Tâi-oân ê to͘-hōe-khu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Tâi-oân ê to͘-hōe-khu.


Tâi-oân ê to͘-hōe-khu tāi-khài hun chò 5 ê toā to͘-hōe-khu kap 2 ê chhù-kip to͘-hōe-khu; hun-pia̍t sī Tâi-pak, Thô-hn̂g, Sin-tek, Tâi-tiong, Ka-gī, Tâi-lâm kap Ko-hiông, kiōng-tông cho͘-sêng Tâi-oân Se-pō͘ Cháu-lông ê tiōng-iàu tē-tài. Tâi-oân ê 6 ê ti̍t-hat-chhī (Tâi-pak, Sin-pak, Thô-hn̂g, Tâi-tiong, Tâi-lâm, Ko-hiông) chiū sī chit 5 ê toā to͘-hōe-khu, 3 ê chhī (Ke-lâng, Sin-tek, Ka-gī) tiong ê nn̄g ê iā sī 2 ê chhù to͘-hōe-khu ê he̍k-sim só͘-chāi.

Kin-kì Chú-kè-chhù tī 2010 nî 5 goe̍h 18 hō hoat-pò͘ tī sin-bûn-kó, téng-bīn ê tēng-gī hoān-ûi liân-tông choân Tâi-oân kok-chióng thóng-kè tē-khu ê hun-lūi tēng-gī, tī tong-nî ê 12 goe̍h 25 hō thêng-chí sek-iōng.

Toā to͘-hōe-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tēng-gī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tī kāng chi̍t ê khu-he̍k lāi, iû chi̍t ê ia̍h-sī chi̍t ê í-siōng ê tiong-sim to͘-chhī chò-ûi he̍k-sim, liân-kiat hām chit-ê tiong-sim to͘-chhī tī siā-hōe, keng-chè siōng ha̍p tàu-tīn ê chhī, tìn, hiong (ōe-seng chhī-tìn) só͘ kiōng-tông cho͘-sêng ê tē-khu, jî-chhiáⁿ khu lāi jîn-kháu chóng-sò͘ ta̍t 100-bān lâng í-siōng (30-bān lâng í-siōng, 100-bān lâng í-hā sī chhù to͘-hōe-khu).

Tâi-pak Ke-lâng Toā To͘-hōe-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-pak To͘-hōe-khu

Hoān-ûi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-pak tē-khu hoàn-chí Tâi-oân pak-pō͘ it-tài pau-koat tio̍h Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī kap Ke-lâng-chhī ê tē-khu. Chì 2016 nî 1 goe̍h ûi-chí, Tâi-pak Ke-lâng To͘-hōe-khu ê jîn-kháu í-keng ta̍t 7,048,243 lâng, chóng bīn-chek sī 2,457.1253 pêng-hong kong-lí. Tâi-pak To͘-hōe-khu sī sè-kài tē-44 toā to͘-hōe-khu. Lēng-goā chi̍t chióng thóng-kè hong-sek sī ka-ji̍p Thô-hn̂g-chhī, jîn-kháu ta̍t 9,157,029 lâng, sī sè-kài tē-36 toā to͘-hōe-khu.

Biâu-su̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit khu sī Tâi-oân ê keng-chè tiōng-tìn, siong-gia̍p hoat-tián iā sī í Tâi-pak tē-khu chòe-ûi hián-tù. Tâi-pak tē-khu tī Chheng-kok sî-tāi chho͘-kî, ū Khong-hi Toā Tē-tāng chō-sêng ê Tâi-pak Toā-ô͘,tì-sú sek-ha̍p lâng toà ê pêⁿ-po͘ bīn-chek siong-tùi koh-khah chió; Chheng-kok sî-tāi bóe-kî, Tâi-pak Toā-ô͘ tui-chek chiâⁿ-chò Tâi-pak Phûn-tē, Tâi-oân ê khai-khún jîn-bîn ta̍uh-ta̍uh óng pak-pō͘ soá, hoat-hiān pak-pō͘ ê soaⁿ-lūn tē-tài sek-ha̍p seng-sán toā-liōng ê tê-hio̍h, lo̍h-bóe in-ūi Tâi-oân chia̍p-chia̍p hoat-seng bîn-piàn, Chheng-kok chèng-hú chiū khai-sí kā goân-pún hâm-kài kui-ê Ka-lâm Pêng-goân í-pak ê Chu-lô-koān (chit-má ê Ka-gī-koān) hun chò saⁿ ê tē-khu, kî-tiong ê Tām-chúi-thiaⁿ ê tāi-khài hoān-ûi chiū sī chit-má ê Tâi-pak tē-khu. Tâi-oân kiàn-séng liáu-āu, Tâi-oân sûn-húSím Pó-chengBáng-kah kiàn-li̍p Tâi-oân-séng-siâⁿ sî, Tâi-oân ê keng-chè, chèng-tī tiōng-sim khai-sí ta̍uh-ta̍uh hiòng pak soá-tāng. Jiân-āu ê Ji̍t-pún sî-tāi kap Kok-bîn chèng-hú lóng kā Tâi-oân ê chèng-tī kap keng-chè tiong-sim khǹg tī Tâi-pak, tì-sú toā Tâi-pak tē-khu ê hoat-tián ta̍t-tiò liáu chòe ko-hong, bo̍k-chiân sī Tâi-oân jîn-kháu siōng-chē, kok-chióng kaìn-siat siōng-kài hoat-ta̍t ê tē-khu.

