跳至內容

Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh
(Classmates Minus)
Kàm-tok N̂g Sìn-giâu
Chè-chok Chiong Bēng-hôngIa̍p Lû-hun
Pian-kio̍k N̂g Sìn-giâu
Chú-ián
Phòe-ga̍k Ko Jîn-kiān、Chhòa Tiong-hian
Liap-iáⁿ-su Nakajima Nagao
Chián-chip Lāi Siù-iông (Lōa Siù-iông)
Chhut-phìⁿ Ka-siōng gô͘-lo̍k (Tâi-oân)
Netflix (Kok-chè)
Chiūⁿ-èng
 • 2020 nî 11 goe̍h 5 ji̍t (2020-11-05) (2020 kim-bē iáⁿ-tián)
 • 2020 nî 11 goe̍h 20 ji̍t (2020-11-20) (Tâi-oân)
 • 2021 nî 2 goe̍h 20 ji̍t (2021-02-20) (Netflix)
Phìⁿ-tn̂g 122 hun-cheng
Kok-ka Tâi-oân
Gí-giân Tâi-gí
Hôa-gí
Phiò-pâng Sin-tâi-phiò 44,855,962元[1]


Tông-o̍h ma̋i-ná-suh (Hôa-gí: 同學麥娜絲, Tóngxúe Màinàsī), sī Tâi-oân tiān-iáⁿ tō-ián N̂g Sìn-giâu (黃信堯)--ê tē 2 chhut kio̍k-chêng tn̂g-phìⁿ, tī 2020 nî thui-chhut. Kio̍k-chêng kóng-tio̍h 4 ūi tiong-liân lâm-chú--ê chhú-kéng.

Chú-iàu Kak-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tián-hong (Tiān-hong, Tēⁿ Jîn-sek ián): Su-gia̍p put-jû-ì--ê pó-hiám gia̍p-bū-goân.
 • Pì-kiat (Lâu Koàn-thêng ián): Chò kô͘ chóa-chhù--ê, kóng-ōe tû-liáu bīn-tùi kúi-hûn tiō ē tōa-chi̍h.
 • Koàn-thâu (Lîm Iok-tì ián): Chò tiāu-chha hō͘-kháu--ê. tùi i chò ha̍k-seng hit-sî só͘ ì-ài--ê Ma̋i-ná-suh chin kah-ì.
 • Thiam--á (Si Bêng-suè ián): Goân-pún sī tiān-iáⁿ tō-ián, āu-lâi in-ūi Ko Úi-oân--ê kiàn-siāu-tāi, chiah tâu-ji̍p ki̍p-úi--ê suán-kí.
 • A-goa̍t: Pì-kiat--ê siòng-chhin tùi-siōng.
 • Ma̋i-ná-suh: Koàn-thâu--ê bāng-tiong chêng-jîn, m̄-koh āu-lâi chiông-sū sèng-sán-gia̍p.

Kio̍k-chêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kò͘-sū ê khai-sí, ài tùi 4 ūi, chū ko-tiong tō se̍k-sāi ê tiong-liân chapo͘ lâi kóng khí.

