍h
94 bite
95 suck khip
96 spit phuì
97 vomit áu
98 blow chhoi, pûn 吹, 歕
99 breathe ho͘-khip 呼吸
100 laugh chhiò

101 kàu 150[siu-kái | kái goân-sí-bé]

piau-hō Eng-gí Bân-lâm-gí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
101 see khoàⁿ 覷, 看
102 hear thiaⁿ
103 know bat, chai-iáⁿ 捌, 知影
104 think sióng
105 smell phīⁿ
106 fear kiaⁿ
107 sleep khùn
108 live toà
109 die sí, koè-sin, kè-sin 死, 過身
110 kill thâi, sat 刣, 殺
111 fight phah, sio-phah 拍, 相拍
112 hunt chhoē, chhē
113 hit phah, lòng 拍, 挵
114 cut phut, chhò 刜, 剉
115 split pun
116 stab chha̍k
117 scratch ó͘, oé
118 dig chhiah 鍤, 挖
119 swim siû
120 fly (v.) poe, pe
121 walk kiâⁿ
122 come lâi
123 lie
124 sit chē
125 stand khiā
126 turn tńg, kái-piàn 轉, 改變
127 fall lak, lo̍h
128 give hō͘ 予, 互
129 hold ak
130 squeeze liàm
131 rub boâ
132 wash
133 wipe chhat, chhit 擦, 拭
134 pull khan, thoa, poe̍h 牽, 拖, 拔
135 push the, sak 推, 捒
136 throw khian 掔, 摼
137 tie pa̍k, khún 縛, 捆
138 sew thīⁿ
139 count kè-sǹg 計算
140 say kóng
141 sing chhiùⁿ
142 play chhit-thô 𨑨
143 float phû
144 flow lâu
145 freeze kiat-ping 結冰
146 swell chíng
147 sun ji̍t-thâu, li̍t-thâu, thài-iông 日頭, 太陽
148 moon goe̍h, ge̍h
149 star chheⁿ, chhiⁿ
150 water chuí

151 kàu 207[siu-kái | kái goân-sí-bé]

piau-hō Eng-gí Bân-lâm-gí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
151 rain hō͘
152 river
153 lake ô͘
154 sea hái
155 salt iâm
156 stone chio̍h
157 sand soa
158 dust ing, ing-ia, thô͘-hún 坱, 坱埃, 塗粉
159 earth thô͘
160 cloud hûn
161 fog
162 sky thiⁿ
163 wind hong
164 snow seh, soat
165 ice ping
166 smoke ian, hun 煙, 薰
167 fire hoé, hé
168 ashes thô͘-hún, hoe 塗粉, 灰
169 burn sio
170 road lō͘,
171 mountain soaⁿ, san
172 red âng
173 green lio̍k
174 yellow n̂g
175 white pe̍h
176 black
177 night àm-mê, àm-mî 暝晡
178 day ji̍t, ji̍t--sî, li̍t--sî 日, 日時
179 year
180 warm joa̍h, loa̍h
181 cold chhìn
182 full moá 滿
183 new sin
184 old
185 good
186 bad pháiⁿ
187 rotten hú-noā 腐爛
188 dirty a-cha, lâ-sâm, lah-sap, thái-ko 腌臢, 垃儳, 垃圾, 癩哥
189 straight ti̍t-ti̍t, ti̍t-chiap 直直, 直接
190 round îⁿ
191 sharp chiam
193 smooth ku̍t
194 wet tâm, sip 澹, 溼
195 dry ta
196 correct chìng-khak 正確
197 near kīn, kūn, chiap-kīn, chiap-kūn 近, 接近
198 far hn̄g
199 right
200 left chó
201 at
202 in lāi-bīn 內面
203 with kah, kap, kā 佮, 共
204 and kah, kap, kā 佮, 共
205 if nā-sī, ká-sú, jû-kó, lû-kó 若是, 假使, 如果
206 because in-uī 因為
207 name miâ, miâ-jī, miâ-lī 名, 名字

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]