Tē-gō͘ Kiōng-hô-kok (Tāi-hân Bîn-kok)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-gō͘ Kiōng-hô-kok (第五共和國) sī Tāi-hân Bîn-kok le̍k-sú-siōng ê chèng-koân. 1979 nî 10 goe̍h 26 hō, Hân-kok chóng-thóng Phok Chèng-hi pī àm-sat sin-bông liáu-āu, sî-jim chóng-lí Chhui Kui-hā kè-jīm chóng-thóng, bô-goā-kú kok-kun pó-an su-lēng-koaⁿ Choân Tó͘-hoàn siáu-chiòng hoat-tōng 12·12 kun-sū poān-loān, choân-bīn chiáng-ak kok-ka ê kun-chèng tāi-koân, Chhui Kui-hā lo̍h-bóe pī pek lo̍h-tâi, Hân-kok chìn-ji̍p Tē-5 Kiōng-hô-kok sî-kî, Choân Tó͘-hoàn tián-khui i kīn-oá 8 tang ê to̍k-chhâi thóng-tī.

1987 nî 6 goe̍h, Hân-kok po̍k-hoat toā kui-bô͘ ê La̍k-goe̍h bîn-chú ūn-tōng. Sū-āu bô-goā-kú sî-jīm chóng-thóng Choân Tó͘-hoàn ê chiap-pan-jîn kiam chóng-thóng hāu-soán-jîn Lô͘ Thài-gû tī kāng-nî ê 6 goe̍h 29 hō soan-pò͘ sek-hòng só͘-ū chèng-tī ī-kiàn jîn-sū, pau-hâm hoán-tùi-tóng léng-siù Kim Tāi-tiong téng-téng. Lô͘ Thài-gû kāng-sî soan-pò͘ kí-hêng kong-bîn tâu-phiò siu-kái hiàn-hoat, khoe-ho̍k chóng-thóng kap kok-hōe ê ti̍t-chiap soán-kí. 10 goe̍h 27 hō, Hân-kok Kok-hōe thong-kòe sin hiàn-hoat, kiàn-li̍p Tē-6 Kiōng-hô-kok. 12 goe̍h 19 hō, Lô͘ Thài-gû chiâⁿ-chò Hân-kok chin-chiàⁿ ì-gī-siōng tē-it ūi bîn-soán chóng-thóng. La̍k-goe̍h bîn-chú ūn-tōng pī khoàⁿ-chò sī Hân-kok bîn-chú hoat-tián ê tiōng-iàu lō͘-chām-pi. 1988 nî 2 goe̍h 25 hō, Lô͘ Thài-gû chèng-sek chiap-thè Choân Tó͘-hoàn chhut-jīm tē-13 jīm Tāi-hân Bîn-kok Chóng-thóng, Tē-5 Kiōng-hô-kok kiat-sok, kāng-sî iā kiat-sok Hân-kok oá 40 tang ê kun-sū to̍k-chhâi thóng-tī. Tē-6 Kiōng-hô-kok sêng-li̍p, Hân-kok chèng-sek tián-khui bîn-chú-hoà sî-kî.