Tiān-hong(Tēⁿ-Jîn-se̍k só͘ ián ê), Thiam-ê(Si-Bêng-sùi só͘ ián ê), Koàn-thâu(Na-to̍k só͘ ián ê), Pì-kiat(Lâu-Koàn-têng só͘ ián ê) 4 ê lâng sī chū in ko-tiong sî tō tàu-tīn kàu taⁿ 20 gōa nî ê hó-pêng-iú. Pêng-siông nā bô-tāi-chì, tō ē sio-chio khì tī in khah-chá ha̍k-hāu hù-kīn ê âng-tê tiàm phah-pâi, liān-phàⁿ-ōe. Thiam-ê chóng-sī ē thê-chhut chi̍t tiuⁿ chha chi̍t hō tō tio̍h 1000 bān ê hoat-phiò, tián hō͘ ta̍k-ke khòaⁿ, kóng ā-chò i hām sêng-kong tō án-ne chha chi̍t pō͘ niâ, i chiù-chōa beh chò chi̍t ê sè-kài chhut-miâ ê tōa tō-ián. Koàn-thâu sī 4 ê lâng lāi-té seng-oa̍h kòe liáu siōng kan-khó͘ ê, i ê phôe-pau lāi-té, pêng-an-hû-á éng-oán pí chîⁿ-phiò khah-chē. Kúi-a-tang chêng, i bat tī chhiùⁿ kha-lá ê só͘-chai se̍k-sāi chi̍t-ê pôe-chiú cha-bó͘, bóe-á ūi-tio̍h tui-kiû lâng, khì pān gîn-hâng khah-phìⁿ, lù-khah kā choân-pō͘ ê chîⁿ lóng khai tī hit-ê cha-bó͘ téng, kiat-kó sī lâng bô phāⁿ tio̍h, soah khiàm chi̍t tui chîⁿ. Tiān-hong sī chò pó-hiám ê gia̍p-bū, chò kah i khah-chá ê tông-o̍h, kong-si ê tong-sū, chóng piàn i ê chú-koán, i iáu-koh bô chìn-pō͘, lâu leh hiah tah khang-pō͘. In-ūi i chi̍t-ē lâng gâu chò tāi-chì m̄-koh bē-hiáu chò lâng, tiāⁿ-tiāⁿ sī lia̍h bô siā-hōe mê-kak. Kong-ōe ē tōa-chi̍h ê pì-kiat āu-lâi chiap in tau ê kô͘-chóa-tiàm, koh kiam chiàu-kò͘ chhù-lāi ū-hòe, kui-kang tó tī bîn-chhn̂g ê a-má. In-ūi chit khóaⁿ khang-khòe hō͘ i tiāⁿ-tiāⁿ ū ki-hōe tú-tio̍h óng-seng ê bông-hûn, tian-tò hām in kong-ōe ê sî, pì-kiat bē kā-chi̍h, chin lián-tńg.

Ū chi̍t hôe, koàn-thâu tī saⁿ-un-loán thun io̍h chū-sat bô sêng, thiam-ê kap tiān-hong khí tī hiān-tiûⁿ chiah chai-iáⁿ koàn-thâu i tī beh sí chìn-chêng, koh kiò nn̄g pái tek-pia̍t ho̍k-bū, piàn chò nn̄g ê ài pang i la̍p-chîⁿ. Sò͘-bo̍k siuⁿ tōa, tiān-hong siūⁿ kóng khà tiān-ōe kiò pì-kiat lâi tàu chhut-chîⁿ, soah tú-hó pì-kiat leh hām lâng siòng-chhin. Tùi-hong sī chi̍t ê tiong-liân sí-ang ê cha-bó͘, hō-chò a-goa̍t(ông-chhái-hôa só͘ ián), i chhōa i ê cha-bó͘ kiáⁿ chò-hóe lâi hām pì-kiat kìⁿ-bīn. Thâu-chi̍t-pái kìⁿ-bīn, 2 ê lâng tō sim liân sim, m̄-bián ke kóng tō lóng chai-iáⁿ tùi-hong leh siūⁿ siáⁿ. Koh-lâi chū-jiân 2 lâng tō tàu-tīn, a-goa̍t poaⁿ lâi hām pì-kiat tâng-chê tòa, tû-liáu hū-chek chē kūi-tai chiap tiān-ōe, hoat-lo̍h tèng-toaⁿ í-gōa, iā tàu kò͘ pì-kiat in a-má.

Thiam-ê sī phah kóng-kò ê tō-ián. Ū-sî ē chhōe koàn-thâu lâi ián lâm-chú-kak, hō͘ i bong-thàn. It-sim siūⁿ-beh chò tōa tō-ián ê i, liân hām-bîn, chò bîn-bāng lóng leh phah-hì. Sî-siông kah in bó͘, A-ki(Chu-Chí-êng só͘ ián), hèⁿ-kiaⁿ kah khùn bē khì. Tō-sǹg án-ne, A-ki iû-goân pôe tī in ang ê seng-khu piⁿ, choân sim lâi kah chiàu-kò͘. Āu-lâi, Koàn-thâu chhōe tio̍h chi̍t hūn tī hō͘-chèng só͘ ê khang-khòe, chú-iàu ài khì ū bat sóa kòe hō͘-kháu ê lâng in tau tiau-cha, hip-siòng. Khang-khòe ê kòe-têng, i bat tú-kòe chin-chē bô kâng-khoán ê lâng, ū ê chhiūⁿ chi̍t ūi cha-po͘ chng chò cha-bó͘, iōng phâng-pò͘ lîm-sî tà chi̍t ūi tī chhân piⁿ, chiūⁿ án-ne tòa; koh ū chhiūⁿ chi̍t ê cha-po͘, in-ūi châi-sán būn-tê ê úi-khut kap put-boán, tō kui kang chē tī pâng-keng lâi, siá sim-keng, siá kah kui piah keng móa-móa.