Tâi-pak-chhī kap Sin-pak-chhī lóng sī ti̍t-hat-chhī, Tâi-pak-chhī iā sī Tiong-hoâ Bîn-kok bo̍k-chiân ê tiong-iong chèng-hú só͘-chāi-tē, in-ūi chiū-gia̍p ki-hōe chē, kau-thong kiàn-siat hoat-ta̍t, kàu-io̍k kap i-liâu chu-goân phong-phài, tì-sú Tâi-oân tāi-iok ū 4 hun-chi 1 chì 3 hun-chi 1 ê jîn-kháu chi̍p-tiong tī-leh toā Tâi-pak tē-khu.

Thô-hn̂g Tiong-le̍k Toā To͘-hōe-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-le̍k Toā To͘-hōe-khu

Hoān-ûi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thô-hn̂g tē-khu hoàn-chí Thô-hn̂g-chhī kap Sin-pak-chhī Eng-ko-khu tē-khu, to͘-hōe he̍k-sim sī Thô-hn̂g-chhī ê Thô-hn̂g-khu kap Tiong-le̍k-khu, sī Tâi-oân tē-4 toā to͘-hōe-khu.

Biâu-su̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit-ê tē-khu chiū ūi-tī Toā Tâi-pak To͘-hōe-khu ê se-lâm-hong, í nn̄g ê ti̍t-hat-khu ûi chú-iàu ê keng-chè hoat-tián tiong-sim (Thô-hn̂g-khu kap Tiong-le̍k-khu). Thô-hn̂g tē-khu ùi kó͘-chà í-lâi, lóng m̄-sī keng-chè hoat-tián ê tiong-sim, it-ti̍t kàu Ji̍t-pún sî-tāi khai-sí, Thô-hn̂g it-tài ê hêng-chèng khu-he̍k kai-kip chiah ta̍uh-ta̍uh-á thê-seng. It-ti̍t-kàu Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú soá lâi Tâi-oân, si̍t-si cha̍p-toā kiàn-siat liáu-āu, chit-ê tē-khu heng-kiàn liáu Tiong-chèng Kok-chè Ki-tiûⁿ, tì-sú Thô-hn̂g chiâⁿ-chò Tâi-oân pak-pō͘ tùi-goā kau-thong ê nn̄g toā mn̂g-hō͘ (lēng-goā chi̍t ê sī Ke-lâng-chhī). Kang-sî Thô-hn̂g tē-khu sī Tâi-oân keng-gia̍p hoat-ta̍t ê só͘-chāi chi-it, sán-ti̍t iā siong-tong koân. Bo̍k-chiân tī Thô-hn̂g-chhī ê Thô-hn̂g-khu, Tiong-le̍k-khu kap Tâi-pak tē-khu ê Tâi-pak-chhī chi-kan óng-lâi ê jîn-kháu siong-tong chē, thong-kîn ê jîn-sò͘ iā siong-tong koân, tāi-to-sò͘ sī kang-chok goân-in (toà tī Thô-hn̂g tē-khu ê bîn-chiòng su-iàu kàu Tâi-pak tē-khu kang-chok). Chit khu bok-chiân sī Tâi-oân jîn-kháu sêng-tióng sok-tō͘ siōng-kín ê khu-he̍k, chit kúi-nî heng-kiàn ê Thô-hn̂g Chiat-ūn kap Gō͘-kó͘ Iûⁿ-mûi Ko-kè-kiô thè Thô-hn̂g tē-khu ê kau-thong chhoā-lâi sin bīn-bo̍k.

