"An-hioh-ji̍t Hōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
~
pian-bé, pheng-im, keh-sek, ...
~ (pian-bé, pheng-im, keh-sek, ...)
[[Image:Sdalogo.png|right]]
'''An-hioh-jitji̍t höehōe''' (Seventh-day Adventist Church) si Ki-tok Sin-kàu ê ch…tchi̍t-ê hui thôan-thóng kàu-phài。chhú. Chhú kàu-höehōe chià-tiõhtio̍h i-liâu, kàu-iõk、io̍k, kóng-pò kah siäsiā-höehōe hõkho̍k-bü,chiangbū, chiang sìn-gióng thôan chì sè-kài kok-të。tē.
 
==Sìn –tiâu-tiâu==
j„-chãpcha̍p- chitchhit tiâu ki-pún sìn-gióng:gióng: (1)"[[Sèng-keng]]》。". (2) sa°saⁿ-ch…tchi̍t-chin-sîn.
(3) sèng- siängsiāng-tè. (4) sèng-chí –chí siängsiāng-tè. -。(5) sèng lêng siängsiāng-tè. (6) chhòng-chö 。chō. (7) jîn-sèng. (8) siänsiān-ok chi-cheng Ki-tok. (9) Ki-tok ê se°seⁿ-sí hõkho̍k-õah。o̍ah (10) tit-kiù keng-giäm。giām. (11) kàu-hōe. (12) î bîn kah kî sái-bēng. (13) Ki-tok sin-thé ê ha̍h chi̍t. (14) chìm-lé. (15) sèng-chhan-lé. (16) sèng-lêng ê in-sù í chit-sū. (17) ī-giân ê in-sù. (18) siāng-tè ê lu̍t-hoat. (19) an-hioh-ji̍t. (20) kóan-ke ê chek-jīm. (21) Ki-tok-tô͘ ê phín-hēng. (22) hun-in í ka-têng. (23) Ki-tok chāi Thian-siāng-sèng-só͘ ê ho̍k-bū. (24) Ki-tok ho̍k-lîm. (25) sí í ho̍k-o̍ah. (26) chhian-hí-nî kah chōe ê kiat-kó. (27) sin-tē.
(11) kàu-höe。 (12) î bîn kah kî sái-bëng。 (13) Ki-tok sin-thé ê hãh ch…t。 (14) chìm-lé。
(15) sèng-chhan-lé。 (16) sèng-lêng ê in–sù í chit –sü。 (17) „-giân ê in–sù。
(18) siäng-tè ê lýt-hoat。 (19) an-hioh-ji̍t。 (20) kóan-ke ê chek-j„m。 (21) Ki-tok-t² ê phín-hëng。(22) hun-in í ka-têng。 (23) Ki-tok chäi Thian-siäng-sèng-s¯ ê hõk-bü。 (24) Ki-tokhõk –lîm。
(25) sí í hõk-õah。 (26) chhian-hí-nî kah chöe ê kiat-kó。 (27) sin-të。
 
 
2,171

次編輯

Sûn-lám me-niú