Ián-goân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ián-goân Kak-sek Kak-sek Siāu-kài
Tēⁿ Jîn-se̍k Tiān-hong(Tân Tián-hong) Pó-hiám gia̍p-bū-goân. Bé chhù ūi-tio̍h chhōa bó͘ chhī ke, piàn-chó bô-kàu chîⁿ bé chhia ūi, ta̍k-kang kah chhia thêng tī siáu-sè keh ê chhia-ūi. Tī sì ê hó pêng-iú lāi-té siōng-kài iân-tâu, thé-keh siōng-hó ê.
Lâu Koàn-têng Pì-kiat(Lí Hông-chhiong) Kô͘-chóa tiàm ê thâu-ke. Choan-bûn leh kô͘ hō͘ óng-seng chiá ê chóa-chhù, chóa chhia hit lūi. Sì ê hó pêng-iú lāi-té, kan-ta i sī tn̂g-nî ko͘-chiáu chi̍t chiah, seⁿ-sêng kong-ōe tō ē kā-chi̍h, chhù-lâi ū chi̍t ê phòa-pēⁿ ê a-má, kò͘-sū bóe-á hō͘ chi̍t ê beh pò oan-siû ê lâng phah m̄-tio̍h lâng, phah sí khì.
Ná-tāu Koàn-thâu(Lîm Koàn-tô) Chhâ hō͘-kháu ê. Tī sì-ê hó-pêng-iú lâi-té kòe-liáu siōng bái ê, chan-keng ūi-tio̍h tui-kiû chi̍t-ê pôe-chiú sió-chiá, lù-khá lù-kah khiàm chîⁿ hêng bē lī. Bóe-á hoat-hiān i sim-tiong ê lú-sîn, Ma̋i-ná-suh, sī ū leh thàn, si̍t-chāi bô-hoat chiap-siū.
Si Bêng-sùi Thiam-ê(Ngô Bêng-thiam) Kóng-kò Tō-ián. Tī sì-ê hó-pêng-iú lāi-té, seng-oa̍h kòe-liáu siōng hó, hō͘ Ko Ui-chhiⁿ siòng-chún lâi chò li̍p-úi hāu-soán-jîn, hām óa-lo̍k-lī ū hoat-seng koan-hē, bóe-á in-ūi bú chèng-tī hām khah-chá tàu-tīn ê oan-ke.
Ông Chhái-hôa A-goa̍t Pì-kiat siòng-chhin ê tùi-siōng sī ûi-it thiaⁿ-ū i kā-chi̍h só͘ kóng ê ōe ê lâng, āu-lâi nn̄g lâng kiâⁿ tâng-chê, tòa tàu-tīn.
Phoaⁿ Hūi-jû Ma̋i-ná-suh(Lîm Bō͘-soân) 罐頭學生時期的夢中情人,也是校花。據說在畢業後移居美國,名義上是個按摩女郎(事實上從事賣淫)
Chu Chí-êng A-ki Thiam-ê in bó͘,為了圓丈夫導演夢在其背後默默付出,更為不過累家境而為他墮胎過兩次
Âng Sió-lêng A-tin Tiān-hong in bó͘, 2 lâng chi̍t-khai-sí tī ang-á-chheh tiàm se̍k-sāi, bóe-á kiâⁿ chò-hóe, tàu-tīn, kau-óng.
An Í-kiô A-kiâu A-goa̍t ê cha-bó͘ kiáⁿ, siūⁿ beh thè in a-bú chhōe siòng-chhin ê tùi-siōng.
陳以文 高威青 前立法委員,在大佛案爆發被黨團懲戒後,將添仔捧上立委參選人,企圖在背後當操控者(原型臆測為前立委高志鵬,被導演否認)
鄭宇彤 瓦樂莉 高威青助理,跟添仔有一腿,留下一條丁字褲在其口袋(音同法語的勇氣「Valerie」)
韓亞熙 壯陽藥女主角 陪著罐頭一起演床戲
莊益增 Tāi-sian 壯陽藥代言人
藍葦華 梅益源 外號五角,電風以前同學,現為保險公司經理,總是以共體時艱為由不給電風升職加薪(音同「沒一元」)
湯志偉 Chiúⁿ Tiong-bûn 市長,高威青同僚(音同「講中文」)
陳俊成 三溫暖老闆、神父、老李(勾魂使者) Chi̍t lâng poaⁿ saⁿ ê kak-sek
加藤鷹 加藤鷹(客串) 在罐頭夢裡傳授他金手指
N̂g Sìn-giâu Tō-ián 曾在閉結喪禮上從幕後闖入戲內暴打添仔,為臺灣史上首位在劇中毆打演員的導演
Lîm Gī-hiông Óng-seng chiá Bat thok-bāng hō͘ Pì-kiat, chhiáⁿ i thè i kái chhia, jî-chhiáⁿ kah i kóng tú tio̍h Láu-lí liáu-āu ē hoat-seng ê tāi-chì.