Tâi-tiong Chiang-hoà Toā To͘-hōe-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-tiong To͘-hōe-khu ê thian-chè-soàⁿ

Hoān-ûi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Toā Tâi-tiong tē-khu hoàn-chí Tâi-oân tiong-pō͘ it-tài pau-koat tio̍h Tâi-tiong-chhī, Chiang-hoà-koān kap Lâm-tâu-koān ê pō͘-hūn tē-khu, sī Tâi-oân tē-3 toā to͘-hōe-khu.

Biâu-su̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit-ê tē-khu bo̍k-chiân tng-teh khoài-sok hoat-tián, Tâi-tiong koān-chhī tī 2010 nî seng-keh chò ti̍t-hat-chhī. Chit khu sī Tâi-oân lâm-pak kau-thong ê tiong-tiám, sī Tâi-oân 3-toā to͘-hōe-khoan chi-it. Tâi-tiong Chiat-ūn tng-teh kè-ōe heng-kiàn tiong, ah Tâi-tiong-chām ê Ko-thih kap Tâi-thih beh ha̍p-pèng, hêng-sêng saⁿ-thih kiōng-kò͘ ê hêng-thài; Tâi-thih mā tng-teh chìn-hêng Tâi-tiong to͘-hōe-khu thih-lō͘ ko-kè-hoà ê kè-ōe, oân-kang liáu-āu ē-tàng chhiok-sêng to͘-chhī thīn-ha̍p, kái-tû to͘-chhī hoat-tián ê chiòng-gāi. Tâi-tiong-káng tī káng-kháu bō͘-e̍k-liōng í-keng sī Tâi-oân ê tē2 toā káng, ah Tiong-pō͘ Kok-chè Ki-tiûⁿ lú-kheh kap ūn-hòe ê sêng-tióng-sò͘ iā ta̍k-nî teh sêng-tióng, 2013 nî Kok-chè Hâng-hā iā lo̍h-sêng khè-iōng. Tiong-pō͘ Kho-ha̍k Hn̂g-khu tī Sai-tūn-khu kap Āu-lí-khu siat ū Tâi-tiong ki-tē kap Āu-lí ki-tē, tì-sú Tâi-tiong chiām-chiām chiâⁿ-chò ko-kho-ki sán-gia̍p ê tiōng-tìn. Goân-pún ūi-tī chhī-khu ê Chúi-làm Ki-tiûⁿ iā pī ōe chò Chúi-làm Keng-bō͘ Hn̂g-khu, ī-kè í ūn-choán tiong-sim, tāi-ha̍k-siâⁿ, tiong-iong kong-hn̂g, chúi-hoāⁿ khāi-ke ê tēng-ūi têng-hiān, oân-kang āu ē thè Toā Tâi-tiong oāⁿ-siōng sin ê bīn-bo̍k.

Tâi-tiong ū chin chē hong-kéng-khu kap phok-bu̍t-koán, pí-lūn Tâi-tiong To͘-hōe Kong-hn̂g, Kok-li̍p Chū-jiân Kho-ha̍k Phok-bu̍t-koán, Kok-li̍p Tâi-oân Bí-su̍t-koán, Toā-kheⁿ Hong-kéng-khu, Ko-bí Sip-tē, Tâi-tiong Kok-ka Koa-kio̍k-īⁿ. Chiang-hoà-koān tī kau-thong piān-chia̍p liáu-āu, siat-li̍p hoe-hùi kap so͘-kó choan-gia̍p seng-sán-khu, thê-kiong to͘-chhī ê it-poaⁿ bîn-chiòng kap choan-gia̍p jîn-sū ê su-kiû. Lēng-goā Tiong-pō͘ Kho-ha̍k Hn̂g-khu ê 4-kî kap Ko-téng Gián-kiù Hn̂g-khu ê khai-hoat hia̍p-chō Chiang-hoà kap Lâm-tâu ê sán-gia̍p seng-kip. Tâi-tion To͘-hōe-khu tī jîn-kháu siōng, teh-beh chhiau-kòe Ko-hiông To͘-hōe-khu.

