Tâi-pak Keng-chè Bûn-hoà Tāi-piáu-chhù

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Chù Eng-kok Tâi-pak Tāi-piáu-chhù

Tâi-pak Keng-chè Bûn-hoà Tāi-piáu-chhù (臺北經濟文化代表處), kán-chheng Tâi-oân Tāi-piáu-chhù ia̍h Tâi-pak Pān-sū-chhù, sī Tiong-hoâ Bîn-kok tī m̄-sī pang-kau ê kok-ka só͘ siat-li̍p ê goā-kau ki-koan, si̍t-chè-siōng hêng-sú tāi-sài-koán ia̍h léng-sū-koán ê pō͘-hūn koân-chek, hiáng-iú chù goā-kok pō͘-hūn goā-kau lé-gū ê tāi-piáu ki-kò͘. Chia-ê kok-ka in-ūi chham Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ū goā-kau koan-hē, só͘-í bô beh chham Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú kiàn-li̍p chèng-sek ê pang-kau. Tiong-hoâ Bîn-kok Goā-kau-pō͘ thàu-kòe chit-khoán tāi-piáu-chhù lâi hām chù-chāi-kok pó-chhî chèng-tī, keng-chè bō͘-e̍k kap bûn-hoà téng-téng ê koan-hē.

Khài-iàu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-pak Keng-chè Bûn-hoà Tāi-piáu-chhù ê kong-lêng sī hoat-tián si̍t-chit ê tùi-téng hō͘-lī koan-hē, chhiok-chìn Tiong-hoâ Bîn-kok kap goā-kok kan keng-bō͘, tâu-chu, bûn-hoà, kho-ki téng-téng kau-liû ha̍p-chok kap bîn-kan ê liáu-kái kap hō͘-chō͘; tī goā-kok si̍t-chit tāi-piáu Tiong-hoâ Bîn-kok ê lī-ek. Tâi-pak Tāi-piáu-chhù chek-ke̍k cheng-chhú í "Tiong-hoâ Bîn-kok" ia̍h-sī "Tâi-oân" ê miâ-gī. tān-sī siū-tio̍h Tiong-kok ê chó͘-chí, só͘-í kan-na ē-sái sú-iōng kî-thaⁿ tāi-piáu-sèng ê chheng-ūi. Tâi-pak Tāi-piáu-chù sui-jiân bô hō-chò tāi-sài-koán, tān-sī keng-iû Tiong-hoâ Bîn-kok Goā-kau-pō͘ ê koaⁿ-hong siū-koân, ē-tàng hêng-sú tāi-sài-koán ia̍h-sī siong-koan goā-kau ki-kò͘ ê pō͘-hūn chit-chek, pí-lūn he̍k-hoat Tiong-hoâ Bîn-kok ê hō͘-chiàu kap chhiam-chèng téng-téng.

Tī it-poaⁿ ê chêng-hêng hā, Tâi-pak Tāi-piáu-chhù hiáng-iú tī-goā hoat-koân ê pó-chiòng, chù-chiat kok-ka só͘ thê-kiong ê léng-sū pó-hō͘ ki-chè sio-oá; pō͘-hūn kok-ka hō͘ Tâi-pak Tāi-piáu-chhù jîn-oân téng-tông chèng-sek goā-kau sú-chiat ia̍h-sī kok-chè cho͘-chit jîn-oân ê sin-hūn, hiáng-iú goā-kau te̍k-koân ia̍h-sī goā-kau hat-bián-koân ê thāi-gū; pí-lūn: Bí-kok, Ji̍t-pún, Liú-se-lân, Sūi-se, Saudi A-la-pek téng-téng. Kî-thaⁿ kok-ka mā tī Tâi-oân siat-li̍p lūi-sū ê tāi-piáu ki-kò͘, pí-lūn Bí-kok chāi Tâi Hia̍p-hōe Tâi-pak Pān-sū-chhù kap Ka-ná-tāi chù Tâi-pak Bō͘-e̍k Pān-sū-chhù téng-téng.

Tiong-hoâ Bîn-kok Goā-kau-pō͘ kā "tāi-piáu-chhù" ê tē-ūi tēng-gī chò tāi-sài-koán, ah "pān-sū-chhù" chò léng-sū-koán. Ūi-tio̍h beh phòe-ha̍p cho͘-chit kái-chō, chiàu Li̍p-hoat-īⁿ tī 2012 nî 1 goe̍h 20 hō thong-kòe pēng-chhiáⁿ keng-iû chóng-thóng kong-pò͘ ê Chù-goā Ki-kò͘ Cho͘-chit Thong-chek, kî-tiong kui-hoān Goā-kau-pō͘ kap kî-thaⁿ tiong-iong pō͘-hōe chù-goā ki-kò͘ ê cho͘-chit pian-chè; ùi 9 goe̍h 1 hō khai-sí kā chù-goā jîn-oân ê hêng-chèng chit-chheng thóng-it í chèng-sek koaⁿ-hâm tēng-tēng, chù-goā ki-kò͘ ê koán-tiúⁿ lóng hō-chò tāi-sài, kái-koat goân-sian tāi-sài-koan, chóng léng-sū-koán, tāi-piáu-chhù, pān-sū-chhù jîn-oân chit-chheng ho̍k-cha̍p ê būn-tê.

In-ūi Hiong-káng kap Ò-mn̂g nn̄g ê só͘-chāi sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu, chiàu Hiong-káng Ò-mn̂g Koan-hē Tiâu-lē (香港澳門關係條例), chù hia ê Tâi-pak Keng-chè Bûn-hoà Pān-sū-chhù ê chú-koán ki-koan sī Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe, m̄-sī Goā-kau-pō͘, í piáu-sī Káng Ò chham kî-thaⁿ kok-ka bô kāng-khoán.