Im-ga̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-tê-khek: "Lāu-tiān Ê Chhà-thâu", tiān-iáⁿ ê pán-pún sī iû sì ūi chū-kak ián-chhiùⁿ, goân-khek sī Lô-chúi-khe Kong-siā ê chok-phín

Phìⁿ-bóe-khek: "Khá-thong Chhiú-chhèng", iû Lô-chúi-khe Kong-siā só͘ ián-chhiùⁿ

Tit-chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tē 57 kài Kim-má-chióng
  • Koan-chiòng piò-soán chòe-ka iáⁿ-phìⁿ
  • Chòe-ka Lâm-phòe-kak: Lîm Iok-tì
  • Chòe-ka bí-su̍t siat-kè: Tiō Su-hô (趙思豪)
 • Tē 12 kài Chheng-liân tiān-iáⁿ chhiú-chheh nî-tō͘ Sēng-tián:
  • Nî-tō͘ Hôa-gí cha̍p-ka (十佳) tiān-iáⁿ
Lūi-pia̍t Sî-kan Siáⁿ-mih chióng Siáⁿ-mih/ lâng Kiat-kó Chham-khó
Kim-bé-chióng 2020 nî 11 goe̍h 21 hō It-téng Kio̍k-chêng Tn̂g-phìⁿ "Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh" Thê-miâ
Koan-chiòng Phiò-soán It-téng Iáⁿ-phìⁿ Tek-chióng
It-téng Tō-ián N̂g-Sìn-giâu Thê-miâ
It-téng Lâm-phòe-kak Tēⁿ-Jîn-se̍k Thê-miâ
Ná-tāu Tek-chióng
It-téng Kái-pian-kio̍k-pún N̂g-Sìn-giâu Thê-miâ
It-téng Liap-iáⁿ 中島長雄 Thê-miâ
It-téng Bí-su̍t-siat-kè 趙思豪 Tek-chióng
It-téng Tiān-iáⁿ-im-ga̍k Chhòng-chok Koa-Jîn-kian、蔡仲軒 Thê-miâ
It-téng Ka-phìⁿ 賴秀雄 Thê-miâ
Tâi-oân Iáⁿ-phêng-jîn Ha̍h-hōe 2021 nî 3 goe̍h 26 hō It-téng Iáⁿ-phìⁿ "Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh" Thê-miâ [2]
It-téng Tō-ián N̂g-Sìn-giâu Thê-miâ
It-téng Kio̍k-pún Thê-miâ
It-téng Lâm-ián-oân Ná-tāu Thê-miâ
Tēⁿ-Jîn-se̍k Thê-miâ
劉冠廷 Thê-miâ
青年電影手冊年度盛典 2021 nî 3 goe̍h 28 hō 年度華語十佳影片 "Tông-o̍h Ma̋i-ná-suh" Tek-chióng
年度導演 N̂g-Sìn-giâu Thê-miâ
年度編劇 Thê-miâ
年度男演員 施名帥 Thê-miâ
年度男配角 Ná-tāu Thê-miâ
Tēⁿ-Jîn-se̍k Thê-miâ

Chù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "全國電影票房2021年03/08-03/14統計資訊" (PDF). Kok-ka tiān-iáⁿ kap sī-thèng tiong-sim (國家電影及視聽文化中心). 2021-03-18. goân-loē-iông (PDF) tī 2021-03-18 hőng khó͘-pih. 2021-03-24 khòaⁿ--ê. 
 2. 台灣影評人協會 (2021-01-20). "第二屆台灣影評人協會獎入圍名單今日揭曉,《同學麥娜絲》大熱門". Facebook. 2021-01-30 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kim-bē-chióng koan-chiòng pio-soaⁿ siōng-kāi ê iáⁿ-phìⁿ [zh]