Tâi-lâm Toā To͘-hōe-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-lâm To͘-hōe-khu

Hoān-ûi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-lâm tē-khu pau-koat Tâi-lâm-chhī kap Ko-hiông-chhī Ka-tiāⁿ kap Ô͘-lāi tē-khu, sī Tâi-oân tē-5 toā tó͘-hōe-khu.

Biâu-su̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ka-lâm Pêng-goân hiān-kim sī Tâi-oân lông-gia̍p tiōng-tìn kap Lâm Tâi-oân kho-ki-gia̍p tiōng-tìn. Tâi-lâm to͘-hōe-khu sī Ka-lâm Pêng-goân téng ê tē-it toā to͘-hōe-khu. Hô-lân sî-tāi, tī An-pêng kiàn-li̍p Jia̍t-lân-chia-siâⁿ; lo̍h-bóe ê Tong-lêng ông-tiâu koh tī Tâi-lâm kiàn-li̍p siú-to͘, hō͘ Tâi-lâm ê hoat-tián ta̍t-tiò ko-hong. Chheng-kok sî-tāi bóe-kî, in0ūi Tâi-oân hoat-tián tiōng-sim óng pak soá, An-pêng-káng mā in-ūi chek-tài būn-tê si̍t-khì iu-sè. Ji̍t-pún sî-tāi iáu-sī Tâi-oân ê tē-jī toā siâⁿ, pēng chāi Ka-lâm Toā-chùn, 烏O͘-soaⁿ-thâu Chúi-khò͘ oân-sêng liáu-āu. hō͘ Ka-lâm Pêng-goân chiâⁿ-chò Tâi-oân ê niû-chhng. Bo̍k-chiân in-ūi Kang-gián-īⁿ Lâm-īⁿ kap Lâm-pō͘ Kho-ha̍k Hn̂g-khu ê siat-li̍p, koh ū Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k kap Kok-li̍p Kau-thong Tāi-ha̍k Tâi-lâm Hāu-khu, hō͘ Tâi-lâm chiâⁿ-chò Tâi-oân lâm-pō͘ ê sán-ha̍k tiōng-tìn (pak-pō͘ sī Sin-tek-chhī), koan-kong hong-bīn ū An-pêng Kó͘-pó, Ek-chái Kim-siâⁿ téng-téng, ū Tâi-oân Kó͘-tō (台灣古都) kap Bí-si̍t chi To͘ (美食之都) ê chheng-hō.

Ko-hiông Toā To͘-hōe-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-hiông to͘-hōe-khu ê thian-chè-soàⁿ

Hoān-ûi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-hiông tē-khu kóng Ko-hiông-chhī kap Pîn-tong-koān ê pō͘-hūn tē-khu, sī Tâi-oân ê tē-jī toā to͘-hōe-khu.

Biâu-su̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-hiông-chhī sī Tâi-oân Chú-iàu ê tāng-kang-gia̍p hoat-tián khu-he̍k, lâm Tâi-oân ê tē-it toā siâⁿ-chī. In-ūi tē-lí ūi-tì iu-sè, Ko-hiông it-ti̍t chò-ûi tiōng-iàu ê kun-káng.

Ko-hiông ê hoat-tián, chú-iàu sī tī Tâi-oân ùi lông-gia̍p siā-hōe chián-hêng chò kang-gia̍p siā-hōe liáu-āu, 1950 nî-tāi chì 1960 nî-tāi, íkheng-kang-gia̍p ûi-chú, siat-tì Ko-hiông Ka-kang Chhut-kháu-khu. 1970 nî-tāi, si-hêng cha̍p-toā kiàn-siat, siat-li̍p Ko-hiông-káng lap toā-hêng chī-chûn-chhiúⁿ, liān-iû-chhiúⁿ, chio̍h-hoà-chhiúⁿ, lo̍h-bóe Ko-hiông-káng chiū it-ti̍t sī Tâi-oân tē-it toā hái-káng, sī Tâi-oân chìn-chhut-kháu ê tiōng-iàu káng-kháu. 1990 nî-tāi, tiong-iong chèng-hú bat kè-ōe hō͘ ióng-iú siang-káng iu-sè ê Ko-hiông sêng-li̍p hái-káng choán-ūn tiong-sim, tān-sī in-ūi A Thài êng-ūn tiong-sim kè-ōe thui-tōng bô sūn, tī 2000 nî āu pī àn-hā.

2000 nî āu, Ko-hiông lio̍k-sio̍k ū toā-hêng kong-kiōng kiàn-siat, Ko-hiông Kok-ka Thé-io̍k-tiûⁿ, Ko-hiông Kū-tàn, Ài-hô chéng-tī, Ko-hiông Chhī-li̍p Tô͘-su-koán Chóng-koán, Ōe-bú-iâⁿ Gē-su̍t Bûn-hoà Tiong-sim, Hái-iûⁿ Bûn-hoà kip Liû-hêng Im-ga̍k Tiong-sim, Ko-hiông thih-lō͘ tē-hā-hoà, kap í-keng thong-chhia ê Ko-hiông Chiat-ūn, Tâi-oân Ko-thih, hō͘ Ko-hiông ê sán-gia̍p put-chài to̍k-to̍k tāng-kang-gia̍p. Tān-sī Ko-hiông to͘-hōe-khu iáu-sī biān-lîm sán-gia̍p goā-î kap jîn-kháu kiám-chió ê thiáu-chiàn, Ko-hiông tng-teh sán-gia̍p choán-î ê chìn-thòng-kî, jîn-kháu mā khì hō͘ Tâi-tiong to͘-hōe-khu chhiau-oa̍t.

Chhù to͘-hōe-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tēng-gī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tī kāng-chi̍t ê khu-he̍k lāi, chi̍t ê ia̍h-sī chi̍t ê í-siōng ê tiong-sim to͘-chhī chò-ûi he̍k-sim, liân-kiat hām chit-ê tiong-sim to͘-chhī tī siā-hōe, keng-chè siōng ha̍p tàu-tīn ê chhī, tìn, hiong (ōe-seng chhī-tìn) só͘ kiōng-tông cho͘-sêng ê tē-khu, jî-chhiáⁿ khu lāi jîn-kháu chóng-sò͘ ta̍t 30-bān lâng í-siōng, 100-bān lâng í-hā (100-bān lâng í-siōng sī toā to͘-hōe-khu).

Sin-tek Chhù To͘-hōe-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sin-tek Chhù To͘-hōe-khu

Hoān-ûi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sin-tek tē-khu ū Sin-te̍k-chhī kap Sin-tek-koān kap Biâu-le̍k-koān的 ê pō͘-hūn tē-khu cho͘-sêng, sī Tâi-oân tē-la̍k toā to͘-hōe-khu. To͘-hōe-khu ê he̍k-sim sī Sin-tek-chhī Pak-khu, Sin-tek-koān ê hō͘-chek jîn-kháu teh-beh tu̍t-phoà 100-bān lâng, si̍t-chè toà tī hia ê jîn-kháu í-keng chhiau-kòe 100-bān lâng, teh-beh chiâⁿ-chò toā to͘-hōe-khu.

Biâu-su̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sin-tek tē-khu ê ki-bîn tī Sin-tek-chhī sī í Bân-lâm-lâng ûi-chú (75%), tī Sin-tek-koān sī í Kheh-ka-lâng ûi-chú. Sin-tek-chhī ê kau-thong piān-chia̍p, tì-sú jîn-kháu kū-cheng, bo̍k-chiân sī Tâi-oân chhut-seⁿ-lu̍t siōng-koân ê to͘-hōe-khu. Sin-tek-chhī ū ko-tō͘ ê kàu-io̍k chúi-chún, Kok-li̍p Chheng-hoâ Tāi-ha̍k, Kok-li̍p Kau-thong Tāi-ha̍k chē-chē miâ-hāu lóng tī chia. In-ūi jîn-kháu chhî-sio̍k sêng-tióng, kīn-nî í-lâi í-keng heng-kiàn Tâi-thih La̍k-ke-soàⁿ, kui-ōe Tek Tek Biâu kheng-kúi chē hāng toā-hêng kau-thong kiàn-siat lâi kái-koat kau-thong bûn-tê. Sin-tek Kho-ha̍k Hn̂g-khu hām 1930 nî Kang-gián-īⁿ ê siat-li̍p liáu-āu chiâⁿ-chò Tâi-oân的 ê ko-kho-ki tiōng-tìn, ū Tâi-oânsi-lí-khóng soaⁿ-kok ê miâ-chheng, tī kok-goā iā ū tang-hong si-lí-khóng soaⁿ-kok ê chheng-hō. Chheng-kok sî-tāi chiū í-keng kiàn-li̍p Ke-lâng kàu Sin-tek ê thih-lō͘, Sin-tek Chhia-chām í-keng ū 100-goā tang ê le̍k-sú ah. Goân-té sī Taokas Cho̍k toà ê só͘-chāi. Tī 2007 nî, Ko-thih thong-chhia, Sin-tek kap kî-thaⁿ Tâi-oân siâⁿ-chhī kín-bi̍t liân-kiat, hō͘ siong-bū óng-lâi koh-khah khoài-sok. Kīn-oá ê 10 tang í-lâi, kang-siong-gia̍p hui-siông jia̍t-lo̍k, khip-ín goā koān-chhī bîn-chiòng chiân-lâi toà, mā in-chhú, Sin-tek chiâⁿ-chì Tai4-oân chió-sò͘ jîn-kháu tng-tej cheng-tióng ê to͘-hōe-khu, koh in-ūi sin-seⁿ-jî seng-io̍k-lu̍t koân, chiâⁿ-chò lāu-hoà chí-sò͘ kē ê siáu-liân siâⁿ-chhī.

Ka-gī Chhù To͘-hōe-khu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ka-gī Chhù To͘-hōe-khu

Hoān-ûi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ka-gī tē-khu pau-hâm Ka-gī-chhī, mā pau-hâm pō͘-hūn Ka-gī-koān ê hêng-chèng-khu só͘ cho͘-sêng ê to͘-hōe-khu, sī Ka-gī, pak Tâi-lâm kap Hûn-lîm siōng tiōng-iàu ê kau-thong, keng-chè kap i-liâu he̍k-sim.

Biâu-su̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ūi-tī Ka-lâm Pêng-goân ê tiong-sim tē-tài, tē-lí ūi-tì liông-hó. He̍k-sim to͘-chhī Ka-gī-chhī sī Hûn Ka Lâm tē-khu kīn-chhù-î Tâi-lâm-chhī ê tē-jī toā siâⁿ, iā sī nn̄g ê to͘-hōe-khu chi-kan (Tâi-tiong-chhī í-lâm kap Tâi-lâm-chhī í-pak) ê siōng-taō siâⁿ-chhī. Tān-sī kīn-nî lâi hoat-tián siū-hān, jin6-kháu cheng-ka sok-tō͘ khoaⁿ-bān, bo̍k-chiân sī Tâi-oân siōng-sè ê to͘-hōe-khu. Tî-liáu Ka-gī-chhī pún-sin í ho̍k-bū-gia̍p, siong-gia̍p kap pō-hūn kang-gia̍p ûichú í-goā, chiu-piⁿ tē-khu ú lông-gia̍p, kang-gia̍p, bûn-hoà koan-kong ûi-chú, kīn-nî í-lâi Ka-gī-chhī kap i-ê ōe-seng to͘-chhī chhin-chhiūⁿ Bîn-hiông, Chúi-siōng, Thià-pó téng-téng khu-he̍k, in-ūi kok-kài koan-kong chu-goân ê tâu-ji̍p, ta̍uh-ta̍uh-á choán-hêng chò koan-kong tiōng-tìn, tài-tōng khu-he̍k hoat-tián; A-lí-san sī iû lîm-gia̍p choán chò koan-kong-gia̍p ûi-chú, chit-má sī koan-kong sèng-tē, ū A-lí-san Sim-lîm Thih-lō͘ kap iû Ka-gī-koān Kong-chhia só͘ keng-êng ê Tâi-oân Hó-kiâⁿ A-lí-san-soàⁿ. Chit khu lāi ûi-it ê khong-káng sī Ka-gī Khong-káng, ū poe-óng Phêⁿ-ô͘ Má-kong kap Kim-mn̂g ê kò͘-tēng hâng-pan, mā ē-tàng pau-ki poe kok-chè-soàⁿ. Kīn-nî lâi tpu1-hōe-khu tiōng-iàu ê kau-thong kiàn-siat ū Ka-pak Chhia-chām, Ka-gī BRT kap Ka-gī Choán-ūn-chām, Ko-thih Ka-gī-chām, Kò͘-kiong Lâm-īⁿ téng-téng. Chit khu lāi ū Kok-li̍p Tiong-chèng Tāi-ha̍k, Kok-li̍p Ka-gī Tāi-ha̍k kúi keng ū-miâ ê ha̍k-hāu, khu-he̍k he̍k-sim Ka-gī-chhī iā sī khu-he̍k lāi ê i-liâu tiōng-sim, ióng-iú 10 keng pēⁿ-īⁿ, i-liâu siong-koan chiông-gia̍p pí-lē siong-tong koân.

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]